Hotărârea nr. 377/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, teren ºi construcþii cu suprafaþa de 594 mp. constituit din nr. topo 96/2 înscris în C.F. 7111 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren și construcții cu suprafața de 594 mp. constituit din nr. topo 96/2 înscris în C.F. 7111 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 48.435 din 06 mai 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren și construcții cu suprafața de 594 mp. constituit din nr. topo 96/2 înscris în C.F. 7111 Oradea, situat în Oradea str. Republicii nr. 59.

Conform C.F. 7111 Oradea imobilul notat sub nr. topo 96/2 cu suprafața de 966 mp., este în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Prin Planul de amplasament și delimitare cu suprafața de 594 mp. se dezmembrează nr. topo 96/2 cu suprafața de 966 mp., înscris în C.F. 7111 Oradea.

În vederea înscrierii în evidențele de Publicitate Imobiliară, conform reglementărilor Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată, a imobilului situat în Oradea str. Republicii nr. 59, este necesară aprobarea Planului de amplasament și delimitarea a bunului imobil cu suprafața de 594 mp - teren cu construcții.

Având în vedere Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 594 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp. -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F. -mp.-

Suprafata de teren ce rămîne înscrisa în C.F.

-mp.-

Observații

594

96/2

7111 Oradea

966

372

Terenul și construcțiile

- proprietatea publică a Municipiului Oradea

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -     Administrația Imobiliară Oradea

  • -     Serviciul Terenuri

  • -      Serviciul Locuinte și Spații cu altă destinație

  • -      A.I.O. - Serviciul Financiar - Contabil

  • -     OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 11 mai 2009

Nr. 377.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”