Hotărârea nr. 37/2009

privind aprobarea preþului de vânzare rezultat din negocierea directã a terenului înscris in CF 73.813 Oradea cu nr. topo 3044/3, in suprafaþa de 64 mp situat in Oradea, str. Roºiorilor nr. 11/A, in favoarea S.C. KRIZOLITUS IMPEX S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului înscris in CF 73.813 Oradea cu nr. topo 3044/3, in suprafața de 64 mp situat in Oradea, str. Roșiorilor nr. 11/A, in favoarea S.C. KRIZOLITUS IMPEX S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 73.702 din 18.12.2008 prin care

Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 3044/3 înscris in CF 73813 Oradea, în suprafață de 64 mp, situat în Oradea, str. Roșiorilor nr. 11/A în favoarea S.C. Krizolitus Impex S.R.L,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificata si completata prin HCLMO nr. 758/2005 si HCLMO nr. 448/2007,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3 si art. 123 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrației publice locale, republicată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 9.920 euro cu TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 155 euro/mp, cu T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 73.697 din 18.12.2008, pentru terenul situat în Oradea, str. Roșiorilor nr. 11/A, având nr. topo 3044/3 înscris in CF 73813 Oradea, în suprafață de 64 mp, în favoarea S.C. KRIZOLITUS IMPEX S.R.L.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea;

  • - Serviciul Terenuri;

  • - Compartiment Achiziții Publice - Valorificări Active;

  • - S.C. KRIZOLITUS IMPEX S.R.L. prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009                                 CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.37                                                  SECRETAR

Ionel Vila