Hotărârea nr. 373/2009

privind aprobarea statului de funcþii pentru funcþiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții pentru funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 113.403 din 28.04.2009 prin care se propune

Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea statului de funcții pentru funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009.

Având în vedere prevederile:

  • -   Hotărârii Guvernului nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, (actualizata);

  • -   Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii (cu modificările și completările ulterioare);

  • -   Ordonanței Guvernului nr.10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar, prelungit termenul de aplicare prin Ordonanța de Urgență nr. 31 din 01.04.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar;

Ținând cont de Nota de fundamentare nr.113.402 din 28.04.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe solicită transformarea unui post vacant de inspector de specialitate din grad profesional III (S) în grad profesional II (S);

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), b), alin.(3) lit.b), alin.(4) lit.a) și art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.05.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din Primăria municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Resurse Umane

  • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.373


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la H.C.L. nr.373/2009

STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.05.2009

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008

Nr.crt.

Funcția

Studii

Treapta

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Consilier (șef serviciu)

S

IA

1

1

2

Consilier (șef birou)

S

IA

1

1

3

Consilier

S

IA

1

10

4

Consilier

S

I

3

5

Arhitect

S

I

1

6

Inspector de specialitate

S

II

3

7

Inspector de specialitate

S

III

7

8

Inspector

M

I

1

9

Magaziner

I

1

10

Ingrijitor, portar

I

22

11

Arhivar

I

3

12

Curier

I

1

13

Șofer

3

14

Muncitor

I

1

15

Muncitor

II

2

Total funcții cu contract individual de muncă

60

2

58

Primar

Ilie Bolojan


Șef birou Kover Ladislau Paul