Hotărârea nr. 38/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Administraþiei Imobiliare Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Imobiliare Oradea.

J

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40.268 din 09.01.2009, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Imobiliare Oradea, precum și abrogarea HCL 581 din 31 iulie 2007,

Având în vedere:

  • •  reorganizarea instituției publice de interes local, Administrația Imobiliară Oradea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 1051 din 27.11.2008 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Administrația Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.01.2009 precum și Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.469.336 din 27 noiembrie 2008 privind funcțiile publice din cadrul Administrației Imobiliare Oradea, activitatea și structura instituției au fost redimensionate;

  • •  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 391 din 31 mai 2007 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării instituției publice de interes local “Administrația Imobiliară Oradea”, ca serviciu public, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea;

În baza prevederilor art.36 alin. (2) litera ”a”, alin. (3) litera ”b” și ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Imobiliare Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.02.2009, dată de la care se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 581 din 31 iulie 2007.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009                                 CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.38                                                  SECRETAR

Ionel Vila