Hotărârea nr. 384/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare noua case familiale S(D)+P+E(+M) – Etapa II, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 18328, 18329, 18330, 18331, 18332, 18333, 18334, 18335, 18336, 18337, 18326 si 18327 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare noua case familiale S(D)+P+E(+M) -

Etapa II, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 18328, 18329, 18330, 18331, 18332, 18333, 18334, 18335, 18336, 18337, 18326 si 18327 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 130433/ 07.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare noua case familiale S(D)+P+E(+M) - Etapa II, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 18328, 18329, 18330, 18331, 18332, 18333, 18334, 18335, 18336, 18337, 18326 si 18327 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Jurcut Florian, in baza certificatului de urbanism nr. 861/2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a noua case de locuit in zona străzii Prunilor si reglementarea acceselor in vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului in suprafața de 5382,0mp identificat cu nr. cad. 18328 înscris in C.F. nr.92525-Oradea, nr. cad. 18329 înscris in C.F. nr.92526-Oradea, nr. cad. 18330 înscris in C.F. nr.92527-Oradea, nr. cad. 18331 înscris in C.F. nr.92528-Oradea, nr. cad. 18333 înscris in C.F. nr.92530-Oradea, nr. cad. 18334 înscris in C.F. nr.92531-Oradea, nr. cad. 18335 înscris in C.F. nr.92532-Oradea, nr. cad. 18336 înscris in C.F. nr.92533-Oradea, nr. cad.18337 înscris in C.F. nr.92534-Oradea se afla in proprietatea beneficiarului Jurcut Florian, nr. cad. 18326 înscris in C.F. nr.92520-Oradea se afla in proprietatea beneficiarului Jurcut Octavian, ca teren intravilan, si respectiv nr. cad. 18332 înscris in C.F. nr.92529-Oradea si nr. cad. 18327 înscris in C.F. nr.92521-Oradea se afla in proprietatea municipiului Oradea in urma donației efectuate de beneficiarii Jurcut Florian si Jurcut Octavian, cu destinația de drum public.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, in partea de nord a municipiului, in zona de dealuri a municipiului Oradea, pe latura sudica a străzii Prunilor, intr-o zona a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca livezi, in vecinătate exista case in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scăzuta.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta.

Circulația in zona se desfășoară pe strada Prunilor, lărgita la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 92529-Oradea aferent nr. cad. 18332.

Din punct de vedere al echipării edilitare, in zona exista rețea de alimentare cu apa si canalizare si rețea de alimentare cu energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare nouă case familiale S(D)+P+E(+M) -Etapa II, str. Prunilor nr. 2, nr. cad. 18328, 18329, 18330, 18331, 18332, 18333, 18334, 18335, 18336, 18337 si 15893 -Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: Se propune parcelarea unui teren in noua (9) loturi in vederea edificării unor case familiale;

Zonificarea funcționala - reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici: Principala funcțiune propusa in zona este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale);

-   Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U- Reglementari aferenta PUZ; - Reglementările

urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbana a municipiului Oradea:

 • -   suprafața minima lot propus - 350,0mp;

 • -   front la strada minim - 15,0m;

 • -   POT maxim -35,0%;

 • -   CUT maxim - 0,60;

 • -   regim de inaltime: S(D)+P+E(+M);

 • -    accesul la parcele se va realiza din str. Prunilor (lărgita la profil de 12,0m) pe aleea carosabila privata (identificata cu nr. cad. 18333) cu profil transversal de 6,0m (prevăzuta cu zona de întoarcere);

- limita de implantare gard: 6,0m de la aliniamentul străzii Prunilor si respectiv 3,0m de la aliniamentul drumului privat de acces la parcele;

 • -    limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Prunilor si respectiv 4,50m de la aliniamentul drumului privat de acces la parcele;

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -    retrageri spate: cu respectare Cod civil;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -   gard transparent spre strada;

 • -   condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantari arbori, 20% din suprafața lotului. Modernizarea circulației

 • -   strada principala (str. Prunilor) a fost lărgita la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr. 92529-Oradea aferent nr. cad. 18332;

 • -   strada laterala (drum privat) nou creata propusa (pe direcția sud-nord), cu profil transversal de 6,0m s-a constituit din terenul identificat cu nr. cad. 18333 înscris in CF nr. 92530-Oradea.

Echiparea tehnico-edilitara: In perspectiva se preconizează extinderea in zona a rețelelor urbane de alimentare cu apa si canalizare si alimentare cu energie electrica.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Jurcuț Florian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 11 mai 2009

  Nr.384


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila