Hotărârea nr. 383/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Casã familialã P+M str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Casa familiala P+M str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 106636/ 07.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Casa familiala P+M str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Bozgan Alexandru in baza certificatului de urbanism nr. 4380/17.11.2008 si a avizului de oportunitate nr1525/14.10.2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 956/30.10.2008, in vederea stabilirii condițiilor de amplasare si conformare a unei case familiale pe terenul situat pe strada Izvorului nr.64, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, circulația juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara.

Zona de studiu a documentației de urbanism o reprezintă str. Izvorului cu vecinătăți stânga-dreapta de la intersecția cu str. Meteorilor pana la intersecția cu prelungirea străzii N. Beldiceanu. Amplasamentul studiat este situat in intravilanul localității, in zona de dealuri a municipiului Oradea, intr-o zona destinata funcțiunii de locuire. Parcela care a generat documentația de urbanism este delimitata de strada Izvorului la est, iar in rest de parcele proprietăți ale persoanelor fizice/juridice, lipsite de construcții sau mobilate cu construcții in regim mic de inaltime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a destinata locuințelor unifamiliale izolate.

Terenul in suprafața totala de 1767mp identificat cu nr. cad. 19086 înscris in C.F.nr. 151513-Oradea, se află in proprietatea beneficiarilor Bozgan Alexandru si sotia Ecaterina. Circulația in zona se desfășoară pe strada Izvorului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservita de rețea de alimentare cu apa si rețea de energie electrica

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal si regulamentul local de urbanism - Amplasare casa familiala str. Izvorului nr. 64, nr. cad. 19086 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Amplasare construcție cu destinația locuința familiala pe parcela cu nr. cad. 19086, cu respectarea reglementarilor prezentate in planșa 4/U Reglementari

  • -   Regim de inaltime: P+M

  • -   Limita de implantare gard: 6,0 m din axul străzii Izvorului astfel încât sa permită lărgirea ulterioara a cailor de circulație la gabarite corespunzătoare, de 12m;

  • -   Limita de implantare construcție: min 12,0 m din axul străzii Izvorului, min. 9,0 m fata de limita posterioară a parcelei, 1,9m fata de mejdia stânga, respectiv 0,75m fata de mejdia dreapta cu respectare Cod civil;

  • -   Indicii de utilizare a terenului: POTmax =45%, CUT max = 0,90;

  • -   Amenajarea a min. un loc de parcare pe parcela sau garaj incorporat in clădire;

Organizarea circulației: Accesul carosabil si pietonal se desfășoară pe str. Izvorului. In vederea asigurării posibilității de reglementare unitara a profilului strazii la 12,0 m se impune amplasarea gardului de delimitare a proprietății la 6,0 m din axul străzii Izvorului.

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa si alimentarea cu energie electrica se va rezolva prin racord la rețeaua orășeneasca existenta in zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Bozgan Alexandru, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 11 mai 2009

Nr.383

Hotă rârea a fost adoptat ă cu unanimitate de voturi „pentru”.