Hotărârea nr. 387/2009

Privind respingerea propunerilor grupului de consilieri locali ai PD-L de alocare a unor sume din bugetul local al anului 2009 în vederea finanþãrii unor activitãþi nonprofit de interes local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind respingerea propunerilor grupului de consilieri locali ai PD-L de alocare a unor sume din bugetul local al anului 2009 în vederea finanțării unor activități nonprofit de interes local.

Analizând Raportul de specialitate nr. 46.901 din 06 mai 2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea respingerea propunerii grupului de consilieri locali ai PD-L de alocare a unor sume din bugetul local al anului 2009 în vederea finanțării unor activități nonprofit de interes local,

Văzând Proiectele de hotărâre inițiate de către grupul de consilieri locali ai PD-L de alocare a unor sume din bugetul local al anului 2009 în vederea finanțării unor activități nonprofit de interes local, respectiv, alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru culte, 300.000 lei pentru domeniul învățământ, 100.000 lei pentru domeniul mediu, 500.000 lei pentru domeniul sport, 150.000 lei pentru domeniul euroregiune și 600.000 lei pentru domeniul cultură,

În baza art. 36 alin. (2) lit.b, alin.4 lit.a art. 45 alin (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t a r a s t e:

Art.1. Se respinge propunerile grupului de consilieri locali ai PD-L de alocare a unor sume din bugetul local al anului 2009 în vederea finanțării unor activități nonprofit de interes local, după cum urmează:

  • - suma de 3.000.000 lei pentru culte,

  • - suma de 300.000 lei pentru domeniul învățământ,

  • - suma de 100.000 lei pentru domeniul mediu,

  • - suma de 500.000 lei pentru domeniul sport,

  • - suma de 150.000 lei pentru domeniul euroregiune și

  • - suma de 600.000 lei pentru domeniul cultură

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția economică,

  • -  Grupului de consilieri PD-L din cadrul Consiliului local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 11 mai 2009

Nr. 387.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila