Hotărârea nr. 368/2009

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, in vederea scoaterii din funcþiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, in vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr.43202/27.04.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, in vederea scoaterii din funcțiune,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1157/19.12.2008 s-a dat acordul de principiu privind transmiterea in folosința gratuita a suprafeței de 615 mp, teren in Oradea, in favoarea Parohiei Ortodoxe Romane « Înălțarea Domnului »

Luând in considerare adresa nr.1823/14.04.2009, înregistrată la Primăria Oradea cu nr. 46922/14.04.2009 prin care Direcția de Sănătate Publica - Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea a transmis solicitarea privind casarea activului fix ,,sera de flori” pe baza Hotărârii Comitetului Director al Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea din data de 12.03.2009,

Ținând seama de starea avansata de degradare a activului fix -sera de flori- construit in 1975, având durata normata de serviciu de 24 de ani și o valoare de înregistrare de 0,10 lei,

In conformitate cu art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Văzând prevederile art.2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si a unităților administrativ teritoriale,

În temeiul art.36 alin.2 lit c, alin.5 lit.a, lit.b si art 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix aflat in administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea având numărul de inventar 005083, cu denumirea „sera de flori” a cărui valoare este de 0,10 lei;

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea activului fix menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele rezultate din valorificarea activului fix scos din funcțiune, sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolării sau dezmembrării acestuia constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4 După scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea activului fix, atât Municipiul Oradea cat si Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea își vor actualiza corespunzător evidentele contabile /extracontabile aferente.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea, Direcția Economica si Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Administrația Imobiliara Oradea

  • - Direcția Economica,

  • - Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 368


CONTRASEMNEAZĂ S ECRETAR Ionel Vila