Hotărârea nr. 379/2009

privind aprobarea Programului de activitãþi dedicate zilei Internaþionale a Copilului în Orãºelul Copiilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de activități dedicate zilei Internaționale a Copilului în Orășelul Copiilor

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.48.242 din 05 mai 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Programului de activități cultural-artistic ce urmează a se desfășura în Orășelul Copiilor cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului 2009,

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), lit.a) alin.6 lit.a pct.1 și art.45 alin (2) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă programul de activități ce urmează a se derula în Orășelul Copiilor cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului 2009, după următorul grafic:

30 mai:

Orele 16:00 - 17:00 Activități cultural artistice - Asociația „Protejați copiii” (program realizat în folosul copiilor de la secția de Oncologie Spitalul Clinic Municipal)

orele 18:00 - spectacol „Biserica Copiilor”

orele 20:00 - 21:00 spectacol de teatru pentru copii susținut de Teatrul pentru copii și tineret „Arcadia” (secția română)

31 mai:

orele 17:30 - 20:00 Spectacol de gală cu laureații Cupei Internaționale de Majorete

orele 20:00 - 21:00 Spectacol de teatru pentru copii susținut de Teatrul pentru copii și tineret „Arcadia” (secția maghiară)

1 Iunie :

orele 10:00 - 12:00 concurs de dans între grădinițe

orele 12:00 - 14:00 - concurs de creație între școli: „Eu și Orășelul Copiilor” (concursul presupune realizarea unei lucrări plastice și răspunsul la un chestionar cu întrebări despre Orășelul Copiilor)

orele 15:00 - 18:30 jocuri și concursuri distractive cu premii pentru copii

orele 15:00 - 17:00 - concursuri lego, concursuri puzzle

orele 17:00 - 18:30 concurs de creație artistică, cu participare liberă

orele 18:30 - 20:30 spectacol de dans și muzică ușoară cu trupe de copii

orele 20:30 - 21:30 concert invitat special: Andreea Bălan

*Prezentul program va fi îmbogățit pe măsură ce se anunță alte activități din partea colaboratorilor: instituții de învățământ, organizații pentru copii și tineret, fundații, asociații, instituții publice etc., cu specificarea că toate costurile activităților ce vor fi incluse ulterior în program vor fi suportate integral de propunători

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru manifestările dedicate Zilei Internaționale a Copilului, din Orășelul Copiilor, după cum urmează:

  • -        500 RON decorare Orășelul Copiilor cu baloane

  • -       500 RON clowni

  • -         1.400 RON organizare jocuri și concursuri pentru copii

  • -         6.000 RON premii și cadouri pentru concurenți și pentru interpreții din spectacole

  • -         1.600 RON spectacole Teatrul „Arcadia”

  • -          3.300 RON sonorizare spectacole și activități artistice din 31 mai și 1 iunie

  • -         10.400 RON (2.000 euro plus TVA) onorariu, transport, cazare și masă invitat special: Andreea Bălan

Total: 23.700 RON

Art.3. Se aprobă alocarea sumei menționate mai sus din bugetul Administrației Imobiliare Oradea, pentru realizarea programului de activități cultural artistice cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului în Orășelul Copiilor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea Art.5. Prezenta se comunică cu:

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Se publică în presa locală

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 11 mai 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila


Nr. 379.

Hot ărâ rea a fost adoptat ă cu una nimitate de voturi „pentru”