Hotărârea nr. 371/2009

privind unele mãsuri pentru înfiinþarea “Centrului socio-medical multifuncþional ºi de recuperare a persoanelor cu dizabilitãþi”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru înființarea “Centrului socio-medical multifuncțional și de recuperare a persoanelor cu dizabilități”

»

Analizând raportul de specialitate nr. 43795 din 29.04.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru înființarea “Centrului socio-medical multifuncțional și de recuperare a persoanelor cu dizabilități”,

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în această etapă intervențiile fiind necesare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii din str. Simion Bărnuțiu nr. 31.

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit. b, c, d, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct. 2, pct.3 si art.45 alin.2 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înființarea “Centrului socio-medical multifuncțional și de recuperare a persoanelor cu dizabilități” în imobilul din Oradea str. Simion Bărnuțiu nr. 31.

Art.2. Se aprobă preluarea în folosință gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Simion Bărnuțiu, nr.31, identificat în Cartea Funciară nr. 3922, cu nr. topo. 5673, în suprafață de 995 mp, pe o durată de 10 ani, conform contractului de comodat între Municipiului Oradea și Biserica Creștină Baptistă Emanuel - anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă tema de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și echipare pentru înființarea “Centrului socio-medical multifuncțional și de recuperare a persoanelor cu dizabilități”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă contractarea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții cu denumirea: “Centrul socio-medical multifuncțional și de recuperare a persoanelor cu dizabilități” cu scopul de a obține fonduri nerambursabile necesare lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare a imobilului.

Art.5. Se aprobă suportarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea a plății documentației tehnico-economice, care cuprinde: Studiul de fezabilitate, Proiectul Tehnic de Execuție, Auditul Energetic, Expertiza Tehnică a Clădirii și Analiza Cost -Beneficiu, valoarea acesteia fiind de aproximativ 35.000 euro inclusiv T.V.A.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -   Direcția Economică;

 • -    Direcția Juridică;

 • -   Biserica Creștină Baptistă Emanuel, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul instituției www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.371                                                                  SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.371/2009

CONTRACT de COMODAT

Încheiat azi __________/2009

Între:

 • 1. Municipiul Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii, nr.1, reprezentat legal prin Ilie Bolojan - având funcția de primar ales, identificat prin cod fiscal R4328487 și cont bancar RO76TREZ21025120XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, în calitate de comodatar, pe de o parte;

 • 2. Biserica Creștină Baptistă Emanuel, cu sediul în Oradea, str. Decebal nr. 45, proprietar al imobilului din strada Simion Bărnuțiu nr. 31, reprezentată legal prin Petru Vidu - în calitate de pastor, și Cosmin Petrică Marc în calitate de secretar, identificată prin cod fiscal 4390291 și cont bancar nr. RO69BACX0000003007050000 deschis la Banca UNICREDIT ȚIRIAC BANK ORADEA, în calitate de comodant, pe de altă parte;

Părțile cunoscând prevederile legale în vigoare în domeniul administrării domeniului public și privat al municipiului Oradea, respectiv Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, respectiv Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, convin asupra încheierii prezentului

C O N T R A C T d e C O M O D A T

În următoarele condiții:

Art.1 Obiectul prezentului contract de comodat îl constituie darea în folosință gratuită a imobilului situat în Oradea, str. Simion Bărnuțiu, nr. 31, identificat în Cartea Funciară nr. 3922, cu nr. topo. 5673, în suprafață de 995 mp, conform anexei nr.1.

Art.2 Scopul pentru care imobilul este dat în folosință gratuită este de a dezvolta împreună cu Municipiul Oradea, prin intermediul fondurilor nerambursabile, un Centru socio-medical multifuncțional și de recuperare a persoanelor cu dizabilități.

Art.3 Durata pentru care imobilul este dat în folosință gratuită este de 10 ani, începând cu data semnării prezentului contract de dare în folosință gratuită.

Art.4. Biserica Creștină Baptistă Emanuel în calitate de proprietar comodant al clădirii dă dreptul comodatarului, prin prezentul contract de comodat să execute toate lucrările de investiții, reparații capitale, de modernizare, de reabilitare sau de orice altă natură care sunt necesare să fie executate la imobil pentru a îndeplini funcțiunea de mai sus, așa cum acestea rezultă din proiectul tehnic de execuție elaborat de specialiști în domeniul tehnic și în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, toate investițiile realizate fiind în proprietatea comodantului din momentul realizării lor.

Art.5 Pentru folosința gratuită a imobilului, Municipiul Oradea nu datorează proprietarului Biserica Creștină Baptistă Emanuel, chirie, redevență sau orice alte foloase bănești indiferent de natura acestora pe toată durata contractului de comodat

Art.6 Municipiul Oradea în calitate de comodatar are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să execute lucrările de reparații, investiții, reabilitări sau de orice altă natură care sunt necesare imobilului, din fonduri nerambursabile accesate în cadrul Programului Operațional Regional sau în cadrul oricărui alt program de altă natură, așa cum acestea rezultă din proiectul tehnic întocmit în acest sens, comodatarul se obligă să predea toate investițiile comodantului pe bază de proces verbal, urmând ca proiectul tehnic de execuție, inclusiv autorizația de construire și luare în folosință să fie întocmite pe numele proprietarului comodant;

 • b) să elaboreze documentația tehnico-economică necesară accesării de fonduri europene așa cum prevede ghidul solicitantului elaborat în acest sens;

 • c) să utilizeze imobilul numai pentru scopul pentru care a fost dat în folosință gratuită, fiind strict interzisă utilizarea acestuia în alte scopuri. Utilizarea imobilului se va face în toate cazurile doar cu respectarea mărturisirii de credință a Cultului Creștin Baptist din România;

 • d) să nu subînchirieze părți din imobil sau să asigure folosința părților din imobil pentru terți, indiferent de forma juridică identificată pentru a asigura această folosință în favoarea terților;

 • e) să contribuie cu cota-parte ce revine din valoarea lucrărilor necesare imobilului, respectiv cu cota de 2% precum și cu cheltuielile neeligibile destinate proiectului;

 • f) să păstreze destinația imobilului pe toată durata dării în folosință gratuită, iar în cazul în care este necesară schimbarea destinației imobilului aceasta să nu fie schimbată decât cu acordul scris al proprietarului;

 • g) să execute toate lucrările de reparații curente și de întreținere care sunt necesare imobilului, pe cheltuiala sa și ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala sa așa cum prevede Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, atât pe perioada realizării investiției cât și pe perioada duratei de garanție;

 • h) să achiziționeze pe seama fondurilor nerambursabile toate dotările și echipamentele necesare pentru ca bunul imobil să poată fi folosit scopului pentru care a fost dat în folosință gratuită;

 • i) să predea în bună stare imobilul și toate investițiile mobile și imobile realizate, inclusiv toate dotările și echipamentele necesare pentru ca bunul imobil să poată fi folosit în continuare. de comodant în scopul pentru care a fost dat în folosință.

Art.7 Biserica Creștină Baptistă Emanuel în calitate de proprietar al clădirii și de comodant are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să predea bunul imobil, cu datele de identificare de mai sus, în starea tehnică în care acesta se găsește;

 • b) să asigure folosința bunului imobil, pe toată durata pentru care a fost dat în folosință gratuită și potrivit scopului pentru care este asigurată folosința gratuită;

 • c) să execute pe cheltuiala sa, după expirarea duratei de garanție a lucrărilor de reabilitare, modernizare, investiții precum și orice alte lucrări de această natură care au fost prevăzute în proiectul tehnic, toate lucrările ce cad în sarcina proprietarului de clădiri în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • d) să asigure pe cheltuiala sa, prin eforturi proprii sau pe bază de parteneriat cu entități specializate în acest sens, inclusiv cu unitățile școlare pe care le coordonează, managementul activităților din centrul social multifuncțional;

 • e) să nu adopte nici un fel de măsuri care privesc schimbarea proprietarului clădirii, a destinației imobilului sau să cedeze folosința bunului imobil terților, dacă aceste măsuri ar pune în pericol activitatea centrului, pe toată durata contractului de comodat;

 • f) să preia bunul imobil în bună stare tehnică, la data expirării duratei contractului de dare în folosință gratuită.

Art.8 Contractul de comodat se reziliază, de plin drept și fără intervenția instanței de judecată, în una din următoarele situații:

 • a) nu sunt obținute fonduri nerambursabile pentru executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și investiții la imobil sau cererea de finanțare depusă este respinsă;

 • b) Municipiului Oradea, schimbă în totalitate sau în parte destinația imobilului fără acordul scris, prealabil al proprietarului;

 • c) proprietarul nu coordonează activitatea și nu desfășoară activități din vina sa exclusivă, prin eforturi proprii sau cu entități specializate pentru a funcționa Centrul socio-medical multifuncțional și de recuperare a persoanelor cu dizabilități. În această situație proprietarul de clădire va suporta toate prejudiciile determinate de rambursarea fondurilor europene care trebuie restituite ca urmare a acestei stări de fapt;

 • d) proprietarul de clădire, nu execută pe cheltuială proprie și la timp, toate lucrările ce îi revin în sarcină, după expirarea termenului de garanție a lucrărilor de investiții, reabilitare sau modernizare ce au fost executate la imobil;

 • e) Municipiului Oradea nu execută pe cheltuială proprie și la timp lucrările de reparații și întreținere necesare imobilului, care cad în sarcina lui în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • f) proprietarul de clădire înstrăinează proprietatea, schimbă destinația sau asigură folosință în tot sau în parte terților dacă această măsură pune în pericol activitatea din cadrul centrului. În acest caz proprietarul va suporta și prejudiciile determinate de rambursarea fondurilor europene precum și a oricăror altor cheltuieli generate de rambursarea acestor fonduri.

Art. 9 a) Urmărirea execuției lucrărilor necesare reabilitării imobilului, inclusiv recepția acestora conform reglementărilor legale, se va face de către reprezentantul desemnat de Biserica Creștină Baptistă Emanuel și de către reprezentantul municipiului Oradea;

 • b) Nerespectarea clauzei contractuale de mai sus poate conduce la rezilierea contractului de comodat, prin denunțare unilaterală și fără intervenția instanței de judecată;

 • c) Inițierea procedurilor de reziliere se va face de către partea interesată.

Art.10 a) Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres;

 • b) Cazurile de forță majoră sunt aduse la cunoștința părții interesate, în termen de cinci zile calendarisitice de la data producerii acestora, dovedite pe bază de certificat eliberat în condițiile legii, de către organele competente;

 • c) De la data constatării cazurilor de forță majoră termenul de executare a prezentului contract de comodat se prelungește în mod corespunzător cu durata pentru care a fost constatat cazul de forță majoră.

Art.11 Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante, după aprobarea acestuia de către Consiliul Local al municipiului Oradea.

Art.12 Durata prezentului contract de comodat se poate prelungi prin acordul părților și pe bază de act adițional încheiat între părți.

Art.13 Contractul de comodat se poate modifica și completa pe bază de act adițional încheiat între părți și cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de comodat, azi data de ........................,

în patru exemplare, în original câte două exemplare pentru fiecare parte.

Biserica Creștină Baptistă „Emanuel” Oradea

Prin

PETRU VIDU

Pastor Coordonator

Municipiului Oradea

Prin

ILIE BOLOJAN

Primar

Secretar

Pastor COSMIN PETRICĂ MARC

Șef Serviciu Juridic

EUGENIA BORBELY

Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2009

TEMA de PROIECTARE

pentru Centru Socio-Medical destinat persoanelor cu dizabilități situat în Oradea, str. Simion Bărnuțiu, nr.31

Pentru realizarea Centrului Socio-Medical destinat persoanelor cu dizabilită ț i, situat în Oradea, str. Simion Bărnuțiu, nr.31, proprietatea Bisericii Baptiste Emanuel se impun următoarele lucrări de reabilitare și modernizare după cum urmează:

 • 1. Executarea lucrărilor de reabilitare la acoperișul clădirii și înlocuirea ț iglei și cornișelor acolo unde este cazul, astfel încât imobilul să fie protejat de infiltrațiile de apă sau de alte intemperii ale vremii;

 • 2. Executarea lucră rilor de reabilitare ș i modernizare ale elementelor de zidă rie, inclusiv ale zidurilor de sprijin, precum și a lucrărilor de consolidare la pereții clădirii dacă din expertiza tehnică, întocmită în acest sens va rezulta că lucrările de consolidare sunt necesare;

 • 3. Executarea lucrărilor de subzidire sau a altor lucrări de această natură la fundația clă dirii, dacă din expertiza tehnică va rezulta acest lucru pentru a asigura protecția clădirii împotriva unor cazuri de forță majoră cum sunt inundațiile sau cutremurele;

 • 4. Executarea lucră rilor de înlocuire a pardoselii ș i a lucră rilor de înlocuire a tâmplă riei, inclusiv a ușilor, geamurilor sau a altor elemente de această natură;

 • 5. Executarea lucră rilor de recompartimentare care vor fi stabilite împreună cu beneficiarul lucrărilor, respectiv Consiliul Local al municipiului Oradea și Biserica Baptistă Emanuel, pentru ca imobilul să corespundă destinației acestuia de Centru Medico-Social destinat personaloe cu dizabilități;

 • 6. Executarea lucrărilor de reparații și de reabilitare sau de înlocuire după caz pentru instalaț ia de alimentare cu energie electrică aferentă imobilului situat la adresa de mai sus;

 • 7. Executarea lucră rilor de înlocuire, reabilitare sau de reparaț ii la instalaț iile sanitare, inclusiv înlocuirea robineților, chiuvetelor sau a altor elemente ale instalațiilor sanitare, inclusiv amenajarea grupului social cu echipamente destinate persoanlor cu dizabilități;

 • 8. Executarea lucră rilor de înlocuire, reabilitare sau de reparații la instalația de alimentare cu energie termică pentru asigurarea încălzirii în sistem centralizat;

 • 9. Executarea lucră rilor de racord la rețeaua de utilități publice: apă-canal, energie electrică, telefonie, internet, TVS sau a racordului la rețeaua de alimentare cu energie termică sau a oricăror alte utilități publice de această natură;

 • 10. Executarea lucră rilor de amenajare a spa ț iilor verzi din jurul cl ă dirii, inclusiv dotarea acestora cu mobilier urban, destinate petrecerii timpului liber pentru persoanele cu dizabilități;

 • 11. Stabilirea și achiziț ionarea echipamentelor care sunt necesare dotării centrului medico-social pentru ca acesta să corespundă scopului pentru care a fost creat;

 • 12. Amenajarea, în interiorul clădirii a unei să li pentru practicarea de exerciții fizice (gimnastică medicală) și dotarea acesteia cu echipamentele necesare pentru exerciții de întreținere a sănătății corporale pentru persoanele cu dizabilități;

 • 13. Amenajarea unei rampe de acces în clă dire pentru persoanele cu dizabilități realizată conform standardelor în vigoare;

 • 14. Amenajarea unor spaț ii verzi care vor cuprinde în mod obligatoriu, în limita suprafeț ei disponibile cu această destinație, zonă verde cu spații însămânțate, arbori și arbuști specifici, fântână arteziană și mobilier urban necesar petrecerii timpului liber pentru persoanele cu dizabilități sau alte persoane care vizitează centrul medico-social;

Oradea, aprilie 2009