Hotărârea nr. 381/2009

privind rectificarea art. 1 din Hotãrârea Consiliului Local nr. 201 din 30.03.2009 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr.25 nr. cad. 8447 - Oradea, conform documentaþiei tehnice si a regulamentului de urbanism afe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 30.03.2009 de aprobare a Planului Urbanistic

Zonal - Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr.25 nr. cad. 8447 - Oradea, conform documentației tehnice si a regulamentului de urbanism aferent PUZ-ului

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 198961/ 04.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 30.03.2009 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr.25 nr. cad. 8447 - Oradea, conform documentației tehnice si a regulamentului de urbanism aferent PUZ-ului,

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 201/30.03.2009 privind aprobarea P.U.Z- Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr.25 nr. cad. 8447 - Oradea,

Ținând seama de raportul de specialitate aferent documentației de urbanism, în care s-a menționat ca viitoarea construcție se va amplasa pe mejdia dreapta, dintr-o eroare de editare apărută in ultima parte a raportului, la art. 1 din HCL nr. 201/30.03.2009 a apărut o eroare referitoare la condițiile de amplasare a construcției,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se rectifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 30.03.2009 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr.25 nr. cad. 8447 - Oradea, conform documentației tehnice si a regulamentului de urbanism aferent PUZ-ului, după cum urmează:

“Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare casa P+E, str. Magnoliei nr. cad. 8447- Oradea cu propunerile de organizare urbanistica si regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integranta din prezenta hotărâre:

Amplasare construcție având destinația locuința unifamiliala;

  • - regim de inaltime P+E;

  • - construcția se va amplasa la frontul străzii Magnoliei;

  • - retrageri: 4,47 m fata de mejdia stânga , 4,66 m fata de limita posterioară a parcelei si pe mejdia dreapta condiționat de acordul vecinului de mejdie;

  • - se va amenaja in incinta min. un loc de parcare sau garaj inclus in clădire;

  • - indici de utilizare a terenului: POT 45% CUT 0,75;

Organizarea circulației: circulația in zona se desfășoară pe strada Magnoliei a cărei profil transversal este definit de relația cu clădirile existente.

Asigurarea utilităților : alimentarea cu apa, energie electrica si canalizare asigurate prin racordare la rețelele din zona.

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl.Catana Valentin, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 11 mai 2009

Nr.381


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila