Hotărârea nr. 365/2009

privind aprobarea scutirii de majorãri ºi penalitãþi de întârziere aferente impozitului pe clãdiri, în cazul persoanelor fizice la care s-au efectuat verificãri pentru nedepunerea declaraþiilor fiscale rectificative

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea scutirii de majorări și penalități de întârziere aferente impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice la care s-au efectuat verificări pentru nedepunerea declarațiilor fiscale rectificative

Analizând Raportul de specialitate nr. 42666 din data de 24.04.2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scutirii de majorări și penalități de întârziere aferente impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice la care s-au efectuat verificări pentru nedepunerea declarațiilor fiscale rectificative,

Având în vedere dispozițiile:

  • ■ Titlul IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

  • ■ Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

  • ■ art. 125 alin. (2) lit. d din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare,

  • ■ art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2007 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice

În temeiul art. 36, alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă scutirea de majorări și penalități de întârziere pentru persoanele la care s-au stabilit obligații de plată de la data racordării la rețelele publice de apă, canalizare, electricitate și încălzire, cu condiția achitării impozitelor restante într-o perioadă de 3 luni de la înștiințarea lor, despre cuantumul diferențelor de impozite stabilite.

Art.2 Se aprobă scutirea de majorări de întârziere și pentru persoanele aflate în aceeași situație, dar care au achitat deja aceste obligații.

Art.3 Se aprobă scutirea de majorări de întârziere pentru persoanele care declară în cursul anului 2009 și 2010 situații modificatoare a impozitului pe clădiri, privind dotarea cu instalații prin depunerea declarațiilor rectificative.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Direcția Economică,

  • ■   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 365


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila