Hotărârea nr. 364/2009

privind aprobarea completãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea comisiei de selecþie ºi evaluare a solicitãrilor de finanþãri nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activitãþi non

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2009

Analizând Raportul de Specialitate nr. 41856 din 23.04.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile alocate din fondurile bugetului local al municipiului Oradea pentru activități nonprofit de interes local, în anul 2009.

Văzând Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 83/28.02.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru anul 2009,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție si evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local și a Dispoziției Primarului municipiului Oradea nr. 1918/15.04.2009 privind numirea președintelui de comisie.

In conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul cu art. 36 alin.2 lit. b, alin. 4 lit.a, e și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local 299/09.04.2009, prin introducerea, după art.2, a următoarelor articole noi:

,,Art.3 Pentru proiectele depuse pe domeniul ,,Euroregiune Bihor - Hajdu-Bihar” evaluarea și selecționarea va fi asigurată de comisia numită potrivit art. 2 din hotărâre.

Art.4 Pentru domeniul ,,Învățământ” comisia de evaluare și selecționare se completează cu doi reprezentanți ai Inspectoratului Școlar al Județului Bihor, numiți de către inspectorat și anume:

  • - d-nul Negruțiu Florian

  • - d-na Roșu Elisabeta

Art.5 Secretariatul comisiei se asigură de către d-na Gherdan Daciana, din cadrul Serviciului Buget Salarizare”.

Art.II. Se aprobă renumerotarea corespunzătoare a articolelor Hotărârii Consiliului Local nr. 299/09.04.2009, ca urmare a introducerii noilor articole.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • ■   Direcția Economică

  • ■   Inspectoratul Școlar a Județului Bihor, prin grija Direcției Economice

  • ■   d-nul Negruțiu Florian și d-na Roșu Elisabeta, prin grija Inspectoratului Școlar a Județului Bihor

  • ■   d-na Gherdan Daciana, din cadrul Serviciului Buget Salarizare

  • ■   Comisia de selecție și evaluare pe finanțări nerambursabile, prin grija d-nei Gherdan Daciana

  • ■   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul oficial www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 364


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila