Hotărârea nr. 389/2009

Privind respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L de premiere a echipei de polo a Clubului Sportiv Municipal Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L de premiere a echipei de polo a Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr. 46.564 din 05 mai 2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L de respingere a propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L de premiere a echipei de polo a Clubului Sportiv Municipal Oradea,

Văzând Proiectul de hotărâre inițiate de către grupul de consilieri locali ai PD-L de premiere a echipei de polo a Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru ocuparea locului I în Campionatul Național de polo, premiere care constă în acordarea următoarelor sume:

  • -  suma de 2800 lei pentru fiecare sportiv,

  • -  suma de 5600 lei pentru antrenor,

  • -  suma de 1960 lei pentru instructor sportiv,

  • -  suma de 1960 lei pentru maseur

În baza art. 36 alin. (2) lit.b, lit.d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.6, art. 45 alin (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r a s t e:

Art.1. Se respinge propunerea grupului de consilieri locali ai PD-L de premiere a echipei de polo a Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru ocuparea locului I în Campionatul Național de polo.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția economică,

  • -  Grupului de consilieri PD-L din cadrul Consiliului local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


loan Cupșa


Oradea, 11 mai 2009

Nr.389.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila