Hotărârea nr. 39/2009

privind aprobarea ratei dobânzii ce urmeazã a fi perceputã în cazul vânzãrii în rate a spaþiilor cu destinaþia de cabinete medicale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea ratei dobânzii ce urmează a fi percepută

în cazul vânzării în rate a spațiilor cu destinația de cabinete medicale

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40871 din 21.01.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune aprobarea ratei dobânzii ce urmează a fi percepută în cazul vânzării în rate a spațiilor cu destinația de cabinete medicale,

În temeiul art.36 alin.(2), lit.c, alin.5 lit.5 coroborate cu prevederile art.

45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rata dobânzii ce urmează a fi percepută în cazul vânzării în rate a spațiilor cu destinația de cabinete medicale la nivelul dobânzii anuale de referință comunicată periodic de Banca Central Europeană, preluată de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, plus 1%.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezentele măsuri se comunică cu:

  • -      Administrația Imobiliară Oradea;

  • -      Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.39

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila