Hotărârea nr. 366/2009

Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale ºi a domeniilor în care se pot institui

ROMĂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale și a domeniilor în care se pot institui

Analizând raportul de specialitate nr. 42062/23.04.2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui,

Luând în considerare prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, ,,pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, aprobă taxe speciale.(alin.1). Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate si condițiile in care se pot institui taxele speciale, modul de organizare si funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective. (alin.3).

Ținând seama de prevederile Legii nr.571/2003 Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003,

În considerarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public,

În temeiul art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.a) si lit.c), alin.6 și ale art 45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de stabilire a procedurii de instituire a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •     Direcția Economică

 • •      Instituția Arhitectului Șef

 • •     Direcția Tehnică

 • •      Direcția Juridică

 • •     Administrația Imobiliară Oradea

 • •     Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •     Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Oradea

 • •     Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.366


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 366/2009

REGULAMENT

de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale și domeniile în care se pot institui

I. Scopul adoptării prezentului regulament

Art. 1 Prezentul Regulament stabilește cadrul general în care Consiliul Local al Municipiului Oradea poate adopta taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice.

Taxele speciale se instituie prin Hotărâri de consiliu distincte, caz în care acestea constituie și modalitatea administrării acestora, sau prin hotărâri de consiliul local prin care se adoptă anual impozitele și taxele locale.

II. Sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale

Art.2 Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale:

 • ■   Furnizarea, desfășurarea, înființarea unor servicii publice

 • ■   Administrarea domeniul public și privat al municipiului Oradea

 • ■   Desfășurarea, finanțarea unor activități de utilitate publică

 • ■  Urbanism

 • ■   Autorizații pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare

 • ■  Cadastru

 • ■   Copiere și comunicare documente din arhiva municipiului Oradea

 • ■   Utilizarea infrastructurii

 • ■   Eliberarea unor acte într-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege

III.  Condiții de instituire a taxelor speciale

Art. 3 Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.

Art. 4 Taxele speciale instituite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor încasa într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local.

Art. 5 Contul de execuție al taxelor, speciale instituite conform prevederilor prezentului Regulament, va fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Oradea.

Art. 6    Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează

integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii.

Art. 7 Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local, prin care au fost aprobate vor fi aduse la cunoștință publică.

Art. 8    Condițiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor speciale.

IV. Modalități de consultare și obținere a acordului persoanelor fizice și juridice - beneficiare a serviciilor pentru care se instituie taxe speciale

Art. 9    Instituția publică ce dorește instituirea unei taxe speciale va întocmi un anunț cu privire la elaborarea

proiectului de act normativ și va asigura publicitatea acestuia după cum urmează:

 • ■   prin afișare la sediul propriu, într-un spațiu special amenajat accesibil publicului;

 • ■   prin comunicarea către mass-media locală;

 • ■   prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea, respectiv www.oradea.ro;

 • ■   prin transmiterea actelor normative către reprezentanții persoanelor fizice și juridice cărora li se adresează taxele;

 • ■   prin transmiterea proiectelor de acte normative către toate persoanele ce au solicitat informații în acest sens;

Art. 10 Anunțul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunoștința publică cu cel puțin 30 de zile înaintea supunerii spre analiză, avizare și adoptare de către consiliul local și va cuprinde următoarele elemente:

 • ■   raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus.

 • ■   termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.

Art. 11 Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea la cunoștința publică a anunțului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre.

Art. 12 Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele fizice și juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.

Art. 13 Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Oradea în forma propusă de inițiator.

V. Aprobarea de către Consiliul Local a hotărârilor prin care se instituie taxe speciale

Art. 14 Proiectul de hotărâre prin care se instituie taxe speciale va fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Oradea cu respectarea întregii proceduri prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare al acestuia.

Art. 15 Hotărârile prin care se instituie taxe speciale se adoptă prin votul majorității consilierilor în funcție și vor fi aduse la cunoștința publică.

Art. 16 Împotriva acestor hotărâri, persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la aducerea lor la cunoștința publică. După expirarea acestui termen, Consiliul Local al Municipiului Oradea se va întruni cât mai curând posibil și va delibera asupra contestațiilor primite.

VI. Dispoziții finale

Art. 17 Prevederile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile legale în vigoare.