Hotărârea nr. 385/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale – Etapa II, str. Apateului, nr. cad. 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 1857

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale - Etapa II, str. Apateului, nr. cad. 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 17515 si 10147 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 142232/ 07.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare locuinte familiale - Etapa II, str. Apateului, nr. cad. 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 17515 si 10147 - Oradea, elaborat la solicitarea beneficiarilor Jurcut Florian, Chisvasi Ioan cu sotia Ioana, Fulias Iza, Vidican Emil cu sotia Laura, Vilcec Ioan, Ridy Iosif, Nasaudean Elvira si are ca obiect extinderea teritoriului intravilan al municipiului Oradea si organizarea terenului situat in zona srazii Apateului, pe partea stanga pe directia sud-nord, in vederea extinderii intravilanului si reglementarii accesului la amplasament pentru integrarea unei zone de locuinte, stabilind rezolvarea circulatiei in zona studiata si reglementarea urbanistica a zonei.

Terenul care face obiectul prezentului PUZ, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localitatii, intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea economica si de servicii.

Amplasamentul studiat se afla pe drumul Apateului, in apropierea strazii Ogorului, partial in intravilanul si respectiv partial in extravilanul municipiului Oradea.

Delimitat de terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice si strazile limitrofe Apateului, terenul are iesire la str. Apateului.

Terenul in suprafata totala de 35327,0mp, identificat cu nr. cad. 18557 inscris in CF nr.92389-Oradea, nr. cad. 18558 inscris in CF nr.92390-Oradea, nr. cad. 18559 inscris in CF nr.92391-Oradea, nr. cad. 18561 inscris in CF nr.92393-Oradea, nr. cad. 18562 inscris in CF nr.92394-Oradea, nr. cad. 18563 inscris in CF nr.92395-Oradea, nr. cad. 18564 inscris in CF nr.92396-Oradea, nr. cad. 18565 inscris in CF nr.92397-Oradea, nr. cad. 18566 inscris in CF nr.92398-Oradea, nr. cad. 18567 inscris in CF nr.92399-Oradea, nr. cad. 18568 inscris in CF nr.92400-Oradea, nr. cad. 18569 inscris in CF nr.92401-Oradea, nr. cad. 18570 inscris in CF nr.92402-Oradea, nr. cad. 18571 inscris in CF nr.92403-Oradea, nr. cad. 18572 inscris in CF nr.92404-Oradea, nr. cad. 18573 inscris in CF nr.92405-Oradea, nr. cad. 18574 inscris in CF nr.92406-Oradea, nr. cad. 18576 inscris in CF nr.92408-Oradea, nr. cad. 18585 inscris in CF nr.92417-Oradea, nr. cad. 18587 inscris in CF nr.92419-Oradea, nr. cad. 18591 inscris in CF nr.92423-Oradea, toate in favoarea lui Vidican Emil cu sotia Laura, Vilcec Ioan, Fulias Iza, Jurcut Florian si Chisvasi Ioan cu sotia Ioana, nr. cad. 18560 inscris in CF nr.92392-Oradea in favoarea lui Pert Liviu cu sotia Teodora, nr. cad. 18575 inscris in CF nr.92407-Oradea, nr. cad. 18577 inscris in CF nr.92409-Oradea, nr. cad. 18578 inscris in CF nr.92410-Oradea, nr. cad. 18579 inscris in CF nr.92411-Oradea, nr. cad. 18580 inscris in CF nr.92412-Oradea, nr. cad. 18581 inscris in CF nr.92413-Oradea, nr. cad. 18582 inscris in CF nr.92414-Oradea, nr. cad. 18584 inscris in CF nr.92416-Oradea, nr. cad. 18586 inscris in CF nr.92418-Oradea, nr. cad. 18588 inscris in CF nr.92420-Oradea, nr. cad. 18590 inscris in CF nr.92422-Oradea si nr. cad. 18592 inscris in CF nr.92424-Oradea in favoarea lui Lup Gheorghe cu sotia Maria, nr. cad. 18583 inscris in CF nr.92415-Oradea in favoarea lui Anca Florian cu sotia Valeria, nr. cad. 18589 inscris in CF nr.92421-Oradea in favoarea lui Doble Ioan si Doble Florica, nr. cad. 17515 inscris in CF 89440-Oradea in favoarea lui Ridy Iosif, nr. cad. 10147 inscris in CF 8099 NDF-Oradea in favoarea lui Navasdean Elvira, ca teren partial intravilan si partial extravilan, nr. cad. 18593 inscris in CF nr.92425-Oradea si nr. cad. 18593 inscris in CF nr.92425-Oradea in favoarea municipiului Oradea cu destinatia de drum.

Circulatia principala in zona se desfasoara pe drumul de centura, str. Ogorului si pe drumul Apateului.

Din punct de vedere al echiparii edilitare, in zona exista retea de alimentare cu apa si canalizare si retea de alimentare cu energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan si parcelare teren pentru amplasare zona de locuinte si dotari complementare - Etapa II, str. Apateului, nr. cad. 18557, 18558, 18559, 18560, 18561, 18562, 18563, 18564, 18565, 18566, 18567, 18568, 18569, 18570, 18571, 18572, 18573, 18574, 18575, 18576, 18577, 18578, 18579, 18580, 18581, 18582, 18583, 18584, 18585, 18586, 18587, 18588, 18589, 18590, 18591, 18592, 18593, 17515 si 10147 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate :

Se propune parcelarea unui teren in treizeci si opt (38) loturi in vederea edificarii unor case familiale;

 • -   suprafata de teren propusa pentru introducere in intravilan este de cca S = 35.000,0mp;

Zonificarea funcționala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici: Principala functiune propusa in zona este cea de locuire. Destinatia terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu cladiri de locuit (locuinte familiale);

 • -   amplasarea constructiilor se va realiza conform prevederilor din plansa U3- Reglementari aferenta PUZ;

 • -   reglementarile urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbana a municipiului Oradea:

 • -   suprafata minima lot propus - 500,0mp;

 • -   front la strada minim - 15,0m;

 • -  POT maxim -35,0%;

 • -   CUT maxim - 0,60;

 • -   regim de inaltime: S(D)+P+E(+M);

 • -   accesul la parcele se va realiza din str. Apateului (cu profil transversal de minim 12,0m) pe strada nou propusa

(identificata cu nr. cad. 18593 - drumul public) cu profil transversal de 12,0m;

 • -   limita de implantare gard: minim 6,0m de la aliniamentul strazii Apateului si respectiv 6,0m de la aliniamentul strazii noi cretate (nr.cad. 18593) de acces la parcele;

 • -   limita de implantare a constructiei: minim 6,0m de la aliniamentul straziilor existente si nou create de acces la parcele;

 • -   retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retrageri spate: cu respectare Cod civil;

 • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in cladire;

 • -   gard transparent spre strada;

 • -   conditii specifice impuse pentru locuinte izolate: plantari arbori, 20% din suprafata lotului; Modernizarea circulatiei

 • -   strada principala (str. Apateului) isi pastreaza prospectul de minim 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • -   strada laterala (drum public) nou creata si propusa (pe directia vest-est), cu profil transversal de 12,0m s-a constituit din terenul identificat cu nr. cad. 18593 inscris in CF nr. 92425-Oradea.

Echiparea tehnico-edilitara:

 • -   in perspectiva se preconizeaza extinderea in zona a retelelor urbane de alimentare cu apa si canalizare si alimentare cu energie electrica;

 • -   conform angajamentului autentificat notarial nr. 987/28.04.2009, aferent PUZ, initiatorul PUZ-ului se obliga sa realizeze extinderea utilitatilor (drumuri balastate, retea electrica, retea de apa) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe strazile nou create, care au facut obiectul primei etape de aprobare a PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiariil Planului Urbanistic Zonal, Jurcut Florian, Chisvasi Ioan cu sotia Ioana, Fulias Iza, Vidican Emil cu sotia Laura, Vilcec Ioan, Ridy Iosif, Nasaudean Elvira, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 11 mai 2009

  Nr.385


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila