Hotărârea nr. 382/2009

privind aprobarea a caietului de sarcini si a fisei de date pentru refacerea Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea a caietului de sarcini si a fisei de date pentru refacerea Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 113270/ 27.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea a caietului de sarcini si a fisei de date pentru refacerea Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea,

Planul Urbanistic General al unei localități este ansamblul de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizează situația existenta si se stabilesc obiectivele, acțiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata. Pe de alta parte PUG este instrumentul de baza in transpunerea la nivelul localității a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila in profil spațial in concordanta cu practicile si principiile europene adoptate in diferite documente specifice.

PUG- ul aflat in vigoare pentru municipiul Oradea, a fost elaborat in perioada 1994-1995 si reactualizat in perioada 2000- 2001 pe fundalul unei situații esențial diferite de cea prezenta ce nu mai reflecta exigentele si evoluțiile actuale ale orașului.

Transformările structurale petrecute in municipiu, in perioada scursa de la elaborarea actualului PUG si ca efect al acestora schimbarea parametrilor ce stau la baza planificării urbanistice nu-i mai susțin valabilitatea, impunându-se stabilirea obiectivelor, acțiunilor si masurilor de dezvoltare a localității pentru următorii 10 ani, pe baza analizei multicriteriale a situației existente ținând cont de noua postura a Oradiei de oraș european.

In considerarea legislației in vigoare si a reglementarii tehnice:“ Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul - cadru al planului urbanistic general - indicativ GP 038/99” aprobata prin Ordinul MLPAT nr. 13N/1999,

Având in vedere necesitatea refacerii PUG-lui si a regulamentului local de urbanism, necesitate ce rezida așa cum am arătat din transformările petrecute in municipiu pe de o parte iar pe de alta parte din numărul mare de documentații de urbanism aprobate, care au avut ca obiect modificări ale prevederilor PUG-ului actual,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, fiecare unitate administrativ - teritoriala are obligația sa își întocmească si sa își aprobe PUG-ul, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă caietul de sarcini si fișa de date a achiziției pentru refacerea Planului Urbanistic General al Municipiului Oradea. conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul municipiului Oradea

  Oradea, 11 mai 2009

  Nr.382


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexa nr.1 la HCL nr. 383/2009

CAIET DE SARCINI

TEMA DE PROIECTARE REFACERE PUG MUNICIPIUL ORADEA

1.1. OBIECTUL LUCRĂRII - CONTEXT SI PREMIZE DE ABORDARE

Apariția legislației specifice domeniului urbanismului si a autorizării executării construcțiilor, respectiv Legea nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea nr. 50/1991- privind "autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare ca acte normative fundamentale în reglementarea și conținutul documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, au creat cadrul legislativ al studierii dezvoltării localităților și concretizarea resurselor în cadrul planurilor de amenajarea teritoriului și a planurilor urbanistice.

Planul Urbanistic General aflat în vigoare pentru Municipiul Oradea a fost elaborat în perioada 1994- 1995 și reactualizat în perioada 2000- 2001 pe fundalul unei situații esențial diferite de cea prezentă, care nu mai reflectă exigențele și evoluțiile actuale ale orașului.

Profundele transformări structurale petrecute în Oradea în perioada parcursă de la elaborarea actualului Plan Urbanistic General al Municipiului și ca efect al acestora, schimbarea parametrilor ce stau la baza planificării urbanistice nu mai susțin valabilitatea acestui plan și anulează ca insuficient un simplu demers de actualizare.

Lucrarea de față se referă la refacerea planului urbanistic general al muncipiului, plan ce va stabili obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare ale localității pe o perioadă de 5 - 10 ani pe baza analizei multicriteriale a situației existente, deasemenea va lua în considerare noile cerințe pe care trebuie sa le satisfacă Oradea în noua sa postură de oraș european și poarta de intrare în Romania dinspre Ungaria.

PUG-ul municipiului Oradea se va orienta în aplicarea măsurilor, în vederea obținerii unei prosperități economice, a unui echilibru social și-a unui mediu sănătos, prin utilizarea tuturor calităților culturale, a incluziunii sociale, a dezvoltării economice a centrelor de cunoaștere și a surselor de creștere și inovație existente în zonă.

1.2 CONTEXTUL EUROPEAN - ALINIEREA LA PRINCIPIILE SI DIRECȚIILE FORMULATE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE -

Politica europeană în domeniu și-a orientat agenda spre problemele urbane specifice de la nivel național la nivel european. Astfel politica urbană în Uniunea Europeană, se bazează pe decizii ministeriale informale importante precum ar fi: „Programul de acțiune de la Lille” (Lille, 2000) „Acquis-ul urban” (Rotterdam, 2004), „Acordul de la Brisol” (Bristol, 2005), „ Charta de la Leipzig” (Leipzig, 2007) și „Referențialul orașului durabil” (Marseille,2008).

Obiectivul principal al Chartei de la Leipzig care este cel mai important dintre actele europene mentionate se refera la: atragerea cetățenilor, a activităților și a investițiilor în centrele orașelor, care sunt motoarele de cercetare, inovare și dezvoltare economică a Europei și stoparea fenomenului de extindere a orașelor, ceea ce presupune creșterea traficului urban, consum mare de energie și de utilizare a terenului.

În cadrul Chartei, s-au realizat raporturile între:

 • •  „Dezvoltare urbană integrată, condiție pentru succesul dezvoltării durabile a orașelor” și studiile: “Strategii

pentru îmbunătățirea mediului fizic în zonele defavorizate”,

 • •  „Dezvoltarea economiei locale și a politicii legate de piața muncii în zone urbane defavorizate”,

 • •  „Educație proactivă și politica de educație a copiilor și tinerilor din zone urbane defavorizate”

 • •  „Transportul urban durabil în zonele urbane defavorizate”.

Problematica analizată s-a focalizat pe problema demografică, pe inegalitatea socială, pe excluderea socială a unor grupuri de populație, pe lipsa de locuințe de calitate accesibile ca preț, pe probleme de mediu, etc.

Responsabilitatea pentru coordonarea viitorului orașelor revine la fiecare nivel de guvernare locală, regională, națională și europeană. Prin acest act european s-au stabilit obiectivele specifice și anume: prosperitate economicăechilibru social, mediu sănătos si au fost făcute o serie de recomandări care trebuie să fie preluate și în Planul Urbanistic General al municipiului Oradea. Acestea se referă la următoarele domenii :

1. Folosirea mai frecventă a abordării integrate în dezvoltarea urbană prin „programe de dezvoltare urbană integrată, pentru oraș în întregimea sa” care :

 • -   să descrie punctele tari și slabe ale orașului și a cartierelor - bazate pe o analiză a situației actuale.

 • -  să definească obiective realiste de dezvoltare pentru zona urbană și să dezvolte o viziune asupra orașului

 • -   să coordoneze planuri și politici tehnice și sectoriale legate de diversele zone ale orașului și să se asigure că investițiile planificate vor ajuta la promovarea unei dezvoltări echilibrate a acestuia și a localităților limitrofe

 • -   să coordoneze și să concentreze din punct de vedere spațial folosirea fondurilor de către actorii publici și privați

 • -   să fie coordonate la nivel local și regional și să implice cetățenii și alți parteneri care pot contribui substanțial la modelarea calitativă a viitorului economic, social, cultural și de mediu a fiecărei zone.

2. Crearea și asigurarea unor spații publice de bună calitate

 • -  Calitatea spațiilor publice, peisajele urbane antropice, arhitectura și dezvoltarea urbană, joacă un rol important în condițiile de viață a cetățenilor.

3. Modernizarea rețelelor de infrastructură și creșterea eficienței energetice ce se referă la faptul că:

 • - furnizarea apei, rețeaua de canalizare etc, trebuie să fie îmbunătățite și adaptate unor nevoi în schimbare, pentru cerințele viitoare și o locuire urbană de bună calitate.

 • - cerințele cheie pentru durabilitatea serviciilor publice sunt: eficiența energetică, utilizarea economică a resurselor naturale și o eficiență economică în operare: - eficientizarea energetică a clădirilor existente, asigurarea de tehnologii sofisticate de informații și comunicare în domeniul educației, angajării forței de muncă în servicii sociale, sănătate, siguranță.

4. Inovație proactivă și politici educaționale.

 • -   orașele sunt locuri de creere și împrăștiere a cunoașterii.

 • -  exploatarea la maximum a potențialului de cunoaștere într-un oraș depinde de calitatea educației preșcolare și școlare, de transferul de oportunități oferite de sistemele de educație și pregătire, de rețelele sociale și culturale, de oportunități pentru pregătirea pe tot parcursul vieții, de calitatea învățământului universitar și institute de cercetare și de rețeaua de transfer existentă între industrie, afaceri și comunitatea științifică.

 • -   dialogul social și intercultural

 • -  strategiile de dezvoltare urbană integrată, managementul urban participativ, o bună guvernare - conduc la o utilizare eficientă a potențialului orașelor europene, în special în competivitate și creștere

5. Acordarea unei atenții speciale pentru zonele defavorizate în contextul orașului ca un tot unitar :

 • - rată mare a șomajului, fenomene de excluziune

 • - diferențe considerabile între zone ale orașului în termenii de oportunități economice și sociale

 • - politică de integrare socială care să conducă la reducerea inegalităților și prevenirea excluziunilor sociale

 • -  program durabil de investiții publice și private

6. Consolidarea economiei locale și a politicii locale legate de piața forței de muncă

 • - exploatarea forțelor economice endogene

 • - oferirea de pregătire adaptată cerințelor pieții muncii

 • - oportunități de angajare și pregătire în economia etnică

7. Politici de educație proactivă și pregătire pentru copii și tineri

 • -    îmbunătățirea situației educației și pregătirii în cadrul comunității locale în concordanță cu politicile pro-active concentrate asupra copiilor și tinerilor

 • -    politici adaptate condițiilor sociale în care ei trăiesc

8. Promovarea unui transport urban eficient și ieftin

 • -   dezvoltarea unui sistem eficient și ieftin în toate cartierele pentru mobilitate și acces egal la rețeaua de transport în comun

 • -   rețele adecvate mersului pe jos sau cu bicicleta

Orașele europene care au evoluat pe parcursul istoriei, devenind „valorii economice, sociale și culturale” ceea ce presupune Strategii de Dezvoltare Durabilă a UE, bazate pe „Programul de Acțiune de la Lille”, pe „Acquis-ul Urban de la Rotterdam”, pe „Acordul de la Bristol” și pe inițiativa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) prin care se întăreste ideea că finanțarea operațiunilor de dezvoltare urbană, trebuie să se facă prin programe operaționale, ce țin cont de politicile europene, deși evident sunt de competență exclusiv națională.

Așadar și pe teritoriul nostru național, deci și în municipiul ORADEA ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, trebuie introduse conceptele comunitare după care se conduc aceste operațiuni, precum ar fi: planificarea integrată, guvernarea locală, coeziune teritorială, etc.

Pe lângă precizările din cele două acte menționate anterior, trebuie introduse în practica noastră de dezvoltare urbană și principiile jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) și preocuparea pentru participarea populației la luarea deciziilor, în acest domeniu atât de sensibil cât și mai ales accesul populației la justiție pentru acest fenomen. Se cere astfel ca membrii unei comunități să se afirme tot mai pregnant, prin participarea tuturor vocilor, ce reflectă întreg mozaicul de subculturi (socioeconomic, etnic, cultural, etc) la stabilirea regulilor jocului. De asemenea se atenționează asupra rolului mass-media care pe de o parte informează, dar care pe de altă parte poate manipula sau pune presiune asupra comunitățiilor. Din aceste motive orașul și teritoriul trebuie să se concentreze pe gestionarea cît mai eficientă a schimbărilor accelerate atît în domeniul economic, cît și în cel de mediu și cel social.

Această nouă preocupare, necesită și o altă abordare în ceea ce privește modul de administrare atât a intravilanului cît și a extravilanului unei localități, respectiv a unui teritoriu mult mai larg decât până acum. Prin urmare Schema de Dezvoltare a Spațiului Comunitar (SDEC/EDP) prevede reguli prin care toți membri Uniunii Europene trebuie să întocmească și să aplice politici de dezvoltare spațiale pe baza a trei obiective generale și nume:

 • •   Coeziunea economică și socială

 • •   Protejarea mediului natural și construit

 • •   Competitivitatea echilibrată a întregului teritoriu european

Aceste obiective generale cuprind obiective specifice cu referință explicită doar la dezvoltarea spațială care trebuie să urmărească:

 • -   realizarea unui sistem urban policentric echilibrat, care are la bază un nou tip de parteneriat urban-rural

 • -    accesibilitatea echitabilă la infrastructură și la cunoaștere

 • -   dezvoltarea durabilă ce presupune un management prudent al resurselor naturale și conduce astfel la protecția mediului natural și construit

Agenda Teritorială a Uniunii Europene prevede o creștere a coeziunii teritoriale concomitent cu o realizare a întăririi identității teritoriale, bazată pe o întărire a diversității teritoriale. Aceasta presupune o prioritizare a dezvoltării teritoriale, din care amintim:

 • -   întărirea dezvoltării policentrice a Rețelei de Inovare a Regiunilor Orașelor și a Orașelor.

 • -    noi forme de parteneriat și o guvernare teritorială coerentă între ariile urbane și cele rurale.

 • -   promovarea clusterelor regionale ale competitivității și inovației în Europa

 • -    susținerea întăririi și extinderii rețelei transeuropene

 • -    întărirea structurilor ecologice și a resurselor culturale ca valoare adăugată dezvoltării

1.3 TEMELE ȘI PROBLEMELE CE VOR FI TRATATE ÎN PUG

 • 1.3.1. Printre principalele teme ce trebuie să stea la baza elaborării Planului Urbansitic General sunt:

 • - reașezarea localității în vatra ei firească - prin includerea în intravilanul existent a tuturor zonelor construite și

amenajate, situate pe teritoriul administrativ al localității la data elaborării planului;

 • - adăugarea la intravilanul existent a suprafețelor strict necesare dezvoltării armoniose a funcțiunilor localității și a pune

astfel capăt fenomenului de extindere fără limite a acesteia;

 • - atragerea cetățenilor, a activităților și a investițiilor în centrul municipiului, care trebuie să devină astfel motorul de

cercetare și dezvoltare a zonei;

 • - materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localității, pe baza propunerilor membrilor colectivității locale;

 • - stabilirea elementelor privind strategia dezvoltării activităților economice și a evoluției populației;

 • - rezolvarea problemelor demografice, a celor de inechitate socială, de excludere socială a unor grupuri de populație;

 • - rezolvarea lipsei de locuințe de calitate la prețuri accesibile;

 • - rezolvarea problemelor de mediu;

 • - definirea și asigurarea de amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;

 • - posibilitățile de realizare a obiectivelor propuse în condițiile respectării dreptului de proprietate;

 • - minimizarea cheltuielilor publice pentru realizarea acestor deziderate

Lucrarea va stabili strategia, prioritățile, reglementările și servitutile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor și construcțiilor din cadrul teritoriului administrativ al municipiului Oradea.

 • 1.3.2. În conținutul documentației se vor regăsi tratate următoarelor categorii de probleme:

 • >  programele de dezvoltare urbană integrată pentru municipiu în integritatea sa realizate prin:

 • -   descrierea punctelor tari și slabe ale cartierelor, ale întregului municipiu și a zonei aferente teritoriului administrativ al municipiului Oradea, bazate pe o analiză aprofundată a situației actuale;

 • -   definirea obiectivelor realiste de dezvoltare pentru noua zonă urbană prin respectarea unei viziuni coerente pentru viitorii 25 ani;

 • -   coordonarea planurilor și politicilor tehnice și sectoriale legate de diferitele unități teritoriale ale zonei, pentru a avea siguranța că investițiile planificate vor ajuta la promovarea unei dezvoltări echilibrate a municipiului și a ariei din jurul acestuia;

 • -   coordonarea și concertarea din punct de vedere spațial a folosirii fondurilor de către actorii publici și privați

 • -   coordonarea la nivel local și regional și implicarea cetățenilor și a altor parteneri sociali, care pot contribui substanțial la modelarea calitativă a viitorului economic, social, cultural și de mediu a fiecărei unități de referință;

> spațiile publice de bună calitate realizate prin:

 • -   crearea și asigurarea unor spații publice, a unor peisaje urbane antropice, a unei arhitecturi și a unei dezvoltări urbane, necesare obținerii unor condiții de viață calitative ale cetățenilor din zonă. Aceasta se poate realiza prin interacțiunea dintre arhitectură, planificarea infrastructurii și planificarea spațială și este o condiție sine qua non pentru atragerea afacerilor din domeniul cunoașterii, al turismului și al forței de muncă creative.

 • >  modernizarea rețelelor de infrastructură și creșterea eficienței energetice realizate prin:

 • -    îmbunătățirea și adaptarea unor nevoi în schimbare, pentru cerințele viitoare și o locuire urbană de bună calitate, a rețelei de canalizare, de apă, gaze, stația de epurare

 • -   asigurarea cerințelor cheie pentru durabilitatea serviciilor publice precum sunt: eficiența energetică, utilizarea economică a resurselor naturale și o eficiență economică în operare pentru eficientizarea energetică a clădirilor existente.

 • >  Promovarea unui transport urban eficient și ieftin realizat prin:

 • - dezvoltarea unei rețele rutiere ierarhice și a parcajelor aferente pentru toate UTR-urile municipiului Oradea;

 • - dezvoltarea unei rețele adecvate pentru pistele de biciclete în intravilan și extravilan;

 • -   dezvoltarea unei rețele adecvate de pietonale intravilane și extravilane;

 • -   dezvoltarea unui sistem eficient și ieftin de transport în comun pentru toate zonele municipiului;

 • >  inovațiile proactive și politicile educaționale realizate prin:

 • - reconsiderarea municipiului ca loc de creere și diseminare a cunoașterii;

 • -  exploatarea la maximum a potențialului de cunoaștere din municipiul Oradea, care depinde de calitatea educației

preșcolare și școlare, de transferul de oportunități oferite de sistemele de educație și de pregătire, de rețelele sociale și culturale, de oportunități pentru pregătirea pe tot parcursul vieții, de calitatea învățămîntului universitar și al institutelor de cercetare și de rețeaua de transfer existentă între industrie, afaceri și comunitatea științifică;

 • - dialogul social și intercultural;

- strategiile de dezvoltare urbană integrată, managementul urban participativ, o bună guvernare conduc la o utilizare eficientă a potențialului municipiului Oradea

 • >  acordarea unei atenții speciale pentru zonele defavorizate în contextul municipiului Oradea ca un întreg unitar realizate prin:

 • - eliminarea fenomenului de excluziune socială prin politici de integrare socială;

 • - un program durabil de investiții publice și private;

 • >  consolidarea economiei locale și a politicilor locale legate de piața forței de muncă realizată prin:

 • - exploatarea forțelor economice endogene;

 • - oferirea de pregătire adaptată cerințelor pieții muncii;

 • - oportunități de angajare pentru toate categoriile sociale;

 • - oportunități de angajare pentru populația din zonă și a emigranților;

În urma studiului și a propunerilor de soluționare categoriilor de probleme, menționate mai sus, materialul trebuie să ofere instrumentele de lucru necesare atât elaborării, aprobării cât și urmăririi aplicării Planului Urbanistic General în următoarele domenii: proiectare, administrație centrală și locală, agenți economici, colectivități sau persoane beneficiare.

1.4 SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM

Planul urbanistic general al municipiului Oradea, survine într-o nouă etapă de dezvoltare a municipiului și preia situația existentă de facto.

Propunerile de urbanism se vor face pe elemente de prognoză economică si demografică, definite în actuala etapă cu aproximație, mai ales în ceea ce privește dimensiunea temporală, cu scopul de a oferi soluții de funcționare optimizatoare.

La baza propunerilor ce se vor prezenta în planul urbanistic general vor sta câteva elemente de bază după cum urmează:

 • Etapa următorilor ani de dezvoltare a municipiului, în contextul noii configurații europene - va fi remarcabilă prin schimbări conceptuale, datorate integrării europene de la o economie de subsistență la o economie de piață integrată, ceea ce obligă la elaborarea unor concepții largi și optimizante de urbanism pe termen mediu și lung. Această etapă poate fi apreciată din start ca o etapă istorică pentru întreaga euroregiune;

 • Poziția geografică a municipiului Oradea în partea de vest a țării, în regiunea de dezvoltare 6 și tradițiile dezvoltării sale de-a lungul istoriei, - conferă municipiului condiții favorabile de a se dezvolta în continuare, ca unul din cele mai importante localități din regiune;

 • Luarea în considerare a studiului teritoriului Zonei Metropolitane Oradea

 • Luarea în considerare a localităților periurbane municipiului ca viitoare componente ale unui sistem de localități de cazare și de odihnă pentru salariații din municipiu;

 • Luarea în considerare a reliefului și a condițiilor climatice care favorizează dezvoltarea în teritoriu a muncipiului;

 • Potențialul economic și uman trebuie valorificat în noile condiții ale economiei de piață globale ținând cont de toți factorii favorabili care pot conlucra la schimbarea pozitivă a calității vieții;

 • Rețeaua densă de căi de comunicație rutieră, feroviară, aeriană constituie elemente importante ce trebuie valorificate corespunzător în beneficiul dezvoltării întregii euroregiunii;

 • Organizarea dezvoltării viitoare trebuie să țină cont de interdependența factorilor ce influențează viața urbană: factorii exteriori din teritoriu precum accesibilitatea sau rețeaua de localități și factorii interiori legați de circulația interioară, zonificarea funcțională, echiparea tehnico-edilitară, protecția mediului etc;

 • Dezvoltarea funcțiunilor urbane trebuie să se facă în cadrul unei zonificări judicios adoptate, care apoi să fie riguros implementată, de factorii de decizie și de autorizare;

 • Rețeaua circulației rutiere trebuie dezvoltată echilibrat, pe trepte de clasificare în raport cu destinația străzilor și drumurilor, respectiv a categoriilor de trafic major (circulație locală sau de tranzit, transport ușor sau greu, viteza de circulație, etc.) realizând prospecte largi, cu spații verzi de aliniament pe arterele majore noi propuse;

 • Rețeaua circulației feroviare trebuie restructurată în conformitate cu noile concepții ale Uniunii Europene, într-o viziune care să vizeze modernizarea unui trafic integrat, separarea traficului de călători (urban, interurban rapid, expres) de traficul de mărfuri (greu sau ușor);

 • Rețeaua circulației aeriene trebuie restructurată în conformitate cu noul context euroregional prin dezvoltarea aeroportului și creșterea traficului aerian de nave comerciale de pasageri și de mărfuri;

 • Organizarea industriei în continuare pe zone industriale cu profile de producție definite, rezervarea de terenuri pentru industrie și depozite (centre logistice);

 • Dezafectarea, prin încetarea activității sau prin strămutarea și regruparea unor industrii răsfirate în zonele funcționale cu care sunt incompatibile, în special cele din zona de locuit;

 • Modernizarea, retehnologizarea, restructurarea sau schimbarea profilului industriilor existente, care necesită astfel de intervenții;

 • Dezvoltarea zonei de locuit prin creșterea fondului locuibil în construcții realizate pe bază de inițiativă privată, vizând creșterea confortului urban și de locuire, plastică arhitecturală variată, finisaje și echipare de calitate, reducerea regimului de înălțime a clădirilor de locuit, individualizarea locuinței;

 • Determinarea de zone pentru parcelări de terenuri pentru locuințe noi pe loturi unifamiliale sau în asociații restrânse și blocuri în condomeniu pentru rezolvarea lipsei de locuințe de calitate la prețuri accesibile;

 • Dezvoltarea rețelei de dotări de învățământ, cultură, sănătate, sociale, comerciale, prestări servicii, sport, etc. la nivelul cerințelor creșterii populației municipiului și rezervarea de terenuri la nivelul structurii urbane a ansamblurilor de locuit și a centrului urban;

 • Dezvoltarea suprafețelor cu spații verzi, de odihnă, recreere și agrement, prin conservarea severă a suprafețelor existente împotriva tuturor intențiilor presante de consumare a acestor suprafețe pentru construcții cu funcțiuni diverse și prin realizarea de noi spații verzi repartizate omogen în ansamblul întregului municipiu;

 • Realizarea de amenajări de oglinzi de apă cu funcțiuni de ameliorarea microclimatului și agrement pentru populație - prin absorția apei pluviale în exces;

 • Valorificarea potențialului de odihnă și turism existent în teritoriul periurban;

 • Protecția mediului înconjurător prin măsuri urbanistice vizând amplasamente industriale, depozite reziduale, surse de apă, stații de epurare, perdele de protecție precum și echipamente de reținere a substanțelor poluante la agenții producători de noxe.

 • Protejarea zonelor istorice și crearea de rezervații de arhitectură pentru fondul construit valoros, rezultat pe baza studiilor de specialitate, asupra cărora orice intervenții să se facă pe baza unor studii aprofundate și autorizate legal;

 • Protejarea arterelor de penetrație împotriva intervențiilor întâmplătoare, precum și a celorlalte zone privind implantarea de obiecte minore care ar polua arhitectural aspectul urban al municipiului - prin realizarea de studii de specialitate autorizate de Primăria Municipiului Oradea

2 STRUCTURA LUCRĂ RII :

Documentația va fi elaborată cu respectarea legislației în vigoare și a reglementării tehnice: “ Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al planului urbanistic general - indicativ GP 038/99” aprobată prin Ordinul MLPAT nr. 13N/1999 și va fi structurată astfel:

2.1 ETAPA I - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE PRIN STUDII PRIVIND:

J

 • •  EVOLUȚIA LOCALITĂȚII SUB ASPECT ISTORICO-CULTURAL, ETNOGRAFIC, URBANISTIC-ARHITECTURAL

 • •  INTRODUCEREA LA ZI PE SUPORT ELECTRONIC TOPOGRAFIC / CADASTRAL SAU PE SUPORT ORTOFOTOPLAN, A PUG-UL EXISTENT

 • •  INTRODUCEREA TUTUROR PUZ-urilor ȘI PUD-urilor APROBATE DUPĂ APROBAREA PUG-ului VECHI PE SUPORTUL ELECTRONIC NOU CREAT

2.2. ETAPA II - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE PRIN STUDII DE FUNDAMENTARE:

J

 • •  STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ANALIZA CONDIȚIILOR SOCIO-ECONOMICE

 • •  STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND POPULAȚIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ

 • •  STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI ȘI TRANSPORTURILOR ÎN LOCALITATE ȘI ÎN TERITORIUL DE INFLUENȚĂ AL ACESTEIA

 • •  STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND REABILITAREA, PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI CONSTRUIT, STABILIREA ZONELOR PROTEJATE CU VALOARE DEOSEBITĂ (CULTURALĂ, ISTORICĂ, ARHITECTURAL-URBANISTICĂ ETC.)-

 • •  STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND REABILITAREA, PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL, STABILIREA ZONELOR PROTEJATE

 • •  STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ECHIPAREA MAJORĂ EDILITARĂ

 • •  ANCHETA SOCIO-URBANISTICĂ PRIVIND OPȚIUNILE POPULAȚIEI, SPECIALIȘTILOR ȘI INSTITUȚIILOR

Conținutul studiilor de fundamentare este stabilit prin metodologii de elaborare. Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării va fi structurat astfel:

 • •   delimitarea obiectului studiat;

 • •   analiza critică a situației existente cu evidențierea aspectelor cauzale și areale ale disfuncționalităților;

 • •   evidențierea disfuncționalităților;

 • •   propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților cu specificarea efectelor scontate și a măsurilor necesare a fi luate; priorităților de intervenție.

Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză axată în principal pe diagnosticarea disfuncțiior și pe formularea propunerilor de eliminare a acestora.

Proiectantul PUG va corela obligatoriu toate propunerile studiilor de fundamentare cu obiectivele strategice de dezvoltare și va genera o concepție unitară de dezvoltare a localității

2.3 ETAPA III PUG-UL PROPRIU ZIS

Planul Urbanistic General (PUG) are caracter director și de reglementare operațională. PUG-ul preia prevederile documentațiilor de amenajare a teritoriului (PATN, PATZ, PATJ) ale altor documentații de urbanism aprobate anterior (PUZ în valabilitate);

Problematica generală a PUG ului va cuprinde:

 • •   implementarea în plan spațial a obiectivelor strategice de dezvoltare ce au fost stabilite prin tema de proiectare;

 • •   optimizarea relațiilor localităților cu teritoriile adiacente și cu tendințele de dezvoltare ale regiunii;

 • •   zonificarea teritoriului administrativ în funcție de componenta spațială dominantă și de activitatea umană desfășurată în legătură cu aceasta;

 • •   stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;

 • •   stabilirea condițiilor de construibilitate și delimitarea zonelor cu restricții;

 • •   stabilirea și delimitarea zonelor protejate;

 • •   organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;

 • •   modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 • •   precizarea obiectivelor de utilitate publică și evidențierea regimului proprietății imobiliare și a circulației juridice a terenurilor;

 • •   corelarea Planului Urbanistic General cu cadastrul verde

Problematica specifica a PUG- ului va cuprinde:

 • •   relația între dezvoltarea regională și teritoriul unității administrative;

 • •   potențialul de dezvoltare economico - socială și mutațiile ce pot interveni în categoriile de folosință a terenurilor;

 • •   probleme specifice de proximitate cu zone cu potențial turistic, balnear etc.

CONȚINUTUL CADRU P.U.G. - PIESE SCRISE

VOLUMUL I: MEMORIU GENERAL

Memoriul general va conține :

Foaia de gardă cu însemnele firmei elaboratoare, cu titlul lucrării, beneficiarul și data;

Lista elaboratorilor, colaboratorii și subproiectanții, a studiilor de fundamentare;

Borderoul general PUG cu toate piesele scrise și desenate;

Borderoul volumului;

Cuprinsul memoriului de general:

Borderou

PIESE SCRISE

VOL 1 - MEMORIU DE SINTEZĂ

VOL 2 - MEMORIU GENERAL

VOL 3 - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PIESE DESENATE

 • >  Încadrarea în contextul teritorial județean Bihor - existent; disfuncționalități; propuneri sc. 1:100.000

 • >  Încadrarea în contextul “zona metropolitană Oradea” - existent; disfuncționalități; propuneri sc. 1:25.000

 • >  Zonificarea unității administrative teritoriale de bază a municipiului Oradea - existent; disfuncționalități; propuneri sc. 1:10.000

 • >  Zonificarea teritoriilor intravilane ale municipiului Oradea   reglementări urbanistice - existent;

disfuncționalități; propuneri sc. 1:5.000

 • >  Unități teritoriale de referință ale municipiului Oradea - existent; disfuncționalități; propuneri sc. 1:10.000

 • >  Echipare edilitară - rețele apă-canal - existent; disfuncționalități; propuneri sc. 1:10.000

 • >  Echipare edilitară - rețele gaz-termice - existent; disfuncționalități; propuneri sc. 1:10.000

 • >  Echipare edilitară - rețele electrice - existent; disfuncționalități; propuneri sc. 1:10.000

Memoriu general va cuprinde:

Introducere

Date de recunoaștere a documentației: denumire lucrare, beneficiar, proiectant general, proiectanți de specialitate, colaboratorii și studiile de fundamentare, data elaborării;

Obiectivele lucrării vor cuprinde: solicitările temei program; prevederi ale strategiei și programului de dezvoltare ale municipiului Oradea; prezentarea obiectivelor strategice de dezvoltare și a implicațiilor asupra documentațiilor; principalele proiecte și programe destinate implementării strategiei de dezvoltare și etapizarea acestora; modalități de modificare și completare.

Problemele analizate vor face referire la:

Elemente ale cadrului natural: relief, climă, rețea hidrografică, caracteristici geotehnice, factori de risc natural; implicațiile acestora asupra modului de organizare urbanistică; disfuncționalități.

Zonele expuse la riscuri naturale: se definesc riscurile naturale existente în baza studiilor de fundamentare.

Relațiile în teritoriu: analiza și interpretarea datelor cu implicații directe în dezvoltarea unității teritorial - administrative; extrase din: PATN (planul de amenajare a teritoriului național) - căi de comunicații, apă, zone protejate, rețeaua de localități, zone de riscuri naturale - PATZ (planul de amenajare a teritoriului zonal), PATJ (planul de amenajare a teritoriului județean); în funcție de mărimea localității și importanța problemei, relațiile în teritoriu vor fi extinse în afara limitei administrative a unității ce formează obiectul PUG.

Nivel de dezvoltare economică Se vor evalua relațiile economiei de piață la nivelul municipiului: precizarea profilul economic al teritoriului, pe baza principalelor activități economice și a potențialului natural; indicatori ai dezvoltării - comparații și estimări; relația cu obiectivele strategice ale dezvoltării; evoluția economiei locale în ultima perioadă, disfuncționalități

Populația : evidențierea structurii și dinamicii populației; relația cu obiectivele strategice ale dezvoltării; indicatori ai dezvoltării -comparații și estimări; zone în dificultate; disfuncționalități.

Zonificarea teritoriului administrativ - Bilanț teritorial; Se vor lista obiectivele ce decurg din documentațiile de rang superior; teritoriul administrativ va fi zonificat în funcție de componenta spațială dominantă și activitatea umană desfășurată în legătură cu aceasta; se vor analiza aspecte legate de starea și calitatea zonelor de interes; se vor analiza relația cu obiectivele strategice de dezvoltare; se vor stabili disfuncționalitățile și categoriile de intervenție; se vor stabili determinările rezultate de zonele protejate, de constrângeri impuse de zonele de risc și de identificarea celor mai adecvate zone de dezvoltare urbană. Pe zonarea funcțională, se vor delimita:

 • a) Zone protejate: - zonele naturale sau construite, delimitate geografic și/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural și/sau cultural și sunt declarate ca atare conf. Legii nr.5/2000- privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a III-a - zone protejate; patrimoniu natural; patrimoniu construit; unități de peisaj delimitate prin studii de specialitate;

 • b) Zone de risc: - zonele cu riscuri naturale (în special inundații și alunecări de teren) sunt inventariate și delimitate de Consiliul Județean pe baza studiilor de specialitate și planurilor existente de amenajare a teritoriului; zonele cu riscuri tehnologice;

 • c) alte zone, după caz

Pentru fiecare zonă determinată de destinația terenurilor se vor prezenta următoarele aspecte: concluziile studiilor de diagnosticare a disfuncționalităților, factori de agresivitate, incompatibilități condiționări impuse de asigurarea siguranței în exploatare, zone inadecvate din punct de vedere estetic, gradul de confort, lipsa amenajărilor specifice, aspecte critice, condiționări impuse de asigurarea protecției împotriva zgomotului, asupra conceperii și conformării zonelor, subzonelor, ansamblurilor urbane etc

Circulație și transporturi: Se va analiza rețeaua majoră de circulație, legăturile între zonele de interes din și între localitățile componente: aspecte ale circulației rutiere velo și pietonale, transport în comun, circulație feroviară, navală, aeriană după caz, aspecte privind capacitățile de transport, fluența circulației între diferite arii de interes, rezolvări de intersecții etc; indicatori ai dezvoltării comparații și estimări; disfuncționalitati.

 • 9 Echipare edilitară: Se vor analiza: stadiul echipării edilitare, relația acesteia cu obiectivele dezvoltării, indicatori ai dezvoltării comparații și estimări, stabilirea disfuncțiilor, pe următoarele categorii de echipare: a) Gospodărirea apelor: lucrări hidrotehnice, surse de apă, lucrări hidroameliorative; b) Alimentare cu apă: sistemul de alimentare cu apă, debitul și calitatea apelor, stații de tratare, rezervoare de apă, rețea de distribuție; c) Canalizare: sistem de canalizare, stații de preepurare / epurare a apelor uzate industriale, a localității; d) Alimentare cu energie electrică: surse de alimentare, amplasare stații de transformare, trasee linii electrice (pe tensiuni), amplasamente și capacități ale posturilor de transformare, indicatori de consum; e) Telefonie: rețele de telefonie existentă, stații de telefonie, rețele majore ale cablurilor de telefonie fixă, relee radio, CATV; f) Alimentare cu căldură: principalele sisteme de încălzire (sursa termică, combustibili folosiți), analiza critică a stării și capacităților instalațiilor termice existente; g) Alimentare cu gaze naturale: rețele de transport gaze, stații reglare, rețele distribuție, consum; h) Gospodărie comunală: probleme existente cu privire la depozitarea, colectarea , sortarea și valorificarea deșeurilor industriale și menajere, unități de gospodărire comunală; i) Alte echipamente, după caz.

Probleme de mediu: Vor fi prezentate concluziile referitoare la problemele de mediu: a) Analiza critică a situației existente: - a cadrului natural (relief, condiții geotehnice, hidrologie, climă, spații verzi etc), a resurselor naturale; zone cu riscuri naturale (cutremure, alunecări de teren, inundații etc); - a cadrului construit: monumente istorice și naturale, zone de recreere și agrement, obiective industriale cu impact asupra mediului, căi de comunicație, depozite de deșeuri menajere și industriale etc. b) Relația cu obiectivele dezvoltării; c) Disfuncționalități privind: zonarea utilizării teritoriului, sursele de poluare, calitatea factorilor de mediu (apă, aer, sol, vegetație și faună).

Concluzii: ale analizelor la nivel sectorial pentru întreaga unitate teritorial-administrativă privind: dezechilibre în activitatea și dezvoltarea economică; disfuncții privind evoluția populației, probleme sociale rezultate din dezechilibrul dintre ocuparea forței de muncă și locurile de muncă; aspecte incompatibile și incomode în relațiile dintre diverse zone funcționale; condiții nefavorabile ale cadrului natural; protejarea zonelor cu potențial cultural valoros; nivel de poluare, probleme ale cadrului construit existent; aspecte critice legate de organizarea circulației și transport; aspecte critice legate de gradul de echipare edilitară; alte disfuncționalități. Disfuncționalitățile vor fi ierarhizate în raport cu obiectivele dezvoltării.

Necesități și opțiuni ale populației : prezintă cerințele și opțiunile populației, ale celorlalți actori implicați, cu privire la obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului, alături de punctul de vedere al administrației publice locale și ale proiectantului.

Propuneri de organizare urbanistică rezultate din Studiile de fundamentare: Sintezele studiilor de fundamentare se elaborează de către proiectantul de specialitate pentru studiile elaborate concomitent cu PUG. Proiectantul PUG are obligația de a corela propunerile studiilor de fundamentare cu obiectivele strategice de dezvoltare și de a genera o concepție unitară de dezvoltare a municipiului.

Priorități strategice și principii de intervenție - va cuprinde: prezentarea direcțiilor de dezvoltare stabilite prin strategia de dezvoltare; condiționări ale prevederilor documentațiilor de rang superior; prezentarea investițiilor majore prevăzute de strategia de dezvoltare; etapele de intervenție fixate de strategia de dezvoltare; precizarea obiectivelor de utilitate publică necesare.

Optimizarea relațiilor în teritoriu - va cuprinde propuneri privind: poziția localităților în rețeaua județeană; căile de comunicație și transport; schimbări în categoria de folosință a terenurilor; lucrări de importanță majoră propuse în teritoriu; fluxuri de deplasări pentru muncă; accesibilitatea în teritoriu; dezvoltarea infrastructurii edilitare;

Propunerile vizează teritoriul administrativ al municipiului, acestea vor fi corelate cu prevederilor documentațiilor de rang superior pentru aglomerația urbană /zona metropolitană / zona de influență, la nivel județean, național, internațional.

Dezvoltarea activităților economice va cuprinde: propuneri privind eliminarea/diminuarea disfuncțiilor în corelare cu obiectivele strategice de dezvoltare ale municipiului; lista programelor și obiectivelor de investiții; priorități de intervenție și etapizare; modul de asigurare a acceselor, utilităților, a rezervelor de teren existente necesare obiectivelor de utilitate publică, a locuri de muncă necesare a fi create, etc

Evoluția populației - va cuprinde: prezentarea variantelor de evoluție și structura populației; impactul evoluției asupra dezvoltării localităților componente; propuneri privind eliminarea disfuncționalităților în raport cu obiectivele strategice; evidențierea aspectelor sociale rezultate ca urmare a mutațiilor previzibile în structura populației ocupate, precum și cele rezultate din mobilitatea populației și a forței de muncă.

 • 10 Zonificarea teritoriului administrativ - bilanț teritorial - propus Se vor face precizări în legătură cu categoriile de intervenție pentru înlăturarea disfuncțiilor privind zonele naturale și zonele protejate atât cele naturale cât și cele cu valoare de patrimoniu. Se vor preciza constrângerile impuse de zonele de protecție ale rețelelor majore ale infrastructurii teritoriale

Intravilan propus. Zonificarea teritoriului intravilan . Bilanț teritorial Ca urmare a necesităților de dezvoltare și în baza studiilor de fundamentare, zonele funcționale existente pot suferi modificări în structura și suprafața lor, dar poate exista și necesitatea introducerii unor noi suprafețe în intravilanul existent. Măsura de a introduce noi suprafețe de teren în intravilan va fi atent justificată și va fi însoțită de acțiuni compensatorii pentru limitarea efectelor naturale și economice produse.

Limita intravilanului propus cuprinde numai suprafețele de teren destinate construcțiilor și amenajări urbanistice precum și suprafețele necesare dezvoltării pe perioada determinată. Pentru fiecare zonă funcțională se vor prezenta următoarele aspecte: modificarea limitei și justificarea acesteia; mărimea zonei și ponderea lor în total intravilan; categorii de intervenții propuse.

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanțul teritorial al intravilanului existent, corelat cu mutațiile de suprafețe între zonele funcționale sau majorat cu suprafețele justificate pentru introducerea în intravilan.

Organizarea circulației: Se va preciza lista programe și subprograme de dezvoltare cu privire la circulație și lista de proiecte și intervenții pe perioada de valabilitate a PUG. Pe baza concluziilor și a propunerilor din studiile de fundamentare, se vor formula propuneri cu privire la circulația în interiorul și în afara localității.

Organizarea circulației rutiere și a transportului în comun : modernizarea sau completarea arterelor de circulație majoră și a sistemului de transport în comun; îmbunătățirea intrărilor în localități și a relațiilor de circulație și transport în comun cu localitățile din vecinătate, organizarea spațiilor pentru transportul în comun și pentru parcare, rezolvarea aspectelor conflictuale apărute din analiza situației existente (amenajarea unor intersecții, dimensionarea tramei stradale corespunzător valorii traficului, pasaje denivelate, sensuri unice, semaforizări, artere ocolitoare etc.) .

Organizarea circulației feroviare, se va referi la: prevederi de construcții și instalații necesare îmbunătățirii și modernizării circulației feroviare (devieri de linii, stații tehnice, pasaje denivelate, realizări de noi racorduri etc) și eliminarea punctelor slabe rezultate din analiza situației existente.

Organizarea circulației aeriene: condițiile impuse amplasării și modernizării aeroportului precum și servituțile și restricțiile impuse zonelor construite limitrofe (regim de înălțime maxim, distanțe minime etc); stabilirea zonelor de protecție și a amenajărilor necesare reducerii poluării fonice.

Organizarea circulației pietonale și velo: propuneri de amenajare, modernizare sau completare a căilor pietonale, trasee și amenajări pentru bicicliști precum și condiții speciale pentru persoane cu handicap locomotor;

Dezvoltarea echipării edilitare: în funcție de concluziile analizei situației existente și de propunerile studiilor de fundamentare se vor trata următoarele categorii de lucrări:

 • a)  Gospodărirea apelor: lucrări hidrotehnice propuse pe teritoriul ce face obiectul PUG; lucrări necesare pentru apărarea contra inundațiilor, eroziunii versanților etc; lucrări necesare pentru realizarea unor surse calitative de apă

 • b)  Alimentare cu apă: îmbunătățiri și extinderi ale capacităților instalațiilor de alimentare cu apă (surse de apă, stații de tratare, rețea de distribuție) potrivit noilor dezvoltări propuse pentru localități și teritoriu; modificări parțiale de trasee ale rețelei de distribuție existente, impuse de noile propuneri urbanistice; lucrări prioritare

 • c)  Canalizare: îmbunătățiri, extinderi sau propuneri de stații de epurare sau de stații de preepurare a apelor industriale; lucrări prioritare

 • d)  Alimentare cu energie electrică: propuneri privind asigurarea necesarului de consum electric: privind extinderi sau devieri de linii electrice; propuneri de construire de stații și posturi de transformare;

 • e)  Telecomunicații: propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicații;

 • f)   Alimentarea cu căldură: soluții pentru îmbunătățirea încălzirii locuințelor, instituțiilor publice, unităților productive (asigurarea rezervei de combustibil); dotarea corespunzătoare a centralelor termice; modernizarea rețelelor termice; schimbări ale sistemului central de încălzire;

 • g) Alimentarea cu gaze naturale : propuneri privind asigurarea necesarului de alimentare cu gaze naturale corespunzător dezvoltării urbanistice propuse; surse apropiate de alimentare; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentării cu gaze naturale;

 • h) Surse alternative de energie

Gospodărie comunală: propuneri privind amenajările pentru sortarea, evacuarea, depozitarea și tratarea deșeurilor menajere sau industriale; extinderi prevăzute pentru baze de transport în comun; propuneri pentru construcții și amenajări specifice; cimitire.

Protecția mediului : Planificarea spațială suferă unele mutații importante, devenind o activitate din ce în ce mai complexă, care cuprinde o gamă largă de probleme, de la amplasarea fizică și utilizarea terenurilor, la probleme complexe de mediu. Schimbările aduse trebuie să aibă în vedere permanent principiile dezvoltării durabile. Se va arăta modul de păstrare a echilibrului între spațiul liber și cel construit, între dezvoltarea economică și cadrul natural. Se vor menționa obiectivele de protecție a mediului stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru planul urbanistic general;

Din analiza situației existente și a studiilor de fundamentare privind reabilitarea, protejarea și conservarea factorilor de mediu, se vor preciza: refacerea și conservarea mediului natural prin eliminarea/diminuarea surselor de poluare; conservarea și punerea în valoarea a unităților de peisaj; protejarea patrimoniului construit.

Măsuri în zonele cu riscuri naturale: Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate și delimitate în planuri, se vor menționa măsurile ce pot conduce la eliminarea sau diminuarea efectelor lor: interdicție de construire în zonele afectate de inundații periodice, eroziuni, alunecări de teren, etc, până la data eliminării producerii lor; promovarea unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc (acumulări pentru controlul debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări: în cazul inundării, consolidării de versanți, amenajări, plantări în cazul alunecărilor de teren); includerea în prioritățile de intervenție imediată a proiectelor respective și solicitarea de fonduri pentru realizarea lor; măsuri propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului; respectarea normelor privind normele de igienă și condițiile de viață a populației; asigurarea necesarului de suprafețe de spații verzi, plantații de protecție și de agrement; mărirea gradului de confort prin dezvoltarea rețelelor edilitare; refacerea și conservarea mediului natural prin eliminarea/diminuarea surselor de poluare; conservarea și punerea în valoarea a unităților de peisaj; protejarea patrimoniului construit.

Concluzii - măsuri : Se vor prezenta succint aspectele despre: Amenajarea și dezvoltarea municipiului în totalitatea lui, corelând-o cu a localităților învecinate; șansele relansării economice și sociale a localităților componente, corelate cu programul propriu de dezvoltare; materializarea programului de dezvoltare, susținut prin categorii de intervenții.

Priorități de intervenție, în funcție de necesități și de opțiunile populației: aprecieri ale elaboratorului PUG asupra unor constrângeri în dezvoltare, poziții diferite între elaborator - beneficiar (măriri nejustificate ale intravilanului etc).

Pentru continuitatea, aprofundarea și aplicabilitatea propunerilor generale reglementate prin PUG se vor indica lucrările necesare a fi elaborate în perioada următoare; 1. Planurile Urbanistice Zonale (PUZ), cu precădere în zonele cu interdicție temporară de construire; 2. Alte studii pentru detalierea unor zone conflictuale; 3. Proiecte prioritare de investiții, care să asigure în special în domeniul interesului public, implementarea obiectivelor.

În memoriul general, se vor introduce, cartograme, scheme grafice, studii de fundamentare, pentru susținerea propunerilor de organizare urbanistică, extrase din PATN, PATZ și PATJ, studii de fundamentare, etc.

2.4 ETAPA IV OBȚINEREA TUTUROR AVIZELOR și introducerea condițiilor avizatorilor și a celor rezultate din participarea populației din cadrul dezbaterilor publice în documentație după cum urmează:

Avize necesare pentru PUG sunt:

 • I. ORGANISME CENTRALE

 • 1. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței

 • 2. Ministerul Apărării Naționale

 • •   Statul Major General

 • •   Direcția Generală de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

 • 3. Ministerul de Interne

 • 4. Serviciul Român de Informații

 • 5. Ministerul Culturii și Cultelor

 • •  Comisia Monumentelor Istorice

 • •  Comisia pentru Avizarea Lăcașelor de Cult

 • 6. Ministerul Turismului

 • 7. Ministerul Sănătății și Familiei

 • Direcția Generală de Sănătate Publică

 • 8. R.A. “Administrația Națională a Drumurilor din România”

 • 9. R.A. - S.N.C.F.R.

 • 10. R.A. “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

 • 11. Compania Națională “Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.

 • 12. “Agenția Națională pentru Resurse Minerale”

 • 13. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale - “TRANSGAZ

 • II ORGANISME TERITORIALE

 • 14. Consiliul Județean

 • •   Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului

 • •   Direcția lucrări publice, investiții, administrare și exploatare a drumurilor județene

 • 15. Consiliul Local al Municipiului Oradea

 • •  Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului

 • 16. R.A. “APELE ROMÂNE”

 • •   Exploatarea lucrărilor hidrotehnice

 • 17. Direcția Regională de Drumuri și Poduri

 • •   Împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție - Serviciul Circulație

 • 18. Regionala de Căi Ferate

 • 19. Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice

 • 20. Direcția Silvică Județeană

 • 21. Inspectoratul Județean pentru Sănătate Publică

 • 22. Agenția Județeană pentru Protecția Mediului

 • 23. Oficiul Județean pentru Cadastru, Geodezie și Cartografie

 • 24. SC “ELECTRICA” - SA

 • 25. Deținători sau administratori de sisteme de comunicații

 • 26. Deținători sau administratori de zone naturale protejate

 • 27. Inspectoratul Zonal pentru Resurse Minerale

 • 28. Societatea Națională de Transport Gaze Naturale - “TRANSGAZ”

 • 29. Furnizori și/sau administratori de utilități urbane (alimentare cu apă, canalizare, energie termică, etc)

 • 30. Inspectoratul Județean pentru Protecție Civilă

 • 31. Grupul Județean de Pompieri

Lista poate fi completată cu avize și acorduri care pot fi cerute în procesul avizării, în funcție de specificul unității administrativ- teritoriale

2.5 ETAPA V - PLANUL STRATEGIC și PLANUL DE ACȚIUNE

 • 2.5.1- PLANUL STRATEGIC constă în: formularea succintă a strategiei de dezvoltare, a direcției în care poate evolua orașul, în conformitate cu tendințele sale de dezvoltare, stabilește priorități, evaluează șansele acestora de implementare (forțele exterioare ce sunt în favoarea lor sau împotrivă), trasează acțiuni asigură, în permanență, corelarea dezvoltării spațiale cu mecanismele de finanțare și cu cele instituționale.

Scopul planului strategic constă în: a oferi o interpretare plauzibilă a viitorului, a sensului dezvoltării, a stabili niveluri de cooperare între acțiunile întreprinse de sectorul public și cel privat; încurajarea inițiativelor care au suportul comunității și folosesc resurse locale; a sprijini un sistem de administrare inovativ și antreprenorial; a crea cadrul optim pentru protejarea monumentelor istorice, culturale și arhitecturale.

 • 2.5.2- PLANUL DE ACȚIUNE se refera la procesul permanent de punere de acord în ceea ce privește înțelegerea contextului (probleme, instituții, obiective, resurse), acceptarea inițiativelor și transformarea acestor inițiative în planuri folositoare din punct de vedere social / realistic, economic / inovative, tehnic / implementabile, managerial.

- este o componentă a planului strategic, ce ghidează implementarea proiectelor prin propunere de acțiuni, resurse, responsabili, eșalonare în timp.

Planul de acțiune va cuprinde: STRATEGIA DE DEZVOLTARE - reprezentând direcționarea pe domenii de activitate, pe termen scurt, mediu și lung, a acțiunilor menite să determine dezvoltarea urbană.

D. EȘALONAREA ELABORĂRII ȘI PREDĂRII PIESELOR SCRISE ȘI DESENATE COMPONENTE:

ETAPA I

Termen:

ETAPA II

Termen:

ETAPA III

Termen:

ETAPA IV

Termen:

ETAPA V

Termen:

Anexa nr. 2 la HCL nr. 383/2009


FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: MUNICIPIUL ORADEA

Adresă: P-ta Unirii nr.1

Localitate: Oradea, jud. Bihor

Cod poștal:             Țara:

410100             Romania

Persoana de contact: Iuliana Kocsis

Telefon: +4(0259)437000 ,int.230

E-mail: primarie@oradea.ro

Fax: +4(0259)440746

Adresa de internet: www.oradea.ro

.b Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

autorități locale

 • □ alte institutii guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați)

 • □ servicii publice centrale

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

 • □ construcții și amenajarea teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

altele- servicii publice locale

(specificați)

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante DA □    NUV

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținu1


:e:_______________________________________________

la adresa mai sus menționată

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:....................

Ora limită :...............

Adresa :Piata Unirii nr.1,Oradea, jud.Bihor

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări :....................

Instituția responsabilă pentru soluționare contestație____________

Denumire: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor__________

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3_______________________________

Localitate: Bucuresti ,Cod poștal :030084, Țara:ROMANIA__________

E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+4(021)3104641___________________

Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: +4(021)3104642

.c.Sursa de finanțare :

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit :

Bugetul local

După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare DA □      NUV

Dacă DA, faceți referire la proiect/program

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:

„REFACEREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Oradea”

II.1.2)Conditii specifice contractului

In prima faza se va elabora Studiul de Fezabilitate urmand ca restul documentatiei ce face obiectul contractului sa se faca numai dupa aprobarea finanțării investitiei.

II. 1.3) Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări                   □

(b) Produse        □

(c) Servicii V

Execuție                    □

Proiectare și execuție        □

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritate contractantă

Cumpărare        □

Leasing            □

Închiriere             □

Cumpărare în rate □

Categoria serviciului 2A 2B □

Principala locație a lucrării

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare

Municipiul Oradea

Cod CPV : 71410000-5

Servicii de urbanism.

Cod CPV

Cod CPV

II. 1. 4) Procedura se finalizează prin :Contract de prestari servicii:^

II. 1.5) Oferte alternative sunt acceptate:            DA □         NUV

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectată

Licitație deschisă

Negociere cu anunț de participare

Licitație restrânsă

Negociere fără anunț de participare

Licitație restrânsă accelerată

Cerere de oferte

Dialog competitiv

Concurs de soluții

 • 111.2) Etapa finală de licitație electronică    DA □ NU V

 • 111.3)  Legislatie aplicata

 • 1.   Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 (actualizata)privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • 2.  Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • 3.  Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 (actualizata)pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • 4.   Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

 • 5.  Hotărârea nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006.

 • 6.  CPV - Regulamentul (CE)nr.213/2008 privind Vocabularul comun al achizitiilor publice.

 • IV. CRITERII DE CALIFICARE

  IV.1) Situația personală a ofertantului

  Declarație privind eligibilitatea Solicitat

  Cerință obligatorie:

  - completare formular anexat.

  Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Solicitat

  Cerință obligatorie:

  -completarea formular anexat.

  Persoane juridice straine:vor prezenta documente edificatoare din tara de origine( certificate, caziere juridice, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii si a neincadrarii in prevederile art.181.

  IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

  Persoane juridice/fizice române

  Cerință obligatorie:

  • 1) prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, in original sau copie legalizata si eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor,din care sa rezulte,ca cerinta minima obligatorie, că ofertantul are ca obiect de activitate principala: activitati de arhitectura, activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

  • 2) Certificat de inregistrare;

  Persoane juridice /fizice străine

  Cerință obligatorie:

  -prezentare documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoana fizica sau juridica sau de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

  Documentele vor fi prezentate in copie legalizata si in traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.

  Nota : In cazul asocierii cerintele solicitate la situatia personala si capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie indeplinite de catre fiecare asociat.

  IV.3.) Capacitatea economica

  Informatii privind situatia economica si financiara

  Solicitat V

  Cerinte obligatorii

  • 1) Prezentare Fisa de informatii generale conform Formular anexat din care sa rezulte cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani mai mare sau egala cu 4.000.000 RON / 942.818 EURO;

  • 2) Prezentarea Bilantului contabil pe ultimii 3 ani (2006,2007,2008), vizat si inregistrat de organele competente

  IV.4.) Capacitatea tehnică și/sau profesională

  Informații privind capacitatea tehnică

  1.Experienta similara

  Solicitat

  Cerințe minime obligatorii:

  -Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (2006,2007,2008) .(completata conform Formular anexat);

  - Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a elaborat si finalizat in ultimii 3 ani(2006-2008)in calitate de contractant unic sau lider intr-o asociere cel putin un contract care a avut ca obiect Elaborarea unui Plan Urbanistic General pentru un municipiu resedinta de judet sau Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal interorasenesc

  -Se vor prezenta copiile contractelor care indeplinesc cerintele solicitate, insotite de procesele verbale de receptie si recomandari prezentate in original, semnate si stampilate de la beneficiari.

  Recomandarea trebuie sa cuprinda :

  • a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv.

  • b) daca au fost inregistrate neconformitati care au condus la refaceri partiale/totale ale prestatiilor.

  Cerințe minime obligatorii:

  • 2. Asigurarea cu personal de specialitate

  Solicitat 7

  • 3. Asigurarea cu utilaje, echipamente, dotari necesare pentru realizarea contractului

  Solicitat 7

  -Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al personalului de conducere in ultimii 3 ani (2006-2008), conform formular anexat.

  - Declaratie cu personalul specializat disponibil pentru indeplinirea prezentului contract, completata conform formular anexat, insotita de CV-urile persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in indeplinirea contractului,CV-uri prezentate in original si semnate de titulari.

  Se impune ca cerinta minima obligatorie urmatoarele resurse:

  - minim 3 arhitecti inscrisi in RUR(Registrul Urbanistilor din Romania), cu drept de semnatura si certificat RUR de tip „C” si „D”, conform HG nr.1519/2004,cu experienta in domeniul planurilor de amenajare a teritoriului interorăsenesc,a teritoriului periurban de tip „D” si in domeniul planurilor urbanistice de tip „C”.Se solicita prezentarea in copie legalizata a cerificatului RUR pentru cei trei arhitecti.

  Cerințe minime obligatorii:

  -Declaratie privind utilajele,instalatiile,echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii-conform formular anexat.

  -Asigurare in dotare proprie sau contract de colaborare pentru plotter si statii grafice.

  -se solicita copii legalizate ale licentelor softurilor ce urmeaza a fi folosite pentru intocmirea PUG-lui si RLU-ului aferent.

  4.Informații privind subcontractanții

  Solicitat 7

  Se solicită dupa caz, completarea formularului cu subcontractanții , specializarea acestora si acordurile de subcontractare

  Se admite subcontractarea serviciilor in proportie mai mica 50% Formular anexat

  IV.5) Standarde de asigurare a calitatii

  Cerinta obligatorie:

  -Prezentarea Certificatelor ISO 9001,ISO 14001 si ISO 18001:1999.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare a ofertei

Oferta se va intocmi in limba romana.

Documentele de calificare emise in alta limba se vor prezenta insotite de traduceri autorizate in limba romana

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 de zile .

V.3) Garanție de participare Solicitat 7

1)Cuantumul garantiei de participare este de 15.000RON.

Forma de constituire a garantiei de participare:

 • - scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante (in original),conform formular anexat cu valabilitate de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei

 • - prin ordin de plata in contul RO02TREZ0765006XXX000160. deschis la Trezoreria Oradea,titular de cont Municipiul Oradea

V. 4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va elabora in conformitate cu cerintele Temei de proiectare. In acest scop propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice continute in Tema de proiectare, prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.

Propunerea tehnica trebuie sa contina urmatoarele informatii:

-descrierea detaliata a metodologiei si a planului conceput pentru prestarea serviciilor; -durata de prestare a serviciului care un va depasi 18 luni de la data semnarii contractului;

-defalcarea duratei de prestare aferent etapelor din tema de proiectare

 • V.5)Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta in conformitate cu Formularul de oferta care reprezinta elementul principal al propunerii financiare .

Pretul din formularul de oferta va reprezenta pretul total fara TVA al serviciului solicitat si va fi exprimat in lei si respectiv in euro, echivalenta leu/euro se va calcula corespunzator cursului BNR la data de..........................

Propunerea financiara va mai cuprinde

 • - defalcarea prețului total pe etapele de proiectare solicitate in tema de proiectare

 • - analiza de pret a tarifului de proiectare

V.6) Prezentarea ofertei

Propunerea financiară, propunerea tehnică și documentele de calificare se vor introduce în plicuri interioare, distincte.

Toate cele 3 plicuri interioare se vor introduce într-un plic exterior închis corespunzător sigilat și netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante , cu inscripția” A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA..............ORA.......” si cu specificatia privind obiectul procedurii pentru care s-a depus oferta.

Plicului i se va atașa:

-scrisoarea de înaintare completata in conformitate cu Formular anexat

-dovada constituirii garantiei pentru participare

V.7)Data limita si locul de depunere al ofertelor:.............ora..........la sediul Primariei Municipiului Oradea,

Piata Unirii nr.1,cam.23, parter

Data deschiderii ofertelor:.............ora...........

Mica.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

la sediul Primariei Municipiului Oradea, Piata Unirii nr.1,sala

VI.1) Prețul cel mai scăzut                      □

VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică

Factor de evaluare

Pondere

Factor de evaluare

Pondere

1.Pretul

51%

6............................

2.Experienta similara

44%

7............................

3. Durata de prestare a

5%

8............................

serviciului

9...........................

4..........................

10..........................

5...........................

Punctajul pentru factorul de evaluare”prețul ofertei” se acordă astfel:

 • -    pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 51puncte;

 • -    pentru alt preț decât cel minim, punctajul Pn pentru oferta firmei n se acordă astfel:

Pn = (Preț minim/Prețul ofertei n) x 51 puncte

Preturile care se compara sunt preturile fara TVA din Formularul de oferta.

Punctajul pentru factorii de evaluare „Experienta similara” se va acorda dupa cum urmeaza:

- pentru PUG-ul prezentat ca lucrare similara la calificare, aferent celui mai mare oras ca suprafata,sau pentru PATZ interorasenesc prezentat ca lucrare similara cu cea mai mare suprafata, finalizat in ultimii 3 ani, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 44 puncte;

- pentru urmatoarele PUG-uri in ordine descrescatoare,punctajul scade cu cate 11 puncte. Punctajul pentru factorii de evaluare „Durata de prestare a serviciului” se va acorda dupa cum urmeaza:

 • -   pentru cea mai scazuta durata se acorda 5 de puncte;

 • -    pentru alta durata decat cea prevazuta la lit.a) se acorda punctajul astfel:

Pd = (durata minima/durata (n)x5)

In acest sens se solicita prezentarea contractelor de servicii similare (PUG sau PATZ pentru municipii ) in copie xerox.

Nu se acorda punctaj in cazul neprezentarii acestor documente.

Oferta castigatoare va fi oferta care obtine punctajul cel mai mare in baza criteriilor de mai sus. Modul de lucru al comisiei de evaluare și stabilirea ofertei câștigătoare.

Comisia de evaluare va examina ofertele depuse în vederea stabilirii ofertei câștigătoare. În acest scop va proceda mai întâi la verificarea documentelor de calificare prezentate și după solicitarea clarificărilor necesare (unde este cazul) va stabili ofertanții calificați. Fiecare ofertant calificat trebuie să îndeplinească cerințele minime de calificare solicitate in documentatie.

După stabilirea ofertanților calificați și excluderea celor descalificați, comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât și din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Oferta câștigătoare se stabilește numai dintre ofertele admisibile și numai pe bază criteriului de atribuire precizat în documentația de atribuire.

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanți, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificari, iar ofertanții au obligația de a pune la dispoziția comisiei în termenul impus de către aceasta, clarificări sau completări ale documentelor prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare sau pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

VII ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractanta va incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator de catre comisia de evaluare.

Pretul din contract este ferm si nu se va modifica pe perioada derularii contractului sau la finele acestuia.

Cuantumul garantiei   de buna executie   a contractului   de servicii va reprezenta 5%

din pretul contractului fara TVA.

Eventualele contestatii  se  vor depune spre  solutionare la  Consiliul National de Solutionare a

Contestatiilor,Bucuresti,  str.  Stavropoleos nr.6,  sector 3, tel.021/3104641, Fax.021/3104642, E-mail

office@cnsc.ro, inaintand o copie a contestatiei si catre autoritatea contractanta.

Termenul de depunere a contestatiei este de 10 zile de la data luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.