Hotărârea nr. 369/2009

privind aprobarea promovãrii unei acþiuni în obligaþia de a face, în contradictoriu cu Ministerului Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului Naþional

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea promovării unei acțiuni în obligația de a face, în contradictoriu cu Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 42037/23.04.2009, întocmit de către Direcția Juridică -Serviciul Juridic-Contencios, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea promovării unei acțiuni în obligația de a face, în contradictoriu cu Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național,

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1561 din 25 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 828/09.12.2008 s-a aprobat transmiterea imobilului teren situat în Oradea, str. Umbrei nr. 4, jud. Bihor din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea. Cu toate că transferul dreptului de proprietate publică a operat în temeiul actului normativ amintit, pentru punerea în posesie a terenului era necesară semnarea protocolului de predare-primire a imobilului. Potrivit art. 2 din hotărârea Guvernului amintită mai sus, acest protocol trebuia să fie semnat în termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia. Cu toate acestea, până la acest moment, Ministerul Culturii și Cultelor, în prezent Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, nu a inițiat nici un demers în vederea semnării protocolului de predare a terenului.

Având în vedere dispozițiile art. 12 alin. (4) și (5) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. (2) lit.c) și alin.(9), art. 45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă promovarea unei acțiuni în obligația de a face, în contradictoriu cu Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, privind obligarea acestuia la inițierea demersurilor necesare în vederea semnării protocolului de predare-primire a imobilului - teren situat în municipiul Oradea, str. Umbrei nr. 4, jud. Bihor, astfel cum este identificat în anexa la H.G. nr. 1561/2008.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Juridică,

  • - Serviciul Juridic-Contencios

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, prin grija Serviciului Juridic-Contencios

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.369


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila