Hotărârea nr. 378/2009

privind aprobarea reducerii tarifelor pentru comerþul sezonier în faþa unitãþilor de alimentaþie publicã, pentru anul 2009

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea reducerii tarifelor pentru comerțul sezonier în fața unităților de alimentație publică, pentru anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.48.578 din 08.05.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea reducerii tarifelor pentru comerțul sezonier în fața unităților de alimentație publică, pentru anul 2009.

Urmare a numeroaselor cereri ale agenților economici implicați în această activitate, a solicitărilor adresate d-lui Primar privind reducerea acestor taxe și ținând cont de conjunctura economică actuală, este oportună o modificare a acestor taxe prin reducerea cu 50% față de nivelul stabilit pentru acest an prin Hotărârea Consiliului Local nr. 606/28.08.2008

În temeiul prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în Administrația piblică și a legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

Având în vedere dispozițiile:

 • -  art.20 și art.30 din Legea 273/2006 privind Finanțele Publice Locale:

 • -  Ordonanța de Urgență nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate , întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;

 • -  Legea 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • -  Ordonanța de Urgență nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate , întreprinderile individuale și întreprinderile familiale;

În conformitate cu prevederle art. 36 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.c), art. 45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea poz.6 din anexa IV.1, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.606/28.08.2008, privind tarifele pentru ocuparea temporară a domeniului public / comerț sezonier în fața unităților de alimentație publică - TERASE.

Specificație

Zona

Tarif 2008 lei/mp/zi

Tarif 2009 lei/mp/zi

Tarif propus 2009 lei/mp/zi

Procent de modificare 2008/2009

Comerț sezonier în fața unităților de alimentație publică

0

0,50

1,50

0,75

50%

1

0,50

1,20

0,60

20%

2

0,50

1,00

0,50

0%

Art.2. Tarifele modificate se vor aplica începând cu data de 01 a lunii următoare aprobării prezentei hotărâri.

Art.3. Cu îndeplinirea dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Serviciului Terenuri

 • -   Serviciului Financiar Contabil

 • -    se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 11 mai 2009

Nr. 378.

Hot ărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru ”