Hotărârea nr. 386/2009

privind aprobarea Regulamentului – Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului - Propriu al Serviciului de salubrizare a municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 41302 din data de 22.04.09, întocmit de Direcția Tehnica, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului - Propriu al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea:

Ținând cont de Ordinul 110 / 2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin care se aproba regulamentul cadru al serviciului de salubrizare al localităților.

Luând în considerare legislația specifica și anume :

 • -  Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001

 • -  Ordonanța Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților,

 • -  Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

 • -  Legea nr. 219/1998 actualizata privind regimul concesiunilor,

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor,

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor,

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor,

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deșeurilor de ambalaje,

 • -  Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice si electronice,

 • -  Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.d), alin. 6 lit.a) pct.14 si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t a r a s t e:

Art.1. Se aprobă REGULAMENTUL - PROPRIU al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Regulamentul propriu de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.876 din 22 decembrie 2005

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -  Direcția Tehnică,

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

Oradea, 11 mai 2009

Nr. 386.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


REGULAMENT - PROPRIU al serviciului de salubrizare a municipiului Oradea

CAP. I         Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1.      Domeniul de aplicare

ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de salubrizarea al municipiului Oradea, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înființat și organizat, pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul municipiului Oradea.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor din sistemul public de salubrizare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorii serviciului de salubrizare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea serviciului de salubrizare în municipiul Oradea, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Operatorii serviciului de salubrizare își pot desfășura activitatea pe teritoriul Municipiului Oradea numai pe baza licenței emise de A.N.R.S.C.; prestarea activităților specifice serviciului de salubrizare fără licență sau cu licență expirată, indiferent de tipul de gestiune adoptat, este interzisă.

 • (6) Retragerea sau încetarea valabilității licenței operatorilor serviciului de salubrizare atrage revocarea hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, după caz, și conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în condițiile prevederilor Legii nr. 51/2006.

 • (7) Retragerea licenței se notifică de catre operatorii serviciului de salubrizare Consiliului local Oradea .

 • (8) Operatorii serviciului de salubrizare sunt obligati sa asigure continuitatea prestarii activitatii în condițiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii pana la preluarea acesteia de catre Consiliul local Oradea ,dar nu mai mult de 90 de zile.

 • (9) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul regulament au caracter minimal. Consiliul local Oradea poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serviciul de salubrizare, pe baza unor studii de specialitate, după dezbaterea publică a acestora.

ART. 2

Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

 • a) precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special;

 • b) sortarea deșeurilor municipale;

 • c) organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • d) depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • e) înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora;

 • f) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • g) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj;

 • i) colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

 • j) colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

 • k) colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;

 • l) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

’ " ART. 3 " ~

Deleted: *'

1

1


Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare are la baza următoarelor principii:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;                                                                               *

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART. 4

Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 4.1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 4.2. compost - produs rezultat din procesul de fermentare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile supuse compostării;

 • 4.3. colectare - strângerea, cu sau fără sortare, a deșeurilor în vederea transportării lor;

 • 4.4. colectare selectivă - colectarea deșeurilor de diferite categorii la sursa de producere, separat pe tipuri de materiale, în saci de plastic, recipiente, containere compartimentate;

 • 4.5. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 4.6. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 4.7. depozit - amplasament pentru eliminarea finală a deșeurilor, prin depozitare pe sol sau în subteran;

 • 4.8. deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

 • 4.9. deșeu - orice substanță sau obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, de care deținătorul se debarasează, are intenția sau obligația de a se debarasa;

 • 4.10. deșeu asimilabil cu deșeul menajer - deșeu provenit din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeul menajer și care este colectat, transportat, prelucrat și depozitat împreună cu acesta;

 • 4.11. deșeu biodegradabil - deșeu care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe;

 • 4.12. deșeu cu regim special - deșeu a cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supune unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 4.13. deșeu din construcții și demolări - deșeu rezultat in urma reabilitarii /reamenajarilor interioare la gospodarii individuale ,la apartamente si la parti comune din blocuri de locuinte , demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deșeu periculos conform prevederilor legale în vigoare;

 • 4.14. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu;

 • 4.15. deșeu menajer - deșeu provenit din activități casnice și care face parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

 • 4.16. deșeu municipal - deșeu menajer și alt tip de deșeu care, prin natură sau compoziție, este similar cu deșeul menajer și care este generat pe raza localității;

 • 4.17. deșeuri periculoase - deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

 • 4.18. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 4.19. deșeuri de echipamente electrice și electronice - denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deșeuri;

 • 4.20. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;

 • 4.21. deșeuri solide - componente rezultate din activitățile menajere sau industriale, care nu mai au valoare de întrebuințare sau nu mai fac folosință utilizatorului și care sunt precolectate de către acesta pentru a fi predate operatorului de salubrizare;

 • 4.22. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 4.23. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe, care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi

preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;                                                                                                    *

 • 4.24. deținător - producătorul de deșeuri ori persoana fizică sau juridică ce are deșeuri în posesie;

 • 4.25. dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • 4.26. dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • 4.27. ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală/subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz;

 • 4.28. gestionare - colectarea, transportul, valorificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operații și îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

 • 4.29. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor meteorice;

 • 4.30. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de căldură, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 4.31. instalație de incinerare - orice instalație tehnică fixă sau mobilă și echipamentul destinat tratamentului termic al deșeurilor, cu sau fără recuperarea căldurii de ardere rezultate;

 • 4.32. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului titular al licenței;

 • 4.33. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 4.34. măturat - activitatea de salubrizare a localităților, care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă sau de agrement ale așezărilor urbane ori rurale;

 • 4.35. neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora

 • 4.36. operatorii serviciului de salubrizare - persoane juridice române sau străine care au competența și capacitatea recunoscute prin licență de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilități publice și care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.;

 • 4.37. precolectare - activitatea utilizatorului de strângere și depozitare temporară a deșeurilor municipale sau a deșeurilor solide asimilabile cu deșeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodărești, amplasate în spații special amenajate;

 • 4.38. preselectare - activitatea de selectare prealabilă a deșeurilor la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

 • 4.39. producător - orice persoană din a cărei activitate rezultă deșeuri și/sau care efectuează operațiuni de pretratare, de amestecare sau alte operațiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziției acestor deșeuri;

 • 4.40. reciclare - operațiunea de prelucrare a unui deșeu în vederea refolosirii;

 • 4.41. rețetă - ansamblu de specificații - sortimente, cantități, concentrațiile soluțiilor - care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune - deratizare, dezinfecție sau dezinsecție - și un anumit tip de obiectiv;

 • 4.42. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 4.43. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 4.44. sortare - activitatea de separare pe sortimente și depozitare temporară a deșeurilor reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializați;

 • 4.45. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 4.46. stație de transfer - spațiu special amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor colectate din aceeași localitate sau din localități distincte, în vederea transportării centralizate a acestora la o stație de sortare/tratare sau la un depozit de deșeuri.

 • 4.47. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, spații de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

 • 4.48. tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice și biologice care schimbă caracteristicile deșeurilor, în scopul reducerii volumului și caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

 • 4.49. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 4.50. utilizator - persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii.

ART. 5

 • (1) Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare și transport al deșeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităților, denumit în continuare sistem de salubrizare.

 • (2) Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional, care cuprinde construcții, instalații și echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubrizare, precum:

 • a) puncte teritoriale de colectare și preselectare a deșeurilor;

 • b) grupuri de salubritate;

 • c) stații de transfer;

 • d) construcții și instalații destinate sortării, neutralizării, valorificării și depozitării deșeurilor;

 • e) baze de întreținere a autovehiculelor de salubritate;

 • f) centre teritoriale de colectare și reciclare a materialelor;

 • g) puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

ART. 6

Serviciul de salubrizare trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de Consiliul local Oradea, pe baza indicatorilor de performanță din prezentul regulament.

SECȚIUNEA a_2-a. Accesul la serviciul de salubrizare_

Deleted: *'

1

1

1


ART. 7

 • (1) Producătorii si deținătorii de deșeuri cu regim special, dacă nu dețin instalații proprii autorizate pentru aceste activitati , au obligația sa asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor cu regim special prin predarea catre agenti economici care detin autorizatii valabile emise de autoritatile competente in vederea colectarii ,tratarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii acestor deseuri;

 • (2) Producătorii si deținătorii de deșeuri au obligatia sa detina contract incheiat cu operatorul serviciului de salubrizare care desfasoara activitatea de salubrizare pe teritoriul municipiului Oradea in baza hotărârii Consiliului local Oradea de dare în administrare, respectiv a hotărârii Consiliului local Oradea privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii si sa predea acestuia deseurile menajere, deșeurile asimilabile cu deșeurile menajere ,deseurile de constructie si de la demolari, in vederea colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii .

 • (3) Toți utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul municipiului oradea au garantat dreptul de a beneficia de acest serviciu.

 • (4) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la informațiile publice privind serviciul de salubrizare, la indicatorii de performanță ai serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale.

 • (5) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat ca prin modul de prestare a serviciului să asigure protecția sănătății publice, utilizând numai mijloace și utilaje corespunzătoare cerințelor autorităților competente din domeniul sănătății publice și al protecției mediului.

 • (6) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autoritățile administrației publice locale, cu excepția cazurilor de forță majoră care vor fi menționate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

SECȚIUNEA a 3-a. Documentația tehnică

ART. 8

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnică minimă pentru toți operatorii care asigură serviciul de salubrizare.

 • (2) Regulamentul stabilește documentele necesare exploatării, precum și modul de întocmire, actualizare, păstrare și manipulare a acestor documente.

 • (3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare și reactualizare a evidenței tehnice se va face prin proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

ART. 9

 • (1) Fiecare operator va avea și va actualiza, în funcție de specificul activității de salubrizare prestate, următoarele documente:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor aflate în exploatare, actualizate cu toate

modificările sau completările;                                                                                                      ' Formatted: Position: Horizontal:

 • d) planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;           *-'     308.7 pt' Relative to: Pase, Vertical:

19.15 pt, Relative to: Paragraph

 • e) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • f) documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • g) procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • h) proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc.;

 • i) documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

 • 1. procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • 2. procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

 • 3. procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • 4. procese-verbale de punere în funcțiune;

 • 5. lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

 • 6. procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și a remedierilor;

 • 7. documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

 • j) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

 • k) instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • l) normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

 • m) planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

 • n) regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

 • o) avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • p) inventarul instalațiilor și liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • q) instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

 • r) documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

 • s) registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc.;

 • t) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu.

 • (2) Documentațiile referitoare la construcții energetice se vor întocmi, completa și păstra conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

ART. 10

 • (1) Documentația de bază a lucrărilor și datele generale necesare exploatării, întocmită de operatorii economici specializați în proiectare, se predă titularului de investiție odată cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Operatorii economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție, în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției și, în final, să înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, și să predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreună cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii și reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție și/sau montaj au obligația ca, odată cu predarea lucrărilor, să predea și schemele, planurile de situații și de execuție modificate conform situației de pe teren. În cazul în care nu s-au făcut modificări față de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea că nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) În timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant, fără avizul acestuia.

ART. 11

 • (1) Consiliul Local Oradea in calitate de deținătoare de instalații care fac parte din sistemul public de salubrizare, precum și operatorii care au primit în gestiune delegată serviciul de salubrizare, în totalitate sau numai unele activități componente ale acestuia, au obligația să-și organizeze o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor de bază prevăzute la art. 9 alin. (1), organizată astfel încât să poată fi găsit orice document cu ușurință.

 • (2) La încheierea activității, operatorul va preda Consiliului local Oradea, pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de către acesta a vreunui document original sau copie.

 • (3) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:                                     ♦

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numă rul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

 • j) lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

SECȚIUNEA a 4-a. Îndatoririle personalului operativ

ART. 12

 • (1) Personalul de deservire operativă se compune din toți salariații care deservesc construcțiile, instalațiile și echipamentele specifice destinate prestării serviciului de salubrizare având ca sarcină principală de serviciu supravegherea sau asigurarea funcționării în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativă și tehnico-administrativă, precum și obligațiile, drepturile și responsabilitățile personalului de deservire operativă se trec în fișa postului și în procedurile operaționale.

 • (3) Locurile de muncă în care este necesară desfășurarea activității se stabilește de operator în procedurile proprii în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor și a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranță necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor și procesului tehnologic.

ART. 13

În timpul prestării serviciului personalul trebuie să asigure funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instrucțiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de lucru și dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativă sau tehnico-administrativă.

CAP. II       Asigurarea serviciului de salubrizare și condițiile de funcționare

SECȚIUNEA 1.    Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor

toxice periculoase din deșeurile menajere

ART. 14

Operatorul care colectează, transportă, tratează, stochează sau depozitează deșeuri trebuie să cunoască:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri, date care trebuie prezentate, la cerere, autorităților competente.

ART. 15

Prestarea serviciului de salubrizare privind colectarea și transportul deșeurilor municipale trebuie realizată în astfel de condiții încât să se asigure:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) protecția mediului înconjurător;

 • c) menținerea curățeniei și crearea unei estetici corespunzătoare a localităților;

 • d) conservarea resurselor naturale prin reducerea cantității de deșeuri și reciclarea acestora.

  Deleted: *'

  1


’ " ART. 16 "

 • (1) Persoanele fizice și juridice producătoare de deșeuri municipale trebuie să realizeze activitatea de precolectare, potrivit specificului locului de producere a deșeurilor, în condiții salubre, în spații special amenajate și prin sistemele propuse și asigurate de operatorul de salubrizare care organizează activitatea de colectare a deșeurilor de acest tip , acceptate de autoritatea administratiei publice locale.

 • (2) Precolectarea se va realiza , pentru gospodarii individuale sau din blocuri de locuinte ,de la alte tipuri de utilizatori din sfera productiei,serviciilor,comertului,etc. , selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale si asimilabile , în recipiente tip pubele, containere sau pungi/saci de plastic de culori diferite , care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului , aferente fiecărui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri, puse la dispoziție contra cost de operatorul de salubrizare sau a căror valoare va fi cuprinsă în tariful de salubrizare.

Deseurile sunt precolectate selectiv in sistem dual , fractia solida ( constand in deseuri reciclabile ) si compusa din deseurile/amestecul de deseuri (hartie,carton,ambalaje din PET,doze de aluminiu folosite ca ambalaje pentru produse alimentare) care se preda de catre operatorul de salubrizare la statia de sortare din cadrul Depozitului ecologic Oradea administrat de SC ECOBIHOR SRL si fractia biodegradabila (umeda) colectata separat ,considerata ca reprezentand categoria deseurilor menajere si care se preda de catre operatorul de salubrizare Depozitului ecologic Oradea administrat de SC ECOBIHOR SRL in vederea depozitarii.

 • (3) Deșeurile specifice predominant vegetale, precolectate din parcuri, curți și grădini, se transportă în vederea reciclării prin compostare la statia de compostare din cadrul Depozitului ecologic de deseuri Oradea administrat de SC ECOBIHOR SRL ,conform contractului PPP nr.122246/23.12.2003.

 • (4) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condomenii au același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice.

 • (5) Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică, care are obligația de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele de colectare a deșeurilor municipale.

 • (6) Deseurile periculoase din deseurile menajere ,asa cum sunt acestea evidentiate in HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile,cu exceptia celor cu regim special,generate din gospodariile populatiei si din blocurile de locuinte ,vor fi in mod obligatoriu depuse de catre detinatori in recipientii speciali inscriptionati si asigurati de operatorul de salubrizare ,pentru precolectare in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei si asigurarea tratarii/valorificarii/eliminarii prin predarea acestor deseuri catre operatorii care detin autorizatiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru aceste activitati.

 • (7) Transportul deseurilor periculoase din deseurile menajere precolectate in conditiile alin.6 se asigura de catre operatorul de salubrizare pana la preluarea acestor deseuri de catre operatorii care detin autorizatiile legale pentru activitatile de tratare/valorificare/eliminare.

 • (8) Deșeurile agricole, rezultate din activitati de crestere a animalelor in amenajări care nu se asimilează cu

fermele zootehnice si care sunt organizate în gospodării particulare , se neutralizează prin compostare în amenajări proprii, care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate în incinta gospodăriei ,la cel puțin 10 m de locuințele invecinate.  Se interzice transportul deșeurilor agricole pe drumurile aparținând domeniului public de

persoane fizice sau juridice, cu excepția operatorilor serviciului de salubrizare.

T _ ART. 17_______________________________________________________________

Deleted: *'

1

1


 • (1) Precolectarea selectiva in sistem dual a deșeurilor menajere si asimilabile celor menajere se face numai în recipiente închise cu capac sau pungi/saci de plastic, conform cerințelor și specificului localității.

 • (2) În funcție de sistemul de precolectare adoptat prin contract, colectarea se va realiza separat, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

 • (3) Fractia solida ( constand in deseuri reciclabile ) si compusa din deseurile/amestecul de deseuri (hartie, carton, ambalaje din PET,doze de aluminiu folosite ca ambalaje pentru produse alimentare) se preda de catre operatorul de salubrizare la statia de sortare din cadrul Depozitului ecologic Oradea administrat de SC ECOBIHOR SRL .

 • (4) Fractia umeda (biodegradabila) colectata separat ,considerata ca reprezentand categoria deseurilor menajere se preda de catre operatorul de salubrizare Depozitului ecologic Oradea administrat de SC ECOBIHOR SRL in vederea depozitarii.

 • (5) Containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile menajere și asimilabile sau in amestec de deseuri menajere și asimilabile acestora vor fi inscripționate cu denumirea materialului/materialelor sau amestecului de deseuri pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adezivă, conform prevederilor Ordinului nr. 1.281/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor, respectiv nr. 1.121/2006 al ministrului administrației și internelor.

 • (6) În vederea realizării activității de colectare, operatorul care asigură activitatea de colectare și transport va dota punctele amenajate prin grija autorității administrației publice locale, conform legii, cu recipiente de colectare pe tipuri de deseuri sau amestec de deseuri.

 • (1) Operatorii împreună cu Consiliul Local Oradea au obligația să identifice toți producătorii de deșeuri, indiferent de natura acestor deșeuri, și să acționeze în vederea creării facilităților necesare activității de precolectare și colectare.

ART. 19

 • (1) Punctele de colectare vor fi dotate de către operatorul de salubrizare cu recipiente marcate în culorile stabilite de actele normative în vigoare,pentru tipurile de deseuri sau amestec de deseuri colectate selectiv, având capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori arondați și cu ritmicitatea de ridicare, asigurând condiții de acces ușor pentru autovehiculele destinate colectării.

 • (2) În vederea prevenirii utilizării fără drept a recipientelor de colectare a deșeurilor municipale, acestea vor fi inscripționate cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poată fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile.

 • (3) Operatorul va suplimenta capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeuri municipale în afara lor.

 • (4) Menținerea în stare salubră, ventilarea, deratizarea, dezinfecția și dezinsecția punctelor de colectare revin persoanelor fizice și/sau juridice, în cazul în care acestea se află în spații aparținând utilizatorului, sau operatorului, în cazul când acestea sunt amplasate pe domeniul public.

 • (5) Pentru grupuri de gospodării individuale sau condomenii care nu sunt prevăzute cu tobogan pentru evacuarea deșeurilor, spațiile de colectare exterioare puse la dispoziție de Consiliul local Oradea se amenajează astfel încât să permită amplasarea numărului necesar de recipiente care să asigure capacitatea de depozitare, corelată cu ritmicitatea de ridicare. Aceste spații vor fi împrejmuite și amplasate în locuri care să permită accesul ușor al autovehiculelor de colectare. Stabilirea locului de amplasare a platformei de depozitare a deșeurilor municipale pe domeniul public se va face astfel încât distanța până la ferestrele spațiilor cu destinație de locuință să fie mai mare de 5 m.

 • (6) Platformele spațiilor necesare colectării deșeurilor, care se vor realiza prin grija Consiliului local Oradea, vor fi betonate sau asfaltate și, în cazul în care nu sunt asigurate condiții de scurgere a apei provenite din exfiltrații sau a celei meteorice, vor fi prevăzute cu rigole de preluare, racordate la rețeaua de canalizare sau la cămine de colectare etanșe, care vor fi golite periodic prin grija operatorului.

 • (7) Operatorul va urmări starea de etanșeitate a recipientelor de colectare, urmând a le înlocui imediat pe cele care s-au deteriorat.

ART. 20

 • (1) Recipientele amplasate pe căile publice pentru depozitarea deșeurilor stradale trebuie să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime, golindu-se zilnic în perioada 1 aprilie-1 octombrie și o dată la 2 zile în perioada 1 octombrie-1 aprilie.

 • (2) Colectarea deșeurilor neselecționate sau predominant organice din deșeurile municipale și a celor biodegradabile, după caz, în funcție de sezon și de categoria utilizatorului, se realizează astfel:

 • a) pentru perioada 1 aprilie-1 octombrie:

 • 1. zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație și cazare, piețe agroalimentare, unitățile sanitare cu paturi, școli, grădinițe și creșe;

 • 2. la cel mult două zile în celelalte cazuri;

 • b) la cel mult 3 zile în sezonul rece - perioada 1 octombrie-1 aprilie cu condiția ca la precolectare să fie asigurate condițiile de înmagazinare pentru această ritmicitate.

 • (3) Intervalul între două colectări prevăzut la alin. (1) și (2) poate fi mărit cu avizul autorității de sănătate publică teritorială si cu acordul autorității administrației publice locale .

 • (4) Transportul deseurilor colectate selectiv se realizează la un interval de timp stabilit de operator împreună cu autoritatea administrației publice locale, în funcție de cantitățile colectate și de volumul recipientelor de colectare.

 • (5) Numărul de recipiente de colectare a deșeurilor municipale se stabilește conform tabelului nr. 2 din Standardul SR13387:1997, Salubrizarea localităților. Deșeuri urbane. Prescripții de proiectare a punctelor pentru precolectare.

  Deleted: *'


ART. 21”

Colectarea deșeurilor municipale și stradale se poate face în următoarele moduri:

 • a) colectarea ermetică în autovehicule compactoare;

 • b) colectarea în containere închise;

 • c) colectarea prin schimb de recipiente;

 • d) colectarea realizată prin selectare în saci/pungi de plastic asigurați de operator;

 • e) alte sisteme care îndeplinesc condițiile impuse prin normele igienico-sanitare și de protecție a mediului.

 • (1) Colectarea deșeurilor municipale se efectuează folosindu-se doar autovehicule special echipate pentru transportul acestora.

 • (2) Autovehiculele vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Fiecărui autovehicul i se va asigura personalul necesar pentru executarea operațiunilor specifice, în condiții de siguranță și de eficiență.

 • (3) Încărcarea deșeurilor municipale în autovehiculele transportatoare se face direct din recipiente. Este interzisă descărcarea recipientelor pe sol în vederea încărcării acestora în autovehicule.

 • (4) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele astfel încât să nu se producă praf, zgomot sau să se răspândească deșeuri în afara autovehiculelor de transport. După golire recipientele vor fi așezate în locul de unde au fost ridicate.

 • (5) În cazul deteriorării unor recipiente, pungi/saci de plastic și al împrăștierii accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de golire, personalul care execută colectarea este obligat să încarce întreaga cantitate de deșeuri în autovehicul, astfel încât locul să rămână curat, fiind dotat corespunzător pentru această activitate.

 • (6) Personalul care execută colectarea este obligat să încarce în autovehicule întreaga cantitate de deșeuri existente la punctele de colectare, lăsând locul curat și măturat, chiar dacă există deșeuri municipale amplasate lângă containerele de colectare.

 • (7) În cazul în care în/lângă recipientele sau containerele de colectare sunt depozitate și deșeuri din construcții, acestea vor fi colectate separat, după caz, înștiințând în scris utilizatorul despre acest fapt, precum și suma suplimentară pe care trebuie să o plătească pentru colectarea acelor deșeuri.

 • (8) Operatorul are obligația să colecteze toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, și să le predea persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

 • (9) Operatorul are obligația să colecteze echipamentele electrice si electronice, echipamente definite prin legislatia specifica si care sunt abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și să le predea ,in conditii de asigurare a masurilor de protectie a mediului , persoanelor juridice care desfășoară activitatea de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice , dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condițiile legii.

| T_ ART. 23_________________________________________________________________

Deleted: *'

1


Consiliul local Oradea poate aproba tarife diferențiate, stimulative pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale.

ART. 24

 • (1) Transportul deșeurilor, în funcție de proveniența acestora, se realizează numai de operatorul serviciului de salubrizare, care trebuie să utilizeze autovehicule destinate acestui scop, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de colectare, care să nu permită împrăștierea deșeurilor sau a prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide în timpul transportului.

 • (2) Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, cu emisii reduse de noxe (zgomot și gaze de eșapament), și să prezinte o bună etanșeitate a benelor de încărcare.

 • (3) Autovehiculele care transportă deșeuri municipale trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie personalizate cu sigla operatorului.

 • (4) Autovehiculele trebuie să aibă dimensiunile adaptate la condițiile de drum, structura localităților și structura arhitecturală a diferitelor clădiri, dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor.

 • (5) Personalul operativ care deservește mijloacele auto trebuie să fie instruit pentru efectuarea transportului în condiții de siguranță, să dețină toate documentele de însoțire și să nu abandoneze deșeurile pe traseu.

 • (6) Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.

 • (7) Consiliul local Oradea stabileste intervalul orar de colectare a deșeurilor municipale, si anume între orele 6.00-22.00 pe toate arterele, în funcție de trafic și de posibilitățile de acces ale operatorului la spațiile de colectare.

Consiliul local Oradea poate stabili intervale orare de colectare a deșeurilor municipale între orele 22.0006.00 de la operatori economici si institutii publice care dispun de spatii de precolectare .

 • (8) Vehiculele vor fi întreținute astfel încât să corespundă scopului propus, benele și containerele vor fi spălate la cel mult două zile și vor fi dezinfectate săptămânal în interior și la exterior, conform normelor tehnice precizate de

producător sau în actele normative în vigoare, numai în spațiile care sunt dotate cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spălare, separat de sistemul de canalizare al localității. Apele uzate provenite din spălatul autovehiculelor vor fi evacuate la rețeaua de canalizare a localității, dupa tratare in stația de preepurare proprie.

ART. 25

 • (1) În situația în care, ca urmare a execuției unor lucrări tehnico-edilitare aferente infrastructurii, este împiedicată utilizarea punctelor de colectare stabilite și/sau accesul autovehiculelor destinate transportului deșeurilor municipale și/sau al oricărui alt tip de deșeu, operatorul, pe baza notificării transmise de Consiliul local Oradea, trebuie să anunțe utilizatorii cu cel puțin 5 zile înainte despre situația intervenită, durata acesteia, punctele de colectare care se utilizează în această perioadă și programul de colectare.

 • (2) Pe toată această perioadă operatorul are obligația să doteze punctele de colectare care vor fi folosite de utilizatorii afectați cu capacități de precolectare suficiente și să reducă intervalul între două colectări succesive, dacă este cazul.

 • (3) În cazul apariției unor intemperii ce au ca efect întreruperea serviciului sau diminuarea cantităților contractate de la utilizatori, operatorul are obligația să anunțe această situație și să factureze numai cantitățile sau serviciile efectiv realizate.

ART. 26

 • (1) După colectare, deșeurile municipale vor fi supuse procesului de sortare/tratare dacă în aria administrativ teritorială a localității există stație de sortare/tratare mecano-biologica

 • (2) Este interzisă depozitarea fără sortarea/tratarea prealabilă a deșeurilor municipale dacă în aria administrativ teritorială a localității există stație de sortare/tratare mecano-biologica.

ART. 27

Operatorii economici producători de deșeuri, precum și operatorii economici specializați în conceperea și proiectarea activităților tehnologice ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

 • a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;

 • b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;

 • c) să nu amestece deșeurile periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • d) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;

 • e) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației, a mediului și a prezentului regulament;

 • f) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

 • g) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

ART. 28

Operatorii care asigură activitatea de colectare și transport al deșeurilor au și următoarele obligații:

 • a)  să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte utilizatorul/utilizatorii, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;

 • b) să nu abandoneze deșeuri pe traseu și să le ridice în totalitate pe cele ale utilizatorilor sau pe cele existente pe traseul de colectare și transport, cu excepția celor periculoase care nu sunt înglobate în deșeurile municipale;

 • c) să proceseze, conform prezentului regulament-cadru și actelor normative în vigoare, deșeurile din construcții colectate ca urmare a abandonării acestora pe domeniul public;

 • d) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului, care au fost aprobate de autoritățile administrației publice locale.

SECȚIUNEA a 2-a.                    Sortarea deșeurilor municipale

ART. 29

 • (1) Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitând manevrarea, și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate.

 • (2) Paralel cu presortarea in sistemul de colectare selectiv , operatorul serviciului de salubrizare va asigura transportul corespunzător tipurilor deseuri sortate care pot fi reciclate/valorificate(hartie,carton,ambalaje din PET,doze de aluminiu folosite ca ambalaje pentru produse alimentare)denumite in continuare deseuri reciclabile , la statia de sortare din cadrul Depozitului ecologic de deseuri Oradea administrat de S.C. ECOBIHOR SRL la care este arondat municipiul si cu care exista contract de depozitare si sortare.

 • (3) Depozitele de stocare a materialelor recuperate trebuie să fie autorizate de către autoritățile care gestionează problemele de protecție a mediului și de sănătate publică.

 • (4) Operatorul serviciului de salubrizare va preda spre sortare fractia solida din deseurile/amestecul de deseuri precolectate selectiv (hartie,carton,ambalaje din PET,doze de aluminiu folosite ca ambalaje pentru produse alimentare) la statia de sortare din cadrul Depozitului ecologic de deseuri Oradea administrat de SC ECO BIHOR SRL , si va stabili împreună cu Consiliul local Oradea inclusiv facilitățile acordate utilizatorilor care aplică precolectarea selectivă.

 • (5) Operatorul împreună cu Consiliul local Oradea vor lua măsuri pentru informarea, responsabilizarea, educarea și conștientizarea populației cu privire la necesitatea preselectării și valorificării materialelor recuperabile, prin toate mijloacele pe care le au la îndemână: mass-media scrisă și audiovizuală, broșuri, afișe, inclusiv în școli.

I-----------------------------------------------------------------------

Deleted: *'

1


ART. 30

 • (1) În cazul sistemelor de precolectare selectiva a deșeurilor menajere fractia umeda compusa in general din deseuri majoritar biodegradabile ,fractie care este considerata ca fiind deseuri menajere, va fi transportata si predata Depozitului ecologic de deseuri Oradea administrat de SC ECO BIHOR SRL .

 • (2) Deșeurile specifice, predominant vegetale, care provin din gospodăriile individuale ale populației, din parcuri și din piețe vor fi colectate separat și vor fi transportate la statia de compostare din cadrul Depozitului ecologic de deseuri Oradea administrat de SC ECO BIHOR SRL .

.                                                                                                                                                                 Deleted: *'

ART? 31”

Operatorii care asigură activitatea de sortare a deșeurilor au și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) să se îngrijească de depozitarea sau incinerarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

ART. 32

Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să aibă, opțional, cântare de bandă în cazul în care transportul deșeurilor sortate se realizează pe bandă rulantă;

 • d) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • e) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • f) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stațiile de epurare a apelor uzate aparținând localității;

 • g) să fie prevăzute cu puncte de prelevare a probelor apelor uzate colectate;

 • h) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • i) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a depozitului fără a exista posibilitatea de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • j) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • k) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminanța necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • l) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • m) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 33

Se interzice deversarea apelor uzate in sisteme de canalizare sau in receptori naturali daca acestea nu au fost tratate si nu se asigura respectarea caracteristicile impuse prin actele de reglementare.

SECȚIUNEA a 3-a. Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor

ART. 34

 • (1) Indiferent de natura deșeurilor, acestea vor fi supuse unui proces de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică.

 • (2) Operatorii serviciului de salubrizare trebuie să organizeze activitatea de prelucrare și neutralizare a deșeurilor în instalații proprii sau ale unor terți autorizați pentru aceste activități.

 • (3) Metodele și tehnologiile de neutralizare a deșeurilor trebuie să fie avizate/autorizate din punct de vedere sanitar si al protectiei mediului.

ART. 35

 • (1) La neutralizarea prin compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

 • (2) Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

I ’

ART. 36

Instalațiile de incinerare a deșeurilor vor trebui să aibă autorizatii de funcționare conform legislației în vigoare, asigurându-se monitorizarea conform prevederilor acestora .

ART."37 " "

 • (1) În vederea predării deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora, la instalațiile de incinerare în vederea neutralizării, operatorul trebuie să întocmească documentația necesară acceptării acestora în vederea tratării termice, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Operatorul trebuie să determine masa fiecărei categorii de deșeuri, conform clasificării prevăzute în actele normative în vigoare, înainte să accepte recepția deșeurilor în instalația de incinerare sau de coincinerare.

 • (3) Trebuie cunoscute:

 • a) compoziția fizică și, în măsura posibilului, compoziția chimică a deșeurilor;

 • b) toate celelalte informații care permit să se aprecieze dacă sunt apte să suporte tratamentul de incinerare;

 • c) riscurile inerente deșeurilor, substanțele cu care ele nu pot fi amestecate și măsurile de precauție ce trebuie luate în momentul manipulării lor.

| £RT._38

Operatorul Depozitului ecologic de deseuri Oradea va defini în procedurile operaționale proprii modul de prelucrare, neutralizare și valorificare materială și energetică a deșeurilor astfel încât cantitatea de deșeuri depozitate să fie minimă, iar veniturile din reciclarea materialelor recuperabile să acopere cheltuielile aferente.

SECȚIUNEA a 4-a.       Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

| ^RȚ._39_________________________________________________________________

Depozitarea deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora este permisă numai în locuri speciale, amenajate conform legislației și normelor tehnice în vigoare, și numai după obținerea acordurilor și avizelor prevăzute de legislația privind protecția și conservarea mediului, igiena și sănătatea populației.

| ART._40_________________________________________________________________

Operatorul care tratează, stochează sau depozitează deșeuri în depozite trebuie să dețină autorizație eliberată de autoritatea competentă, care să prevadă cel puțin:

 • a) tipul și cantitatea de deșeuri care urmează să fie eliminate;

 • b) cerințele tehnice generale;

 • c) măsurile de precauție necesare;

 • d) informațiile privind originea, destinația și tratarea deșeurilor, precum și tipul și cantitatea de deșeuri.

 • e) modul de organizare si functionare al sistemului propriu de monitorizare a emisiilor in mediu si al calitatii factorilor de mediu in zona de incidenta a activitatilor ;

| ,\RT. 41_________________________________

Următoarele deșeuri nu sunt acceptate în vederea depozitării:

 • a) deșeuri lichide;


  Deleted:


 • b) deșeuri care, în condițiile existente în depozit, sunt explozive, corozive, oxidante, inflamabile sau puternic inflamabile;

 • c) deșeurile provenind din spitale sau alte medii clinice, medicale sau veterinare, care sunt definite ca infecțioase conform normativelor în vigoare;

 • d) anvelope uzate întregi, cu excepția anvelopelor utilizate ca material de construcție în depozit;

 • e) orice alt tip de deșeuri care nu îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele normative în vigoare.

ART. 42

 • (1) Depozitul pentru deșeurile municipale este amplasat în municipiul Oradea pe str. Matei Corvin nr. 327.

 • (2) Deșeurile municipale pot fi depozitate temporar în următoarele spații:

 • a) la locul de producere;

 • b) în punctele de precolectare;

 • c) în stațiile de sortare;

 • e) în stațiile de prelucrare și tratare.

 • (3) Depozitarea temporară in statiile de sortare a deșeurilor biodegradabile poate fi de maximum 24 ore.

 • (4) Se interzice amestecarea deșeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă de depozitare.

 • (5) Operatorii de salubrizare care prestează activități de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, in urma procesului de precolectare selectiva, va depune deșeurile precolectate selectiv si cele colectate neselectiv la Depozitul ecologic de deseuri Oradea administrat de SC ECO BIHOR SRL .

  Deleted: *'


’ " ART.43

 • (1) Pentru a putea fi depozitate, deșeurile trebuie să îndeplinească condițiile necesare acceptării acestora în depozitele autorizate. Condițiile de acceptare se stabilesc de operatorul care administrează depozitul, în conformitate cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

 • (2) Operatorii care administrează depozitele de deșeuri trebuie să stabilească criteriile de acceptare a deșeurilor într-o anumită categorie de depozit pe baza analizei:

 • a) măsurilor necesare pentru protecția mediului și în special a apelor subterane și a apelor de suprafață;

 • b) asigurării funcționării sistemelor de protecție a mediului, în special cele de impermeabilizare și de tratare a levigatului;

 • c) protejării proceselor avute în vedere pentru stabilizarea deșeurilor în interiorul rampei;

 • d) protecției împotriva pericolelor pentru sănătatea umană.

 • (3) Criteriile de acceptabilitate bazate pe proprietățile deșeurilor trebuie să cuprindă:

 • a) cerințe referitoare la cunoașterea compoziției totale;

 • b) limitări ale conținutului în materie organică al deșeurilor;

 • c) cerințe sau limitări privind gradul de biodegradabilitate a componentelor deșeurilor organice;

 • d) limitări ale cantității de componenți specificați, posibil dăunători/periculoși;

 • e) limitări ale nivelului potențial și estimat al levigatului în cazul anumitor componenți, posibil dăunători/periculoși;

 • f) proprietăți ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului rezultat.

ART. 44

 • (1) În vederea depozitării deșeurilor la depozitele autorizate, operatorul care prestează activitatea de transport al deșeurilor trebuie să aibă documentele necesare din care să reiasă că deșeurile respective pot fi acceptate pentru depozitare în conformitate cu condițiile stabilite de operatorul care administrează depozitul de deșeuri și că deșeurile respective îndeplinesc criteriile de acceptare stabilite în prezentul regulament și în actele cu caracter normativ în vigoare.

 • (2) Operatorii care realizează activitatea de sortare a deșeurilor trebuie să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului sortat ce urmează să fie depozitat.

 • (3) Operatorii care realizează activitatea de colectare și transport al deșeurilor trebuie să aibă o evidență strictă a deșeurilor pe care le colectează pe utilizatori și să întocmească documentele necesare prin care să ateste compoziția deșeului transportat ce urmează să fie sortat.

SECȚIUNEA a 5-a.     Înființarea depozitelor de deșeuri și administrarea acestora

ART. 45

 • (1) Consiliul local Oradea stabileste și aprobă strategia de dezvoltare a serviciului public de salubritate.

 • (2) Amplasarea și înființarea unui depozit de deșeuri, precum și a stațiilor de transfer, se fac ținând seama de prevederile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și ale Planului național de gestionare a deșeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, de planul regional de gestionare a deșeurilor si de planul judetean de gestiune a deseurilor, cu luarea în considerare a oricărei modificări sau completări ulterioare.

 • (3) Depozitul judetean de deșeuri Oradea deserveste populatia judetului Bihor, iar la construirea acestuia s-a avut la bază abordarea regională a gestiunii deșeurilor.

 • (4) Depozitul de deșeuri s-a înființat sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale.

 • (5) Depozitarea deșeurilor de către operatorii serviciului de salubrizare se face exclusiv în depozitul Oradea, iar adminisatratorul depozitului are obligatia respectarii prevederilor actelor de reglementare inclusiv a H.G. 349/2005.

ART. 46

 • (1) Depozitele de deșeuri, stațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile și instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban, in conditiile prevazute prin actele de reglementare emise de autoritatile competente de protectie a mediului si de sanatate publica.

 • (2) La depozitare vor fi îndeplinite următoarele condiții :

 • a) prevederea și respectarea metodelor și tehnicilor adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

 • b) în cursul operațiunilor de depozitare, autovehiculele de transport al deșeurilor vor circula numai pe drumurile interioare amenajate ale depozitului. Dacă accesul autovehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare și dezinfectare a exteriorului autovehiculelor la ieșirea din depozit;

 • c) pe perioada exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor prin dezinsecție și deratizare;

 • d) organizarea depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

 • (3) În instalațiile de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri. Gazele de fermentare și apele exfiltrate rezultate din procesul de compostare se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 47

 • (1) Depozitul de deșeuri poate fi administrat numai după autorizare conform legislației în vigoare și numai atunci când caracteristicile amplasamentului în ceea ce privește cerințele legate de înființarea depozitului sau măsurile de remediere care trebuie luate indică faptul că depozitul respectiv nu prezintă un risc important pentru mediu.

 • (2) La înființarea depozitelor de deșeuri se va ține cont de:

 • a) distanțele de la perimetrul depozitului de deșeuri la zonele de locuit și de agrement, cursuri de apă, ape stătătoare și la alte zone rurale sau urbane;

 • b) existența unor ape subterane, de coastă sau zone naturale protejate în regiune;

 • c) condițiile geologice și hidrogeologice din zona respectivă;

 • d) riscul producerii de inundații, tasări, alunecări de teren sau avalanșe;

 • e) protecția naturii și a patrimoniului cultural din regiune.

 • (3) La proiectarea și realizarea depozitului de deșeuri se vor avea în vedere condițiile meteorologice, luându-se măsurile adecvate pentru:

 • a) controlul apei provenite din precipitații care intră pe teritoriul depozitului;

 • b) evitarea pătrunderii apei de suprafață și/sau a apelor subterane în deșeurile depozitate;

 • c) colectarea apei contaminate și a levigatului, dacă în urma unei evaluări bazate pe analizarea amplasamentului depozitului și a deșeurilor care urmează să fie depozitate se stabilește că acestea prezintă un pericol potențial pentru mediu;

 • d) tratarea apei contaminate și a levigatului colectat din depozit conform standardelor adecvate necesare pentru evacuarea acestora. Această prevedere nu se aplică depozitelor pentru deșeuri inerte.

 • (4) Depozitul trebuie amplasat și proiectat astfel încât să corespundă condițiilor necesare pentru prevenirea poluării solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafață și să asigure o colectare eficientă a levigatului.

 • (5) Administrarea și exploatarea depozitului se poate realiza numai de operatori licențiați de A.N.R.S.C. care trebuie să ia toate măsurile necesare prevenirii accidentelor și limitării consecințelor acestora.

 • (6) Protejarea solului, a apelor subterane și a apei de suprafață pe perioada exploatării se realizează prin combinarea unei bariere geologice cu o impermeabilizare a bazei rampei, iar pe perioada postînchiderii se realizează prin combinarea unei bariere geologice și cu o impermeabilizare la suprafață.

 • (7) Bariera geologică trebuie să aibă o capacitate de atenuare suficientă pentru a preveni riscul potențial pe care

depozitul îl poate prezenta pentru sol și pentru apele subterane.                                                      ♦

 • (8) Sistemul de colectare a levigatului și de etanșeizare trebuie să garanteze faptul că acumularea de levigat de la baza rampei de gunoi este menținută la nivelul minim posibil.

ART. 48

 • (1) În depozitele de deșeuri, mai ales în acelea în care fracțiunea organică este mare, se va acorda o atenție deosebită controlului asupra gazelor formate în depozit, luându-se măsurile necesare pentru a controla acumularea și migrarea gazelor generate.

 • (2) Gazul generat în depozit trebuie colectat pentru a fi tratat și apoi utilizat. Când gazul colectat nu poate fi utilizat pentru a produce energie, acesta trebuie ars.

 • (3) Operațiile de colectare, tratare și utilizare a gazelor generate în depozitele de deșeuri se efectuează astfel încât să minimizeze efectele negative sau deteriorarea mediului și riscul pentru sănătatea umană.

ART. 49

 • (1) În depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi depozitate deșeurile care au rezultat în urma procesului de sortare, precum și deșeurile pentru care tratarea nu contribuie la reducerea cantității acestora sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu și nici nu pot fi valorificate.

 • (2) Depozitele pentru deșeuri inerte pot fi utilizate doar pentru depozitarea acestui tip de deșeuri.

 • (3) Depozitele pentru deșeuri nepericuloase pot fi utilizate pentru depozitarea:

 • a) deșeurilor municipale și a celor asimilabile acestora;

 • b) deșeurilor nepericuloase de orice altă origine care îndeplinesc criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitele pentru deșeuri nepericuloase stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament-cadru și ale actelor normative în vigoare;

 • c) deșeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele solidificate, vitrificate etc., care se comportă în ceea ce privește levigatul în mod similar cu deșeurile nepericuloase menționate la lit. b) și care îndeplinesc condițiile de acceptare relevante stabilite în conformitate cu prezentul regulament și cu actele normative în vigoare. Aceste deșeuri periculoase nu se depozitează în spații destinate deșeurilor nepericuloase biodegradabile.

ART. 50

Cheltuielile cu deschiderea, exploatarea, precum și cele estimate pentru închidere și operațiile postînchidere pentru o perioadă de minimum 30 de ani sunt acoperite de tariful practicat de operator pentru depozitarea tipurilor de deșeuri autorizate a fi depozitate.

ART. 51

Pentru exploatarea depozitelor de deșeuri operatorul care asigură activitatea de administrare a depozitului trebuie să aibă documente relevante din care să rezulte:

 • a) categoria depozitului de deșeuri;

 • b) lista tipurilor definite și cantitatea totală de deșeuri autorizată spre depunere în depozitul de deșeuri;

 • c) gradul de pregătire a depozitului pentru operațiile de depozitare a deșeurilor și pentru procedurile de supraveghere și control, inclusiv planurile pentru situații neprevăzute, precum și cerințele temporare pentru închidere și operațiile postînchidere;

 • d) obligația operatorului de a informa cel puțin trimestrial autoritățile competente cu privire la:

 • 1. tipurile și cantitățile de deșeuri evacuate;

 • 2. rezultatele programului de monitorizare;

 • 3. toate rezultatele procedurilor de supraveghere din care să rezulte respectarea condițiilor impuse și modul de comportare a diferitelor deșeuri în depozite;

 • e) controlul de calitate al operațiilor analitice ale procedurilor de supraveghere și control și/sau al analizelor menționate ca obligatorii, efectuate în laboratoarele de specialitate.

ART. 52

 • (1) Operatorul care asigură administrarea depozitului trebuie să aibă și să întocmească o documentație specifică urmăririi stării și comportării depozitului în funcție de factorii de mediu și de deșeurile depozitate.

 • (2) Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calității factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate conform legii.

 • (3) Din punct de vedere al deșeurilor intrate în depozit se vor consemna în rapoartele operative zilnice următoarele:

 • a) cantitățile de deșeuri intrate în depozit pe tipuri de deșeu;

 • b) compoziția deșeurilor intrate în depozit;

 • c) dacă deșeul provine de la o stație de sortare și elementele de identificare ale acestuia;

 • d) data și ora fiecărui transport;

 • e) locul de depozitare în cadrul depozitului.                                                                       ♦

 • (4) Pentru realizarea bilanțului zilnic al apei din depozit și evaluarea volumului de levigat ce se acumulează în straturile inferioare ale depozitului sau se deversează din depozit se vor consemna în rapoartele operative, zilnic, următoarele date meteorologice:

 • a) temperatura minimă, maximă și la ora 15,00;

 • b) cantitatea de precipitații;

 • c) direcția și viteza vântului dominant;

 • d) infiltrația, scurgerea, evapotranspirația, transportul constituenților solubili prin drenaje cu lizimetrul sau altă metodă acceptată;

 • e) umiditatea atmosferică la ora 15,00.

 • (5) Se vor preleva conform frecventelor prevazute in autorizatiile de functionare, probe din apa de suprafață care trece prin apropierea depozitului, dacă este cazul, din locurile special amenajate în acest sens pentru prelevarea probelor, atât în amonte, cât și în aval de depozit. Analiza apei trebuie realizată la indicatorii nominalizati prin actele de reglementarea activității.

 • (6) Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit,conform autorizatiilor , consemnându-se în rapoartele operative cel puțin următoarele:

 • a) cantitatea de levigat tratat;

 • b) cantitatea de levigat pretratat;

 • c) cantitatea de levigat pretratat transmis la stația de epurare proprie sau la stațiile de epurare aparținând sistemului de canalizare a localității;

 • d) analiza chimică a levigatului înainte de tratare sau pretratare, după caz;

 • e) analiza chimică a levigatului pretratat înainte de transmiterea la stația de epurare a apelor uzate;

 • g) analiza gazelor colectate la indicatorii solicitati prin autorizatii.

 • (7) Controlul calității apei subterane se realizează prin prelevarea probelor de apă din forajele de control prevăzute în depozit, în cel puțin 3 puncte, un punct amplasat în amonte și două în aval față de depozit, pe direcția de curgere a acesteia, consemnându-se următoarele:

 • a) nivelul apei freatice, lunar;

 • b) analiza apei freatice, cu frecvența și pentru componenți solicitați prin autorizațiile de funcționare.

 • (8) Anual se va urmări gradul de tasare a depozitului pe zone de depozitare.

ART. 53

Operatorul care administrează depozitul trebuie:

 • a) să accepte introducerea în depozit numai a deșeurilor permise, menționate în autorizație, și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de autoritatea care a avizat înființarea depozitului;

 • b) să supravegheze permanent modul de depozitare a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite în prezentul regulament și în autorizație, pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitului;

 • c) să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

 • d) să execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate;

 • e) să nu permită accesul în incinta depozitului a persoanelor neautorizate.

SECȚIUNEA a 6-a.      Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 54

 • (1) Activitatea de măturat a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populației ca urmare a acțiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul local Oradea stabileste intervalul orar de efectuare a operațiunilor de stropire, măturare și spălare a căilor publice. Intervalul orar și ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomerații umane în zonele în care se efectuează aceste activități. De regulă, intervalul orar recomandat pentru efectuarea operațiunilor de stropire, măturare și spălare va fi între orele 22,006,00 pe arterele principale care au sistem de iluminat public corespunzător. Pe arterele secundare operațiunile amintite se vor realiza între orele 7.00-18.00.

 • (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) operațiile de stropire, măturare și spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

 • (4) Arterele de circulație, zilele din cursul săptămânii și numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută

activitatea de stropit, măturat și spălat sunt cele cuprinse în caietul de sarcini al serviciului.                         ♦

 • (5) Măturatul se efectuează pe o lățime de minimum 2 metri de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acțiunii vântului să nu depășească concentrația de pulberi admisă prin normele în vigoare.

 • (6) Pentru evitarea formării prafului și pentru crearea unui climat citadin igienic, operația de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condițiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheț.

ART. 55

 • (1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare,in statiile mijloacelor de transport in comun , în piețe și în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.

 • (2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafețe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu și betonate.

 • (3) Întreținerea curățeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei și cuprinde operațiunile de măturat stradal, al spațiilor verzi stradale, al spațiilor de agrement și odihnă, al parcărilor, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

 • (4) Operațiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului, cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

 • (5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

 • (6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuare, spații verzi sau altele asemenea.

 • (7) Deșeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deșeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri, fără a fi necesară efectuarea operației de sortare.Deseurile de tip stradal se asimileaza deseurilor menajere .

ART. 56

 • (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară în funcție de condițiile meteorologice concrete.

 • (2) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului, respectiv când temperatura va fi mai mică de 1°C .

 • (3) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

ART. 57

 • (1) Operațiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, după terminarea operației de măturare și curățare a rigolelor.

 • (2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

 • (3) Perioada în care se execută operațiunea de spălare este aceeași cu cea prevăzută la art. 56 alin. (1) și alin. (2).

 • (4) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13,00-17,00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

 • (5) Pentru asigurarea condițiilor prevăzute la alin. (4) și pentru planificarea operațiilor de stropire și spălareoperatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12,00 și prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administrația Națională de Meteorologie.

 • (6) Operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

 • (7) Curățatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operația de măturare. Răzuirea rigolelor de pământ se realizează cu frecvența stabilită în caietul de sarcini.

 • (8) Lățimea medie pe care se aplică curățarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

ART. 58

 • (1) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al localității sau din apele de suprafață sau de adâncime, cu aprobarea autorității administrației publice locale, pe baza avizului sanitar.                            ♦

 • (2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi și apă prelevată de la hidranții stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) În toate situațiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu administratorul legal al sursei de apă.

 • (4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale.

  | SECȚIUNEA a 7-a.


Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 59

 • (1) Operatorul care prestează activitatea de curățare și transportul zăpezii își va organiza sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

 • (2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul va întocmi anual un program de acțiune comun cu autoritățile administrației publice locale, până la 1 octombrie, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde măsuri:

 • a) pregătitoare;

 • b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;

 • c) de prevenire și combatere a poleiului.

ART. 60

Consiliul local Oradea împreună cu operatorul vor lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

 • a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenție pe străzile din cadrul localității și dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;

 • b) organizarea unităților operative de acțiune;

 • c) întocmirea planului operativ;

 • d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

ART. 61

Planul operativ de acțiune în timpul iernii va cuprinde cel puțin:

 • a) centralizatorul materialelor chimice și antiderapante, al carburanților și lubrifianților;

 • b) centralizatorul utilajelor și mijloacelor de deszăpezire și transport necesare;

 • c) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa;

 • d) lista străzilor și a tronsoanelor de străzi pe care se va acționa cu prioritate;

 • e) lista mijloacelor de comunicare;

 • f) lista persoanelor responsabile, cu adresa și numerele de telefon de la serviciu și de acasă;

 • g) inventarul gospodăresc și al echipamentelor de protecție;

 • h) lista mobilierului stradal, cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare și a gurilor de scurgere;

 • i) dispunerea spațiilor pentru adunarea și odihna personalului.

 • j) locurile de depozitare / descarcare a zapezii care a rezultat din indepartarea acesteia de pe strazile pe care se actioneaza manual sau mecanizat ,in conformitate cu amplasamentele stabilite in acest sens de Consiliul local Oradea

I-----------------------------------------------------------------------

ART. 62

Operațiunile de curățare și transport al zăpezii și de acționare cu materiale antiderapante se realizează obligatoriu pe străzile sau tronsoanele de străzi în pantă, poduri, străzile sau tronsoanele de străzi situate de-a lungul lacurilor și al cursurilor de apă.

Deleted: 1

1


Deleted: *'

1

1


ART. 63

 • (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual, cât și mecanizat, în funcție de condițiile specifice din teren.

 • (2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, în funcție de necesități, cu respectarea instrucțiunilor de securitate și sănătate a muncii.

 • (3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenții încheiate cu Administrația Națională de Meteorologie, pentru a cunoaște zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluția temperaturii nocturne și diurne și a cantităților de precipitații sub formă de zăpadă.

 • (4) În funcție de prognoza meteorologică primită, operatorul va acționa preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă și a formării poleiului.

 • (1) În cazul depunerii stratului de zăpadă și formării gheții, arterele de circulație a mijloacelor de transport în comun, spațiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul stațiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale stațiilor de tramvai, căile de acces la instituțiile publice și la unitățile de alimentație publică trebuie să fie practicabile în termen de maximum 4 ore de la încetarea ninsorii , asigurarea acestor cerinte constituind obligatia operatorului serviciului de salubrizare licentiat care desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Oradea în condițiile hotărârii de dare în administrare, respectiv ale contractului de delegare a gestiunii.

 • (2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport în comun.

 • (3) Acțiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor și aleilor din cadrul localității.

 • (4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele, cât și gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în sistemul de canalizare.

ART. 65

 • (1) Evidența activității privind combaterea poleiului și deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă se va ține de către operator într-un registru special întocmit pentru această activitate și denumit "jurnal de activitate pe timp de iarnă".

 • (2) Jurnalul de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al Primariei municipiului Oradea constituie documentul primar de bază pentru verificarea activității și decontarea lucrărilor efectuate.

 • (3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puțin următoarele:

 • a) numele și prenumele dispecerului;

 • b) data și ora de începere a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • c) data și ora de terminare a acțiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;

 • d) străzile pe care s-a acționat;

 • e) activitatea prestată;

 • f) forța de muncă utilizată;

 • g) utilajele/echipele care au acționat;

 • h) materialele utilizate și cantitatea acestora;

 • i) temperatura exterioară;

 • j) condițiile hidrometeorologice;

 • k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor primite de la Administrația Națională de Meteorologie;

 • l) semnătura dispecerului;

 • m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.

 • (4) Evidența se va ține pe schimburi, separat pentru acțiunea cu utilaje și separat pentru acțiunea cu forțe umane.

  Deleted:


ART.66 " "

 • (1) Consiliul local Oradea trebuie să stabilească locurile de depozitare sau de descărcare a zăpezii care a rezultat în urma îndepărtării acesteia de pe străzile pe care s-a acționat manual sau mecanizat.

 • (2) Locurile de depozitare vor fi amenajate astfel încât:

 • a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;

 • b) suprafața depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantități de zăpadă provenite din aria de deservire aferentă;

 • c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie pentru localitatea respectivă, căzută pe suprafața pentru care se realizează operația de deszăpezire, corelată cu unghiul taluzului natural pentru zăpada depozitată;

 • d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire și de deversare a acesteia numai în rețeaua de canalizare a localității în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • (3) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. Zăpada și gheața curățată de populație se va depozita pe marginea carosabilului.

 • (4) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecții, spații verzi, terenuri virane etc.

 • (5) Încărcarea, transportul, descărcarea și depozitarea zăpezii și a gheții acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

 • (6) Consiliul local Oradea poate stabili și alte intervale de timp în care operatorul trebuie să asigure deszăpezirea,

în funcție de importanța străzilor, abundența cantității de zăpadă, dotarea cu mijloace tehnice și umane etc., dar nu mai mult de 24 de ore.

 • (7) Transportul, depozitarea și descărcarea zăpezii și a gheții formate pe carosabil se realizează concomitent       . ■ Formatted: Position: Horizontal:

cu operația de deszăpezire.                                          ’                                                                        308.7 pt, Relative to: Page, Vertical:

19.15 pt, Relative to: Paragraph

 • (1) Consiliul local Oradea va lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii străzilor din cadrulmunicipiului Oradea, în toată perioada iernii, și de apărare a lor împotriva degradării acestora, în perioada de dezgheț.

 • (2) Măsurile de prevenire, combatere și de apărare vor fi cele cuprinse în programul comun de acțiune aprobat de consiliul local.

ART. 68

 • (1) Împrăștierea substanțelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, a gheții și în perioada în care se înregistrează variații de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheții urmată în perioada imediat următoare de îngheț, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare.

 • (2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante, cât și fondanți chimici în amestecuri omogene, iar împrăștierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafața părții carosabile.

 • (3) Utilizarea clorurii de sodiu, numai în amestec cu inhibitori de coroziune, se recomandă în cazul în care temperatura nu scade sub -10°C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanțe chimice care au un grad de coroziune redusă.

 • (4) Utilizarea clorurii de sodiu fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau cu nisip este interzisă.

 • (5) Substanțele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară.

ART. 69

Consiliul local Oradea sau operatorul au obligația să anunțe prin posturile de radio locale starea străzilor, locurile în care traficul este îngreunat ca urmare a lucrărilor de curățare și transport al zăpezii, străzile pe care s-a format poleiul, precum și orice alte informații legate de activitatea de deszăpezire sau de combatere a poleiului, necesare asigurării unei circulații în siguranță a pietonilor, a mijloacelor de transport în comun, a autovehiculelor care asigură aprovizionarea și a celorlalte autovehicule.

SECȚIUNEA a 8-a.     Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora

unităților de ecarisaj

ART. 70

Consiliul local Oradea este responsabil de colectarea si neutralizarea cadavrelor de animale găsite pe aria administrativ-teritorială a municipiului Oradea, prin unități de ecarisaj autorizate, conform legislației în vigoare.

ART. 71

 • (1) Operatorul activitatii de ecarisaj are obligația de a colecta cadavrele de animale de pe domeniul public și de a le preda unității de neutralizare a deseurilor de origine animala care este abilitată pentru prestarea acestei activitati în aria administrativ-teritorială a municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate și amenajate în acest scop, care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare.

 • (3) Pana la predarea catre unitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala care este abilitată pentru prestarea acestei activitati în aria administrativ-teritorială a municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ,operatorul activitatii de ecarisaj va asigura stocarea cadavrelor de animale in spatii amenajate si dotate in acest scop potrivit normelor impuse de legislatia in vigoare .

 • (4) Documentele de înregistrare și evidențele necesare sunt cele specifice activității de colectare, transport și neutralizare a deșeurilor de origine animală rezultate din gospodăriile populației, fiind aplicabile prevederile art. 84 alin. (1), art. 85 și 86.

ART. 72

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum 2 ore de la semnalarea existenței acestora de către populație, reprezentanți ai operatorilor economici sau ai instituțiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activității curente de salubrizare.

ART. 73

Autovehiculele și containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecție și să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condițiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activități.

ART. 75

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

SECȚIUNEA a 9-a.

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite

de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor

menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)

ART. 76

 • (1) Instituțiile publice, asociațiile, fundațiile și persoanele fizice deținătoare de deșeuri de ambalaje au obligația să depună, selectiv, ambalajele și deșeurile de ambalaje în recipiente sau containere diferite, inscripționate corespunzător, amplasate în locuri special amenajate, stabilite de autoritățile administrației publice locale.

 • (2) Tipul și numărul de containere trebuie alese în funcție de condițiile și tipurile de materiale din ambalaje.

 • (3) Containerele sau recipientele de colectare vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație (în apropierea locuințelor), manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (miros, zgomot), locațiile să fie ușor accesibile operatorului de salubrizare, să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei și să poată fi spălate/curățate/dezinfectate la locul de amplasare.

ART. 77

 • (1) Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electrice și electronice ,etc.), care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de precolectare sau colectare a deșeurilor municipale.

 • (2) Deșeurile voluminoase ,constand in mobilier ,obiecte de uz casnic altele decat echipamente electrice si electronice, se vor colecta periodic și vor fi transportate de operatorul serviciului de salubrizare care prestează activitatea în aria administrativ-teritorială încredințată, la stația de sortare sau la depozitul ecologic .

 • (3) Deșeurile voluminoase ,constand in mobilier , obiecte de uz casnic altele decat echipamente electrice si electronice, vor fi depozitate de deținătorul acestora în vederea preluării de către operatorul de salubrizare în fața imobilului, pe trotuar, fără a impiedica circulația pietonilor. Colectarea se va face lunar, în a doua sâmbătă din lună. Depunerea deșurilor voluminoase se poate face doar cu 12 de ore înainte de colectare.

 • (4) Colectarea deșeurilor voluminoase se poate face și direct de la deținătorul acestora, în urma solicitării adresate către operatorul de salubrizare, cu specificarea caracteristicilor și cantităților acestora. În această situație, operatorul de salubrizare poate să stabilească o altă dată și oră decât cele aprobate de autoritatea administrației publice locale în cadrul programelor de colectare a deșeurilor voluminoase, dacă operația de colectare, prin corelarea volumului deșeurilor preluate cu capacitatea de transport afectată, se justifică din punct de vedere economic.

ART. 78

Deșeurile voluminoase provenite de la populație - mobilă, obiecte casnice, deșeuri textile, vegetale, lemnoase -vor fi colectate periodic de către operatorul de salubrizare, conform unui program întocmit și aprobat de autoritățile administrației publice locale și comunicat populației. Persoanele juridice se vor adresa direct operatorului de salubritate pentru colectarea și transportul acestor deșeuri.

Deleted: *'


’ ART. 79 " '

(1) Consiliul local Oradea are obligația de a organiza precolectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase, neasimilabile celor menajere, provenite de la populație, instituții publice și operatori economici.

(2) Precolectarea se va realiza selectiv, pe categorii de deșeuri, prin stabilirea zilelor și intervalului orar de așa natură încât deținătorii de deșeuri voluminoase, incluzându-se în acestea și deșeurile de echipamente electrice și electronice, să poată preda aceste deșeuri, iar operatorul serviciului de salubrizare să se poată organiza astfel încât să poată asigura fluxul tehnologic de colectare, transport, sortare, depozitare deșeuri sau materiale refolosibile sau valorificabile.

(3) În vederea reducerii cantității de DEEE eliminate ca deșeuri municipale nesortate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectivă, posesorii de DEEE trebuie să le predea la punctele de colectare constituite special în acest scop.


 • (4) DEEE ,asa cum sunt acestea definite de actele normative in vigoare , provenite din gospodariile populatiei și surse comerciale, instituționale și alte surse care, datorită naturii și cantității lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare,vor fi precolectate separat in containere puse la dispozitia locuitorilor din municipiul Oradea .

 • (5) Containerele vor fi amplasate astfel încât să fie ușor accesate de populație (în apropierea locuințelor),tinand seama de densitatea populatiei ,manipularea și depozitarea lor în locurile stabilite să nu creeze disconfort pentru persoanele care locuiesc în apropierea acestor locuri (zgomot), locațiile să fie ușor accesibile operatorului care actioneaza in numele producatorilor de echipamente electrice si electronice , să se încadreze în imaginea arhitecturală a zonei și să poată fi spălate/curățate/dezinfectate la locul de amplasare.

 • (6) Deseurile de echipamente electrice si electronice ,asa cum sunt acestea definite de actele normative in vigoare , provenite din gospodariile populatiei și surse comerciale, instituționale și alte surse care, datorită naturii și cantității lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare, precolectate separat in containere ,vor fi transportate la punctul de colectare municipal , organizat pe amplasamentul stabilit in acest scop de Consiliul local Oradea.

 • (7) Colectarea și transportul DEEE precolectate selectiv se efectuează astfel încât să optimizeze refolosirea și reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate.

 • (8) După terminarea acțiunii de precolectare, operatorul serviciului de salubrizare trebuie să igienizeze locul/locurile din care s-a realizat colectarea, prin măturare și spălare

 • (9) DEEE precolectate pe teritoriul municipiului Oradea vor fi transportate la punctul de colectare municipal , organizat pe amplasamentul stabilit in acest scop de Consiliul local Oradea.

 • (10) La punctul de colectare municipal operatorul punctului de colectare are obligația de a prelua DEEE de la posesorii finali și distribuitori.

ART. 80

Operatorul trebuie să aibă un sistem de evidență a gestionării deșeurilor voluminoase din care să rezulte:

 • a) data în care s-a realizat colectarea, transportul și depozitarea la stația de sortare, în vederea sortării;

 • b) punctele de colectare de unde s-a făcut colectarea;

 • c) cantitățile totale preluate de la populație, persoane juridice de drept public și privat;

 • d) cantitățile de deșeuri rezultate în urma sortării, pe sortimente;

 • e) cantitățile de componente sau aparate întregi ce urmează a fi refolosite, cu denumirea lor;

 • f) cantitățile ce urmează a fi transportate la depozitul de deșeuri.

SECȚIUNEA a 10-a. Colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

ART. 81

 • (1) Consiliul local Oradea este responsabila de colectarea si neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a animalelor găsite moarte pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective, pentru care nu se poate identifica proprietarul, prin asigurarea unei relații contractuale cu unități de ecarisaj autorizate sau cu operatori ai serviciului de salubrizare care îndeplinesc condițiile impuse de legislația în vigoare pentru a presta această activitate.

 • (2) Consiliul local Oradea are obligația de a păstra evidențele veterinare în cazul crescătorilor individuali de animale și al persoanelor fizice care dețin animale ce nu sunt destinate activităților economice.

ART. 82

Persoanele fizice și juridice care cresc sau au în întreținere animale și păsări sunt obligate să folosească numai locuri special amenajate, care să respecte normele sanitar-veterinare.

ART. 83

Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore autoritatea administrației publice locale asupra morții animalelor din gospodăriile proprii în vederea colectării, transportului și neutralizării acestora.

ART. 84

 • (1) Operatorul activității de ecarisaj are obligația să țină o evidență referitoare la deșeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum și documente doveditoare cu privire la predarea acestor deșeuri la unitatea de neutralizare.

 • (2) Colectarea și transportul deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripția sanitarveterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie să fie menționate cel puțin:

 • a) denumirea subproduselor;                                                                                 *

 • b) categoria de încadrare a subproduselor;

 • c) locația în care se găsesc acestea;

 • d) modul de procesare.

 • (3) Neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației se realizează prin:

 • a) incinerare/coincinerare directă;

 • b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau a II-a, așa cum acestea sunt definite de legislația în vigoare, de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria a III-a de subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman;

 • d) procesare într-o unitate de prelucrare tehnică, cu precizarea clară a utilizării tehnice;

 • e) îngropare, cu respectarea prevederilor legale;

 • f) alte modalități stabilite în avizul sanitar-veterinar.

ART. 85

În cazul în care operatorul de ecarisaj realizează si neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile populației, acesta trebuie să păstreze evidențele cu privire la tipul deșeurilor, cantitatea, documentele însoțitoare, modul de neutralizare, data și, după caz, șarja/lotul, precum și, pentru materiile sau produsele rezultate, destinația, transportatorul și documentele însoțitoare și trebuie să întocmească și să completeze registre în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv pentru animalele moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline.

ART. 86

Toate documentele se arhivează și se păstrează conform dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 87

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

ART. 88

Amenajarea și întreținerea locurilor de precolectare se vor face prin grija crescătorului de animale, transportul și depozitarea deșeurilor în locurile stabilite de autoritățile administrației publice locale fiind efectuate pe baza unui contract individual de prestări servicii încheiat cu operatorul de ecarisaj.

ART. 89

Autovehiculele și containerele destinate transportului de deșeuri de origine animală trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operație.

Deleted: *'

SECȚIUNEA a 11-a. Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

| ART. 90                                                                                                           ^Deleted: ț

Deșeurile din construcții și demolări sunt deseurile rezultate in urma reabilitarii /reamenajarilor interioare la gospodarii individuale ,la apartamente din blocurile de locuinte , demolării sau construirii clădirilor, șoselelor și a altor structuri de obiective industriale ori civile, care nu este încadrat ca deșeu periculos conform prevederilor legale în vigoare; În mod uzual, aceste deșeuri conțin pământ vegetal, nisip, pietriș, substanțe gudronate sau rezultate din gudron, argilă, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici, asfalt, macadam, pietre, beton, ciment, cărămizi, lemn, zidărie, materiale pentru acoperișuri, tencuieli și ipsos, pastă de lipit, vopsele, lacuri, cabluri din metal, metale, bârne de lemn și altele asemenea.

ART. 91

 • (1) Deșeurile provenite din activitățile de construcții și demolări se colectează prin grija deținătorului și sunt transportate de către operator,in conditiile prezentului Regulament, în baza unui contract de prestări servicii incheiat de detinatorul desurilor cu operatorul serviciului de salubrizare licentiat care desfasoara activitatea de salubrizare in municipiul Oradea in temeiul hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, în depozitul ecologic de deșeuri Oradea conform contract PPP 122246/23.12.2003.

 • (2) Eliberarea autorizațiilor de construire/desființare de către Consiliul local Oradea este condiționată de existența unui contract de prestări servicii încheiat cu operatorul de salubrizare licențiat care desfasoara activitatea p[e teritoriul municipiului Oradea in temeiul hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, pentru colectarea, transportul in vederea sortării , valorificării și/sau depozitarea deșeurilor rezultate din activitati de constructii si demolari.

 • (3) Titularul autorizațiilor de construire/desființare are obligația de a asigura precolectarea deșeurilor , rezultate din activitatea de construire / desfiintare, în containere specializate puse la dispoziție de către operatorul de salubrizare care detine licenta de operare pe teritoriul municipiului Oradea potrivit contractului de prestari servicii incheiat in coditiile specificate la alin. (2) . Transportul, în vederea depozitării deșeurilor rezultate din activitățile enumerate, se realizează numai cu mijloacele operatorului de salubrizare, în baza unui contract de prestări servicii iar destinatia deseurilor este numai depozitul ecologic Oradea.

 • (4) Transportul deseurilor provenind din constructii si demolari precolectate in containere standardizate se realizeaza de catre operatorul de salubritate in maxim 48 de ore de la solicitarea facuta de detinatorul deseurilor.

 • (5) Administratia publica locala va verifica existenta bonurilor de cântarire în original stampilate de S.C. ECOBIHOR SRL, reprezentand dovada transportarii deseurilor provenite din constructii si demolari la depozitul ecologic, ca document obligatoriu a documentatiei necesare receptionarii si obtinerii autorizatiei de luare in folosinta a constructiilor finalizate in raza teritoriala a municipiului conform HCL 504 /12.07. 2007

 • (6) Precolectarea se realizează numai în containere standardizate acoperite, fiind interzisă depozitarea deșeurilor provenite din activitatea de construcții și demolări în recipientele sau containerele în care se depun deșeurile municipale.

 • (7) În cazul deșeurilor provenite din activitățile de construcții și demolări prin a căror manipulare se degajă praf se vor lua măsurile necesare de umectare, astfel încât cantitatea de praf degajată în aer să fie sub concentrația admisă, aceasta sarcina revenind detinatorului deseurilor.

 • (8) In cazul deseurilor agabaritice (blocuri de beton ,stalpi din beton armat ,etc) provenind din demolari si constructii este obligatorie procesarea in instalatii proprii de concasare/maruntire sau predarea lor catre operatorul de salubrizare licentiat care desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Oradea in vederea procesarii in instalatia de concasare / maruntire a acestuia.

 • (9) Transportul deseurilor de la instalatia de concasare/maruntire va fi asigurat ulterior acestui proces de catre operatorul de salubrizare licentiat care desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Oradea ,conform contractului de prestari servicii incheiat cu acesta de catre utilizator ,pentru depozitare in Depozitul ecologic de deseuri Oradea ,in conditiile de siguranta pentru mediu prevazute la art.91 alin.(10).

 • (10)  Transportul deșeurilor provenite din activitățile pentru care au fost emise autorizațiile de construire/desființare se realizează în mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii (prelata) si care sa aiba bena perfect etansa prevazuta cu oblon de inchidere la spate, pentru a nu avea loc degajarea prafului sau împrăștierea acestora în timpul transportului.,in conditii de siguranta pentru mediu.

 • (11) Deșeurile din construcții și demolări, in cazul deseurilor care nu sunt încadrate ca deșeuri periculaose conform prevederilor legale în vigoare , rezultate in urma lucrarilor de reabilitare / reamenajari interioare pentru care nu este necesara ,potrivit legislatiei in vigoare, solicitarea si obtinerea autorizatiei de constructie / desfiintare , la gospodarii individuale, apartamente din blocurile de locuinte , generate in volum de maxim 1 mc de la o gospodarie individuala sau apartament , sunt precolectate in containere standardizate puse la dispozitie de operatorul de salubrizare .

 • (12) Containerele standardizate sunt amplasate pe teritoriul municipiului Oradea ,tinand seama de densitatea populatiei , punctele de precolectare fiind propuse de operatorul serviciului de salubrizare si aprobate de Consiliul local Oradea.

 • (13) Pentru lucrari de construire / desfiintare de la care sunt generate deseuri din construcții și demolări in volum mai mare de 1 mc de la o gospodarie individuala sau apartament , precum msi in cazul unor lucrari de acelasi tip efectuate de operatori economici de orice fel si indiferent de volumul de deseuri generat, beneficiarul lucrarilor este obligat sa solicite operatorului de salubrizare care detine licenta de operare pe teritoriul municipiului Oradea , un container standardizat pentru depozitarea deseurilor din construcții și demolări generate prin executia lucrarilor , in conditiile prevazute potrivit contractului de prestari servicii incheiat cu acesta.

ART. 92

Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deșeuri stabilite de autoritățile administrației publice locale pentru amenajarea depozitului pentru deșeurile provenite din construcții și demolări.

ART. 93

 • (1) Deșeurile din construcții și demolări vor fi supuse proceselor de reciclare și recuperare, putând fi utilizate pentru reamenajări de drumuri sau alte activități inclusiv in interiorul depozitului de deseuri, după ce au fost supuse procesării, neutralizării și pretratării în stații de sortare.

 • (2) Deșeurile din construcții și demolări pot fi tratate atât separat de deșeurile municipale, cât și împreună cu acestea, cu excepția cazului în care în componența acestora se regăsesc substanțe sau materiale clasificate ca fiind periculoase.

 • (1) Materialele care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material; personalul care realizează această operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul.

Transportul acestor deseuri se face in depozitul special amenajat si autorizat in acest scop la nivel regional/national, depozit desemnat de autoritatea de mediu competenta. Obligatia respectarii acestei prevederi revine detinatorului deseurilor.

 • (2) Containerele în care se precolectează materialele rezultate din construcții și demolări care au caracter periculos trebuie să fie prevăzute cu semne convenționale distinctive utilizate pentru avertizare în cazul substanțelor otrăvitoare și inscripționarea acestora cu avertizarea "PERICOL DE MOARTE". Aceste containere se depozitează numai pe domeniul aparținând producătorului de deșeu, în spațiu îngrădit.

 • (3) În autorizația de construire/desfiintare trebuie să se menționeze actele normative care reglementează gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări și regimul deșeurilor periculoase.

| ART. 95                                                                                                                - ^Deleted: ț                      ]

Deșeurile rezultate din construcții, care nu sunt poluate, cum ar fi pământul și rocile excavate în cadrul lucrărilor

de săpătură, pot fi utilizate, cu acordul autorităților de mediu si autoritatilor administratiei publice locale, la alte lucrări de construcție, în agricultură sau silvicultură, amenajări hidrotehnice, construcția drumurilor, atât în cazul în care acestea sunt realizate pe raza teritorială a respectivei autorități a administrației publice locale, cât și în alte localități.

ART. 96

Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor din construcții și demolări pe domeniul public sau privat al autorității administrației publice locale.

Depozitarea deșeurilor neutralizate se face cu respectarea condițiilor impuse de tehnologia de depozitare controlată, în sectoarele din cadrul depozitelor de deșeuri stabilite de autoritățile administrației publice locale pentru amenajarea depozitului pentru deșeurile provenite din construcții și demolări.

SECȚIUNEA a 12-a. Dezinsecția, dezinfecțiaȘ deratizarea

Deleted: ț ț


Deleted: ț


t _ ARț"97_                     ’           '

 • (1) Cetățenii cu gospodării individuale, operatorii economici, instituțiile publice și asociațiile de proprietari/locatari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin cu orice titlu.

 • (2) Finanțarea activităților de dezinfecție, dezinsecție, deratizare de pe domeniul public si privat al Consiliului local Oradea se asigură de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, cu excepția cazurilor când una sau mai multe din aceste activități este solicitată de o persoană fizică sau juridică care in acest caz va suporta costul lucrarilor.

 • (3) Activitatea de dezinsecție se efectuează în:

 • a) clădiri ale instituțiilor publice;

 • b) părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

 • c) căminele aferente rețelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;

 • d) parcuri, spații verzi, cimitire, maluri de lac;

 • e) piețe, târguri, oboare, bâlciuri;

 • f) zone demolate și neconstruite;

 • g) subsoluri uscate, umede sau inundate.

 • (4) Activitatea de dezinfecție se efectuează în:

 • a) depozitele de deșeuri municipale și cele asimilate acestora;

 • b) stațiile de transfer al deșeurilor;

 • c) stațiile de sortare a deșeurilor;

 • d) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor municipale;

 • e) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • f) mijloacele de transport în comun;

 • g) unitățile de învățământ și sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

 • h) locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.

 • (5) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:

 • a) este prevăzută operațiunea de dezinfecție;

 • b) este prevăzută operațiunea de dezinsecție, cu excepția mijloacelor de transport în comun;

 • c) există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor.                                 "

| ,ART. 98________________________________________________________________

Deleted: ț ț ț


Deratizarea se execută :

 • a) pentru operatorii economici, cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

 • b) pentru populație și instituții publice, ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

ART. 99

Din punct de vedere al frecvenței, dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial, în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, în subsolurile tehnice și în căminele rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare și de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva țânțarilor este obligatorie acțiunea atât împotriva larvelor, cât și a adulților;

 • b) lunar sau ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar în unitățile de producție și/sau de comerț agroalimentar și în depozitele cu astfel de produse;

 • c) ori de câte ori este nevoie, pentru stingerea unui focar de infecție în instituții;

 • d) numai la solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință. În spațiile ocupate de copii, bătrâni, persoane cu afecțiuni cronice, precum și în cele care se găsesc animale de companie sau de pază dezinsecția se execută utilizând numai produse din grupa III și IV de toxicitate, care nu sunt iritante sau dăunătoare peștilor sau animalelor cu sânge cald. În cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință;

 • e) tratamentele în spațiile verzi se vor efectua în conformitate cu hotărârea consiliului local, utilizând aparatura de tratare de la sol cu ceață rece sau caldă.

ART. 100 Toate produsele folosite pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

ART. 101

 • (1) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spații construite indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, unitățile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

 • (2) Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția spațiilor deținute se realizează numai de un operator licențiat de A.N.R.S.C. și numai dacă i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată în condițiile legii.

 • (3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operațiilor de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

| ART. 102                                                                                                         ^Deleted: ț

Operatorul care prestează activitatea de deratizare, dezinfecție și/sau dezinsecție are următoarele obligații:

 • a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunța tipul lucrărilor ce se vor efectua, pe baza unui preaviz de execuție, adus la cunoștință utilizatorului cu cel puțin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective, care va conține:

 • 1. tipul lucrării ce se va efectua;

 • 2. data și intervalul orar în care se efectuează lucrarea;

 • 3. locul/locurile din cadrul proprietății utilizatorului în care este necesară activitatea;

 • 4. gradul de toxicitate a substanțelor utilizate;

 • 5. efectele substanțelor asupra peștilor, albinelor și animalelor cu sânge cald;

 • 6. măsurile de protecție ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale și păsări;

 • b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operații pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze și să anunțe scopul activității pe care o va efectua;

 • c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privința substanțelor utilizate, a cantității acestora și a tehnologiei aplicate.

În cazul refuzului de a permite efectuarea operațiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul are obligația să anunțe autoritatea administrației publice locale pentru luarea măsurilor legale.

| , ART.I04________________________________________________________________

Deleted: *'

1


Deleted: 1

1

1

1

1

Deleted: *'


 • (1) În cazul în care, în urma unui tratament efectuat, se aduce o daună imediată, vizibilă, proprietății beneficiarului, acest fapt va fi menționat în documentul de lucru și va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viața și sănătatea oamenilor și viețuitoarelor.

 • (2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sănătății oamenilor și viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanțe periculoase pentru aceștia, dacă nu s-au luat măsurile necesare informării populației, conform prevederilor art. 102 lit. a), sau tratamentul este ineficient.

| , _ CAP. II| Drepturi și obliga ții__

SECȚIUNEA 1

Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului de salubrizare

ART. 105

 • (1) Operatorii serviciului de salubrizare vor acționa pentru implicarea deținătorilor de deșeuri în gestionarea eficientă a acestora și transformarea treptată a deținătorilor de deșeuri în "operatori activi de mediu", cel puțin la nivelul habitatului propriu.

 • (2) Operatorii vor asigura condițiile materiale pentru realizarea precolectării selective, în paralel cu conștientizarea utilizatorilor asupra tratării cu responsabilitate a problemei deșeurilor.

 • (3) Consiliul local Oradea se va implica în înființarea sistemelor de precolectare și colectare selectivă a deșeurilor menajere de la populație și de popularizare și instruire a acesteia privind condițiile de mediu, impactul deșeurilor asupra mediului, inclusiv în toate unitățile de învățământ pe care le gestionează.

ART. 106

(1) Drepturile și obligațiile operatorului serviciului de salubrizare se constituie ca un capitol distinct în cadrul:

 • a) hotărârii de dare în administrare a serviciului de salubrizare;

 • b) regulamentului serviciului de salubrizare;

 • c) contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare;

 • d) contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatori.

ART. 107

Operatorii serviciului de salubrizare au următoarele drepturi:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciului de salubrizare prestat/contractat, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) să solicite ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) să propună modificarea tarifului aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • f) să aplice la facturare tarifele aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • g) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

 • h) să solicite recuperarea debitelor în instanță.

ART. 108

Operatorii serviciilor de salubrizare au următoarele obligații:

 • a) să țină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate;

 • b) să asigure prestarea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prezentului regulament, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

 • c) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpă, inclusiv pentru restricțiile impuse deținătorilor de terenuri aflate în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale;

 • d) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a prestării serviciului și să acorde bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor în cazul prestării serviciului sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

 • e) să furnizeze autorității administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informațiile solicitate și să asigure accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • f) să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în desfășurarea activităților;

 • g) să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • h) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare, inclusiv a frecvențelor de colectare asumate.

 • i) să presteze serviciul de salubrizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, să colecteze întreaga cantitate de deșeuri municipale și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării recipientelor de precolectare și domeniul public;

 • j) să doteze punctele de colectare cu recipiente și/sau containere în cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoare;

 • k) să țină la zi evidența tuturor utilizatorilor în vederea decontării prestației și să aducă la cunoștința autorităților administrației publice locale atât lista celor care dețin cât și, lunar, lista celor cărora li s-a reziliat contractul de salubrizare.

 • l) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • m) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare;

 • n) să doteze utilizatorii cu mijloacele necesare precolectării selective, în condițiile stabilite de prezentul regulament;

 • o) să verifice starea tehnică a mijloacelor de precolectare și să le înlocuiască pe cele care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

 • p) să asigure curățenia și igiena căilor publice, a stațiilor mijloacelor de transport în comun, a parcărilor, a malurilor cursurilor de apă la parametrii calitativi asumați;

 • q) să își extindă anual aria de activitate pentru serviciul de salubrizare, pentru a deservi întreaga comunitate a localității;

 • r) să asigure curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și să le mențină în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț;

 • s) să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • t) să factureze serviciile prestate în conformitate cu procedurile proprii de facturare aprobate de autoritatea competentă, la tarife legal aprobate;

 • u) să înființeze activitatea de dispecerat și de înregistrare a reclamațiilor, având un program de funcționare permanent;

 • v) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și să ia măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a reclamat și a primit reclamația, adresa reclamantului, data și ora reclamației, data și ora rezolvării, numărul de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

 • w) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația, conform reglementărilor în vigoare.

  Deleted: *'

  J

  Deleted: *'


SECȚIUNEA a 2-a, Drepturile și obligațiile utilizatorilor

ART. 109

 • (1) Au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți, definiți potrivit Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

 • (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.

ART. 110

Utilizatorii au următoarele drepturi:

 • a) să utilizeze, liber și nediscriminatoriu, serviciul de salubrizare, în condițiile contractului/contractului-cadru de prestare;

 • b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;

 • c) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera serviciului de salubrizare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;

 • d) să se asocieze în organizații neguvernamentale pentru apărarea, promovarea și susținerea intereselor proprii;

 • e) să primească și să utilizeze informații privind serviciul de salubrizare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • f) să fie consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind activitățile din sectorul serviciului de salubrizare;

 • g) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

 • h) să li se presteze serviciul de salubrizare în condițiile prezentului regulament, ale celorlalte acte normative în vigoare, la nivelurile stabilite în contract;

 • i) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;

 • j) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale și centrale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

 • k) să fie dotați de operator cu recipiente de precolectare adecvate mijloacelor de încărcare și de transport ale acestora;

 • l) utilizatorilor le este garantat dreptul de acces la serviciile de salubrizare și de utilizare a acestora.

¥ ART.111_____________________________________________________________

Deleted: *'

1


Utilizatorii au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile prezentului regulament și clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • c) să asigure accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;

 • d) să asigure preselectarea pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare numai în locurile special amenajate;

 • e) să aplice măsuri privind deratizarea și dezinsecția, stabilite de autoritatea locală și de direcția de sănătate publică teritorială;

 • f) să accepte limitarea temporară a prestării serviciului ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

 • g) în cazul asociațiilor de proprietari, acestea au obligația să informeze corect operatorul privind numărul de membri din asociație care beneficiază de serviciul de salubrizare pe baza contractului încheiat între asociație și operator.

 • h) să dețină contracte pentru prestarea uneia dintre activitățile serviciului de salubrizare menționate la art. 2. Contractele trebuie sa fie incheiate numai cu operatorul licentiat care are dreptul să presteze astfel de activități în aria teritorial-administrativă în care se află utilizatorul;

 • i) să execute operațiunea de precolectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare de operatorul serviciului de salubrizare, în conformitate cu sistemul de colectare stabilit de autoritățile administrației publice locale și prevăzute în contract. Fracțiunea umedă a deșeurilor va fi depusă în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare separat amplasat pentru deseuri majoritar organice, biodegradabile ;

 • j) să primească de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile;

 • k) să mențină în stare de curățenie a spațiilor în care se face precolectarea;

 • l) să execute operațiunea de precolectare în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;

 • m) să nu introducă în recipientele de precolectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale, autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;

 • n) să colecteze și să depoziteze selectiv deșeurile de ambalaje în recipiente diferite, inscripționate corespunzător

și amplasate de operatorul serviciului de salubrizare în spațiile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;                                                                                                        *

 • o) să asigure curățenia incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public până la limita carosabilului; autoritățile administrației publice locale se vor îngriji de salubrizarea spațiilor aflate în proprietatea publică sau privată a lor și a căror întreținere nu cade în sarcina altor persoane fizice sau juridice;

 • p) să asigure curățenia locurilor de parcare pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților sau spălarea autovehiculelor;

 • q) să nu arunce sau să depoziteze deșeuri (inclusiv mucuri de țigară, diverse ambalaje și resturi alimentare) pe străzi, pe spațiile verzi, pe terenuri virane, pe malurile apelor, ori în alte locuri publice;

 • r) să depoziteze hârtiile și resturile mărunte de ambalaje care se produc cu ocazia utilizării mijloacelor de transport și a activității desfășurate pe străzile localității în coșurile de hârtii amplasate de operator de-a lungul străzilor, în parcuri și alte asemenea locuri;

 • s) generatorii de deșeuri din construcții sau de la amenajări interioare și exterioare trebuie să încheie contracte pentru transportul acestora cu operatorul licențiat. Este interzisă efectuarea de lucrări de construcții sau de amenajare fără deținerea unui recipient pentru depozitarea molozului pus la dispoziție de operatorul licențiat;

 • t) să îndepărteze zăpada, gheața și să combată poleiul de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea;

 • u) agenții economici au obligația amplasării de coșuri de gunoi în fața incintei în care își desfășoarăa activitatea. Coșurile de gunoi vor fi prevăzute cu dispozitive pentru stingerea și colectarea țigărilor.

 • v) să nu scoată deșeurile din recipientele de precolectare sau colectare.

 • w) să nu sustragă sau să distrugă recipientele de precolectare sau colectare a deșeurilor.

 • x) pe raza Municipiului Oradea este permis pescuitul doar în locurile în care nu există deșeuri pe o rază de minimum 7 metri.

CAP. IV Determinarea cantităților și volumului de lucrări prestate                                           Deleted: ,

ART. 112

 • (1) La încheierea contractului de prestări servicii, operatorii au obligația de a menționa în contract cantitățile de deșeuri ce urmează a fi colectate.

 • (2) În cazul asociațiilor de proprietari/locatari sau a utilizatorilor care dețin în proprietate gospodării individuale, contractul se încheie pentru numărul total de persoane care au adresa cu același cod poștal.

ART. 113

 • (1) În vederea dotării punctelor de colectare cu recipiente sau containere pentru deșeurile menajere și cele asimilate acestora, provenite de la utilizatorii casnici, operatorii împreună cu autoritățile administrației publice locale vor stabili pe bază de măsurători norme locale de deșeuri produse.

 • (2) Pentru deșeurile provenite de la operatorii economici, cantitățile de deșeuri produse, tipul acestora, compoziția, modul de tratare, condițiile de transport, modul de depozitare vor fi cele menționate în autorizația de mediu eliberată de autoritățile competente.

 • (3) Determinarea cantităților de deșeuri primite la depozite se face numai prin cântărire.

 • (4) Pentru deșeurile provenite de la lucrări de construcții, operatorii vor stabili cu producătorii unor astfel de deșeuri modalitatea de determinare a cantității acestor deșeuri, regula fiind de determinare a cantităților prin cântărire.

ART. 114

 • (1) Pentru activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, cantitatea prestațiilor se stabilește pe baza suprafețelor, volumelor, așa cum acestea sunt trecute în caietul de sarcini.

 • (2) Pentru curățarea și transportul zăpezii și al gheții de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, calculul se realizează pe baza suprafețelor degajate, a cantităților calculate și a rețetei de tratament preventiv împotriva depunerii zăpezii și a formării poleiului.

 • (3) Reprezentantul autorității administrației publice locale sau al asociației de dezvoltare comunitară va controla prin sondaj și/sau ca urmare a sesizărilor venite din partea populației activitatea depusă de operator, iar în cazul în care rezultă neconformități se încheie un proces-verbal de constatare privind neefectuarea lucrării sau calitatea necorespunzătoare a acesteia.

 • (4) Pe baza procesului-verbal de constatare, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitară, după caz, aplică penalitățile menționate în contractul de delegare a gestiunii încheiat cu operatorul, acestea reprezentând unități procentuale din valoarea lunară totală a contractului.

| ART. 115_____________________________________________________________

Deleted: r

J_______________________


Pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare măsurarea cantităților se face în funcție de doza și de rețeta utilizate pe unitatea de suprafață sau de volum.

Modalitățile de determinare a cantităților, cât și modul de facturare vor face parte din procedura proprie de facturare, întocmită de operator și aprobată de A.N.R.S.C.

| cap. V_______________________________________________________________

Deleted: *'

C


Indicatori de performanță și de evaluare a serviciului de salubrizare

ART. 117

 • (1) Consiliul local Oradea stabileste și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora.

 • (2) Indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare se precizează în regulamentul serviciului de salubrizare.

 • (3) Consiliul local Oradea este responsabil de realizarea de către operator a indicatorilor de performanță ai serviciului, a clauzelor contractuale și a legislației în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare pe raza municipiului Oradea.

 • (4) Consiliul local Oradea aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 118

 • (1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților.

 • (2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de salubrizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • c) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • d) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • f) implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

ART. 119

Indicatorii de performanță pentru serviciul de salubrizare se referă la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare, informare, consultanță.

ART. 120

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) gradul asigurării colectării selective a deșeurilor de ambalaje și DEEE de la populație;

 • c) gradul asigurării cu recipiente de precolectare a utilizatorilor;

 • d) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • e) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • f) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 121

În conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C., au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau " Formatted: Position: Horizontal:

în contractele de delegare a gestiunii;                                                                                              *-'      308.7 pt' Relative to: PaSe, Vertical:

19.15 pt, Relative to: Paragraph

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

ART. 122

Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului de salubrizare vor fi cuantificați cantitativ, adaptați la specificul municipiului Oradea și vor fi prevăzuți ca anexă în regulamentul serviciului de salubrizare.

ART. 123

Indicatorii de performanță din Anexa 1 a prezentul regulament-propriu au caracter minimal și pot fi suplimentați conform prevederilor legale.

CAP.VI Sancțiuni

Art.124

Sancțiunile contravenționale principale sunt:

 • ■       avertismentul;

 • ■      amenda contravențională;

Art.125

Amenzile contravenționale și normele colective care se aplică în cazul nerespectării normelor de salubrizare a Municipiului Oradea stabilite prin prezentul regulament sunt:

 • a)      încălcarea prevederilor de la art. 9 și art. 11 alin. 2 și 3, art. 20,art. 21, art. 22 ,art. 24 , art. 25,art.27 lit.d si lit. f , în cazul persoanelor juridice, se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 și 2000 lei;

 • b)      încalcarea prevederilor de la art. 14 lit. a, b, c, și d, art. 16 și art. 17 , art. 19 alin. 1, 2, 3, 4 și 7, art. 54 alin.

2, 3, 6, art. 55, art. 56 alin. 1, 2, 3, art. 57, art. 58, art. 59, art. 66 alin. 4 și 5, art. 75, art. 76, art. 77, art. 78, art. 111 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, pentru persoanele juridice se sanctionează cu amendă cuprinsă între 1000 și 1500 lei, iar pentru persoanele fizice se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 500 lei;

 • c)      încălcarea prevederilor de la art. 28, art. 29 alin. 2, 3,art.31, art. 32, art. 33, art. 35, art. 36, art. 40, art. 41, art. 42 alin. 2, 3, 4, 5, art. 43, art. 44, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 51, art. 52, art. 53, art. 64, art. 71, art. 72, art. 73, art. 74,art.79 alin. 10,art.80, art. 102 și art. 108 se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 și 2500 lei;

 • d)      încălcarea prevederilor de la art. 77 alin. 3, art. 82, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89, art.

91 alin. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 ,13 , art. 92, art. 94 alin1 si alin.2 , art.95 ,art. 96, art. 97, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101, art. 111 lit. h, k, l, n, o, p, q, r, t, u, x, în cazul persoanelor fizice se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1000 lei și în cazul persoanelor juridice se sancționează cu amendă cuprinsă îintre 1500 și 2000 lei;

 • e)      încălcare prevederilor de la art. 111 lit. m, s, v și w se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 și 2500 lei;

T_____Art.126______________________________________________________________, - [ Deleted:

 • (1) Contravențiilor prevăzute de prezentul regulament le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.

 • (2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, în cazul în care agentul constatator face mențiunea expresă pe actul constatator despre această posibilitate.

 • (3) Cadrul organizatoric de efectuare a activităților în folosul comunității va fi asigurat de către administrația publică locală și se va executa conform sentințtei definitive a instanțelor de judecată.

 • (4) Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, contravenienții pot face contestație la instanta judecatoreasca pe teritoriul de competenta al careia a fost comisa fapta pentru care a fost aplicata sanctiunea contraventionala ,în termen de 15 zile de la comunicare, anexând procesul-verbal de constatare a contravenției.

 • (5) Constatarea și sancționarea contravențiilor la prezentul regulament se face de către angajații Poliției Comunitare Oradea, angajați ai Primariei Municipiului Oradea anume împuterniciți prin Dispoziții ale primarului sau alte persoane împuternicite de către Primar.

▼______________________________________________________________________

Deleted: *'

1

1


CAP. VII Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 127

(1) Indicatorii de performanță se supun dezbaterii publice și se aprobă de Consiliul local Oradea.                *

(2) La intrarea în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 876 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în municipiul Oradea și Zona Metropolitană.

ART. 128

 • (1) În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora. De asemenea, se vor face trimiteri și la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecției mediului și al sănătății publice.

 • (2) Contractele de prestări servicii se vor încheia cu următoarele categorii de utilizatori:

 • a) proprietari de gospodării individuale sau reprezentanți ai acestora;

 • b) asociații de proprietari/locatari, prin reprezentanții acestora;

 • c) operatori economici;

 • d) instituții publice.

 • (3) Contractul incheiat intre operatori si utilizatori va respecta contractul cadru aprobat de catre A.N.R.S.C.si prezentat in anexa nr.2

ART. 129

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice va controla aplicarea prevederilor prezentului regulament-propriu.

ART. 131

 • (1) Prevederile prezentului regulament-propriu vor fi actualizate în funcție de modificările de natura tehnică, tehnologică și legislativă, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.

 • (2) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXĂ

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

.Pentru serviciile publice de salubrizare


Deleted: pentru

Formatted: Font: 10 pt


*T*

Nr. crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Trimestrul    |

Total|

an |

I |

II |

III |

IV |

0

1

2|

3 |

4 |

5 |

6 |

1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GENERALI

1.1.

CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE

a) numărul de contracte încheiate raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori

% ||

% ||

% ||

% ||

% ||

b) procentul de contracte de la lit. a) încheiate în mai puțin de 10 zile calendaristice

% ||

% ||

% ||

% ||

% ||

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 10 zile

d) numărul de solicitări de îmbunătățire a parametrilor de calitate ai activității prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătățire a activității, pe categorii de activități

1.2.

MĂSURAREA ȘI GESTIUNEA CANTITĂȚII SERVICIILOR PRESTATE

a) numărul de recipiente de precolectare asigurate)   |    |     |    |


pe tipodimensiuni, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul total de solicitări

%

%

%

%

%

b) numărul de reclamații rezolvate privind cantitățile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamații privind cantitățile de servicii prestate pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

c) ponderea din numărul de reclamații de la lit. b) care s-au dovedit justificate

%

%

%

%

%

d) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucrătoare

%

%

%

%

%

e) numărul de sesizări din partea agenților de protecția mediului raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

f) numărul anual de sesizări din partea agenților de sănătate publică raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților centrale și locale

g) cantitatea de deșeuri colectate selectiv raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

%

%

%

%

h) cantitatea totală de deșeuri sortate și valorificate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

%

%

%

%

i) penalitățile contractuale totale aplicate de autoritățile administrației publice locale, raportate la valoarea prestației, pe activități

%

%

%

%

%

j) cantitatea totală de deșeuri colectate pe bază de contract raportată la cantitatea totală de deșeuri colectată

%

%

%

%

%

k) cantitatea totală de deșeuri colectate din locurile neamenajate, raportată la cantitatea totală de deșeuri colectate

%

%

%

%

%

l) numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate, pe tipuri de activități și categorii de utilizatori

m) ponderea din numărul de reclamații de la pct. l) care s-au dovedit justificate

%

%

%

%

%

n) procentul de solicitări de la lit. m) care au fost rezolvate în mai puțin de două zile calendaristice

%

%

%

%

%

o) valoarea aferentă activității de colectare a deșeurilor totală facturată, raportată la valoarea totală rezultată din valorificarea deșeurilor reciclabile

1.3.

FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII PRESTAȚIILOR

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori pe categorii de utilizatori

o

o

o

o

o

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în mai puțin de 10 zile

%

%

%

%

%

c) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate

%

%

%

%

%

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise, pe categorii de activități utilizatori

%

%

%

%

%

e) valoarea totală a facturilor emise raportată la cantitățile de servicii prestate, pe activități și pe categorii de utilizatori

1.4.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR

a) numărul de sesizări scrise, raportate la numărul total de utilizatori, pe activități și categorii de utilizatori

%

%

%

%

%

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

%

%

%

%

%

c) procentul din totalul de la lit. a) care s-a dovedit a fi întemeiat

%

%

%

%

%

2

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI

2.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ GARANTAȚI PRIN LICENȚA DE SERVICIULUI

PRESTARE

A

a) numărul de sesizări scrise privind nerespecta-rea de către operator a obligațiilor din licență

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

b) numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului rezultate din analizele și controalele organismelor abilitate

nr.

_

nr.

_

nr.

nr.

nr.

2.2.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂȚI CONFORM CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE

a) numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau dacă s-au îmbolnăvit din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru situațiile de la lit. a) raportată la valoare totală facturată aferentă activității

%

%

%

%

%

c) numărul de neconformități constatate de autoritatea administrației publice locale, pe activități

nr.

_

nr.

_

nr.

nr.

nr.