Hotărârea nr. 367/2009

privind aprobarea încheierii actului adiþional nr. 4 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 între Municipiul Oradea ºi Keviep Kft pentru stabilirea tarifelor de depozitare a deºeurilor ce vor fi practicate în perioada 01.05.2009-

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 între Municipiul Oradea și Keviep Kft pentru stabilirea tarifelor de depozitare a deșeurilor ce vor fi practicate în perioada 01.05.2009-30.04.2010

Analizând Raportul de specialitate nr. 42663 din 24.04.2009, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea tarifelor de depozitare a deșeurilor practicate în perioada 01.05.2009-30.04.2010 de Keviep Kft în baza Contractului de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 si încheierea unui act adițional in acest sens,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 504/2007 privind încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat public-privat dintre Consiliul Local al Municipiului Oradea și Keviep Kft. Ungaria prin care s-a stabilit că valoarea tarifelor diferențiate pe categorii de deșeuri depozitate se actualizează anual in luna aprilie, cu respectarea condițiilor prevăzute in actul adițional menționat.

In conformitate cu art.10.4.1 din Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft, modificarea tarifelor devine operabilă cu acordul scris al părților.,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b), d), alin. 6 lit. a pct.14 și ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă practicarea de către Keviep Kft în perioada 01.05.2009-30.04.2010 a următoarelor tarife de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic:

eur/to

Tipuri deșeuri

Tarife ce se vor practica în perioada 01.05.2009-30.04.2010

Deșeuri menajere

12,62

Deșeuri amestecate cu moloz

12,62

Deșeuri colectate selectiv

0,00

Deșeuri din construcții

2,17

Pământ vegetal

0,00

Art.2. Se aprobă încheierea actului adițional nr. 4 la contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 între Keviep Kft si Municipiul Oradea care să cuprindă tarifele menționate la art. 1, conform anexei care face parte integrantă prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Keviep Kft.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Direcția Tehnica

 • -  Keviep Kft, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 367


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA

La Hotărârea Consiliului Local nr. 367/2009

MUNICIPIUL ORADEA

Nr. ________ din _________/2009


KEVIEP Kft.


Nr. ________ din _________/2009


ACT ADIȚIONAL NR. 4

J

la contractul de parteneriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003 Încheiat azi, ___________

Având în vedere:

 • A. prevederile art. 10.4.1 din Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publica, și Keviep Kft Hungary, în calitate de investitor, prin care modificarea tarifelor devine operabilă cu acordul scris al părților.

 • B. prevederile art. 10.3.3 din Contract prin care tarifele diferențiate pe categorii de deșeuri se negociază anual

 • C. respectarea condițiilor impuse prin actul adițional nr. 1 la contract, și anume:

 • - tariful mediu pentru perioada 01.05.2008-30.04.2009 este sub tariful etalon pentru aceeași perioadă:

 • - media ponderata a tarifelor propuse pentru perioada următoare de un an (01.05.2009-30.04.2010) este sub tariful etalon calculat pentru perioada următoare

 • D.   HCL ............privind aprobarea actului adițional nr. 4 la Contractul de parteneriat public-privat nr.

122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft, in vederea stabilirii tarifelor de depozitare a deșeurilor ce vor fi practicate în perioada 01.05.2009-30.04.2010

conform art. 298 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, coroborat cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 aprobată prin legea nr. 470/2002 cu modificările și completările ulterioare și detaliată prin Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2006,

Părțile:

J

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, str. P-ta Unirii, nr.1., reprezentat prin dl. ILIE BOLOJAN, in calitate de PRIMAR, dl. EDUARD FLOREA, in calitate de Director Executiv Directia Economică, dl. MIHAI GOIDACI, in calitate de Director Executiv Directia Juridică denumit in continuare Autoritate Publica, pe de o parte, si

Firma KEVIEP Kft, înregistrata cu numărul 09-09-002456 , cu sediul 4025 Debrecen, Szechenyi ut. 46. 4001 Pf: 45 , capital social 309.000.000 Ft reprezentata prin domnul MIKLOSSY FERENC, in calitate de Director , pe de alta parte, denumita in continuare Investitorul,

în urma negocierilor purtate conform contractului, convin de comun acord asupra tarifelor ce urmează a fi practicate în perioada 01.05.2009-30.04.2010, după cum urmează:

Articolul 1.

Art. 10.3.2. se modifică după cum urmează:

„ Tarifele diferențiate pe categorii de deșeuri (Td(i)) aplicabile în perioada 1 mai 2009 - 30 aprilie 2010 sunt următoarele:

 • - deșeuri menajere                         12,62 euro/to

 • - deșeuri industriale amestecate cu moloz 12,62 euro/to

 • - deșeuri colectate selectiv                   0,00 euro/to

 • - deșeuri din construcții                      2,17euro/to

 • - pământ vegetal                             0 euro/to

Tariful etalon pentru perioada 01.05.2009-30.04.2010 este 11,84 Euro/to.”

Articolul 2.

Art.10.4.1 se modifică după cum urmează:

“10.4.1. Majorari/reduceri ale tarifului care vor fi determinate prin raportare la indicele de inflație Euro - aplicat de Banca Centrala Europeana monedei Euro, anunțata de aceasta in luna Martie sau, in luna comunicării indicelui de inflație de către BCE, daca aceasta este anterioara lunii martie. Modificarea tarifului nu va fi niciodată retroactiva, ea referindu-se numai la perioada de un an de la data de 01.05 anul in curs pana in luna Aprilie a anului următor. Modificarea va deveni operabila numai cu acordul scris al ambelor părți.”

 • a) Actualizarea tarifului etalon la inflația EURO se va face prin aplicarea ratei inflației la EURO, anunțata de către Banca Centrala Europeana, la tariful ajustat pentru următoarea perioada de 12 luni, după formula:

Te€(n+1) = Taj * (1+I€(n))

Unde:

Te €(n+1) = Tariful etalon actualizat in funcție de inflația Euro aferent anului n+1

Taj = Tariful ajustat pentru următoarea perioada de 12 luni - se ia din tabelul menționat la art. 10.4.2.

I€(n) = inflația la EURO cumulata (de la 31.12.2003 pana la 31 decembrie a anului n)

 • b) Actualizarea tarifului în funcție abaterea tarifului mediu față de tariful etalon stabilit:

b1) Dacă Te (n) S Tm (n) atunci Te (n+1) = Te €(n+1)

unde:

Te (n) - tariful etalon aferent anului n

Tm (n) - tariful mediu efectiv calculat aferent anului n

Te €(n+1) - tariful etalon actualizat conform pct. a) din cadrul prezentului articol

b2) Dacă Te (n) < Tm(n) atunci tariful etalon actualizat conform pct. a) din prezentul articol se ponderează cu abaterea tarifului mediu fata de tariful etalon dupa cum urmează:

Te (n+1) = Te€(n+1)* ^T(n)

unde:

AT(n)= Te(n)/Tm (n)

AT(n) - abaterea tarifului mediu fata de tariful etalon aferenta anului n Te (n) - tariful etalon aferent anului n

Tm (n) - tariful mediu efectiv calculat aferent anului n

In cazu


Art.10.4.2 se modifică după cum urmează:

modificări cantității minime anuale .depozitate de către Investitor, valoarea tarifului va varia după cum urmează:

Media   anuală   a

50.000

60.000 -

70.000

80.000 -

Peste

cantităților         de

-

69.999t

-

89.999t

90.000 t

deșeuri depozitate

59.999t

79.999t

Nivelul

12,30

12,00

11,50

11,00

10,50

Tarifului Taj

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Tarifele nu conțin TVA.

Ajustarea tarifului in funcție de cantitatea de deșeuri depozitată anual se va face in luna martie a anului in curs prin raportare la media aritmetică a cantităților de deșeuri depozitate în anii anteriori, considerând 01.01.2006 punctul de pornire în calcul, cantitățile depuse in anul 2005 neavând relevanță. Modificarea tarifului nu va fi niciodată retroactiva, ea referindu-se numai la perioada de un an de la data de 01.05 anul in curs pana in luna aprilie a anului următor”

Prezentul act adițional a fost încheiat in limba romana, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte.

MUNICIPIUL ORADEA

KEVIEP KFT


MIKLOSSY FERENC


Primar

ILIE BOLOJAN

Director executiv Direcția Economică

EDUARD FLOREA

Director executiv Direcția Juridică MIHAI GOIDACI