Hotărârea nr. 362/2009

privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009 ºi a cotizaþiei Municipiului Oradea pentru anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009 și a cotizației Municipiului Oradea pentru anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41692 din 22.04.2009 prin care Direcția Economică solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009 precum și aprobarea acordării sumei de 1.800.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlul de cotizație pentru anul 2009,

Clubul Sportiv „Fotbal Club Bihor Oradea” este organizat și funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, (actualizată), a Legii 69/2000 a educației fizice și sportului (actualizată), fiind structură sportivă de drept privat, având ca obiect de activitate susținerea sportului de performanță în domeniul fotbalului atât în municipiul Oradea cât și în județul Bihor.

Având în vedere prevederile O.G. nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, care reglementează criteriile și condițiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ de către cluburile sportive de drept privat,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 24/29.01.2009 privind aprobarea acordării sumei de 300.000 lei pentru CS FC Bihor Oradea cu titlu de cotizație parțială pentru anul 2009 și Hotărârea Consiliului Local nr.289/ 29.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009, prin care a fost aprobată finanțarea CS FC Bihor Oradea cu suma totală de 1.800.000 lei (sumă în care sunt incluși 300.000 lei aprobați prin HCL. 24/29.01.2009).

În temeiul art.36 alin.2 lit.a), b), d), alin.3 lit.c), alin.4 lit.a), alin. 6 lit. a) pct.6 și art.45 alin. 2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă cotizația Municipiului Oradea la CS FC Bihor-Oradea pentru anul 2009, în sumă de 1.800.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local 289/09.04.2009 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009.

Art.2. Se aprobă achitarea sumei de 1.500.000 lei, reprezentând diferența de cotizație a Municipiului Oradea la CS FC Bihor - Oradea pentru anul 2009, având în vedere ca prin Hotărârea Consiliului Local 24/2009 a fost acordată pentru CS FC Bihor - Oradea suma de 300.000 lei, cu titlu de cotizație parțială pentru anul 2009.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2009, conform Anexelor 1, 2, 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților de la CS FC Bihor-Oradea, pentru a aproba modificarea bugetului clubului corespunzător cotizației aprobate și de a stabili obiectivele de performanță corespunzătoare pentru anul în curs.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și CS FC Bihor-Oradea.

Art.6. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -   Direcția Economică

  • -   CS FC Bihor-Oradea, prin grija Direcției Economice

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 362


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexa 1

2. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND VENITURILE

PENTRU ANUL 2009

A. Venituri proprii:

LEI

NR.

CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

VALOAREA PROPUSA (RON)

FUNDAMENTA REA INDICATORILO R

1

2

VENITURI DIN VÂNZAREA

BILETELOR

50,600

- retur campionat 2008/2009 și tur campionat 2009/2010

VENITURI DIN RECLAMA SI PUBLICITATE

- estimari 2009

200,000

- diverse societăți comerciale

3

VENITURI DIN SPONSORIZĂRI

- estim ă ri 2009

200,000

- diverse societăți comerciale

4

VENITURI DIN TRANSFERUL JUCĂTORILOR

200,000

- diverse societăți comerciale

5

CANTINA CLUB -refacturare

utilitati

45,104

-energie termica, electrica, apa

6

CANTINA CLUB - închirieri

208,980

- Sinergo Service SRL

6

ALTE VENITURI

12,738

TOTAL

917,422

B. Cotizații ale membrilor fondatori:

LEI

a. Cotizatii restante C.J.B anul 2008

900,000

b. Cotizatii C.J.B anul 2009

2,421,000

c. Cotizatii P.M.O anul 2009

2,421,000

TOTAL COTIZAȚII

5,742,000

TOTAL VENITURI (A+B):  | 6,659,422

Președinte CD

Toth Ardelean Alexandru

Contabil

Pavel Ramona


Anexa 2


1. FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ANUL 2009, ECHIPA DE SENIORI - LIGA a Il-a ECHIPA DE SENIORI - LIGA a III-a SI ECHIPELE DE JUNIORI

A. Cheltuieli materiale:______________________________________________________

_________________Denumirea_ind!CâÎ0£!l0LȘLfHndâmsnla£eâ.â£2SÎ0£a________________

  • - lot lărgit echipa de seniori: 30 sportivi+4 antrenori+2 maseuri+1 medic+1 organizator de competiții = 38 persoane________________________

  • - lot echipa de seniori: 20 sportivi+1 antrenor+1 organizator de competiții = 22 persoane__________________________________________________

  • - APROXIMATIV 200 DE JUNIORI_________________________________________________________________________________

1 EUR = 4.3 LEI

LEI

0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

168,024.00

0.1. Cantonament fizic de pregatire la munte a echipei de seniori Liga a II-a: 10 zile; 25 sportivi, 3 antrenori, 2

54,120.00

maseuri, 1 medic,1 oficial,1 sofer(33 pers.);164 lei/zi/persoana

0.00

0.00

0.00

0.2. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 14 zile; 26 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic,1 organizator

113,904.00

competitii, 1 preparator fizic,1 oficial, 1 sofer (36 pers.); 226 lei/zi/persoana

0.00

0.00

0.00

1. Cheltuieli privind masa (total)

428,232.46

1.1. Masă semestrul I semicantonamente permanente, echipa Liga a II-a servită la restaurantul

132,274.45

Clubului, 11EUR+TVA/pers/zi

9 zile ianuarie, 13 zile februarie, 24 zile martie, 24 zile aprilie, 24 zile mai, 0 zile iunie = 94 zile; 25 persoane

0.00

1.3. Masă semestrul I servită la jocurile oficiale, echipa Liga a II-a, disputate în deplasare (9 meciuri)

22,932.00

18 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic, 1 org. comp, 1 șofer = 26 persoane, 98 lei/persoană/zi, 9 deplasări

0.00

0.00

0.00

1.7. Masă servită la jocurile oficiale disputate în deplasare (12 meciuri JUNIORII A ȘI B)

12,000.00

18 sportivi, 1 antrenor, 1 șofer = 20 persoane, 25 lei/persoană/zi, 12 deplasări

1.8. Masă semestrul II semicantonamente permanente, echipa Liga a II-a servită la restaurantul

163,795.17

Clubului, 11 EUR+TVA/pers/zi

10 zile iulie, 15 zile august, 24 zile septembrie, 24 zile octombrie, 24 zile noiembrie, 0 zile decembrie = 97 zile; 30 persoane

1.9.Mese permanente echipe juniori servite la restaurantul clubului 11 EUR + TVA/pers/zi

74,298.84

220 zile; 6 jucatori

1.10. Masă semestrul II servită la jocurile oficiale, echipa Liga a II-a, disputate în deplasare (9 meciuri)

22,932.00

18 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic, 1 org. comp, 1 șofer = 26 persoane, 98 lei/persoană/zi, 9 deplasări

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Cheltuieli privind cazarea (total)

177,507.20

2.1. Chirii apartamente, cazare sportivi în probe de joc: 32.304 EUR chirii/an + 10.000 lei

148,907.20


2. Cheltuieli privind cazarea (total)__177,507.20

2.1. Chirii apartamente, cazare sportivi în probe de joc: 32.304 eur chirii/an + 10.000 lei                               148,907.2C

2.2. Costuri cazare la meciurile oficiale disputate în deplasare de echipa din Liga a II-a: 13 camere duble,

28,600.00

110 lei/cameră, 18 meciuri + 2 meciuri Cupa Romaniei


2.2. Costuri cazare la meciurile oficiale disputate în deplasare de echipa din Liga a II-a: 13 camere duble,

110 lei/cameră, 18 meciuri + 2 meciuri Cupa României

3. Cheltuieli privind transportul (total)

296,724.80

3.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul: 18 meciuri si 3 meciuri cupa ; 800km media/meci; 4,76 lei/km

79,968.00

3.2. Transport echipa Liga a III-a (19 meciuri; 600km media/meci; 4,76 lei/km)

54,264.00

3.3. Transport local echipa de seniori Liga a II-a: 150lei/cursa, 100 curse locale

15,000.00

3.4. Transport local echipa de seniori Liga a III-a: 70 curse x 160 lei/cursă

11,200.00

3.5. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale: 10 meciuri; 800km/meci; 4,76

38,080.00

lei/km

3.6. Transport echipa de seniori Liga a III-a cu autocarul la meciurile amicale: 18 meciuri; 100km/meci; 4.76

8,568.00

lei/km

3.7. Transport echipele de juniori A și B la meciurile din deplasare: (1.940 km + 400 km amicale) x 4.76 lei/km x 2

25,132.80

(tur, retur)

3.8. Transport echipele de juniori 1994 și 1995 la meciurile din deplasare: (600 km + 1600 km amicale) x 4.76

20,944.00

lei/km x 2 (tur - retur)

3.9. Transport echipele de juniori 1996 și 1997 la meciurile din deplasare: (510km + 600km amicale) x 4.76

32,368.00

lei/km x 2 (tur- retur)si grupele 1998 si 1999 (500km +500km amicale) x 4.76 lei/km x 2(tur-retur)

3.10. Transport echipele de juniori, curse locale: 70 curse x 160 lei/cursa

11,200.0C

4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

3,407,884.00

4.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, seniori, Liga a II-a: 800lei/meci x 21 meciuri

16,800.00

4.2. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, seniori, Liga a III-a: 800lei/meci x 19 meciuri

15,200.00

4.3. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, juniori 800lei/meci x 24 meciuri

19,200.00

4.4. Serv. de paza (firmă specializată) la meciurile echipei de seniori pe teren propriu: 12442 lei/semestru

24,884.00

4.5. Serviciul de ordine publică (jandarmeria)

0.00

4.6. Serviciul de ordine publică (jandarmeria)

0.00

4.7. Prestari de servicii

3,331,800.00

- servicii de consultanță sportivă, medicală: 85.440 EUR (antrenori, medic, maseuri)

367,392.00

- servicii de consultanță juridică: 1857 lei/lună x 12 luni

22,284.00

- servicii de consultanță economică: 2.700 lei/lună x 12 luni

32,400.00

- prestări servicii sportive - contracte existente:408244 EUR/2009

1,755,449.20

- prestări servicii sportive - prime de joc: 200.000 EUR brut/ 2009 si 48.000 eur brut posibile contracte noi din vara

1,066,400.00

- servicii de consultanță managerială: 20.436 EUR brut președinte si vicepreședinte

87,874.80

5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente și susținătoare de efort

49,000.00

5.1. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente:

17,000.00

5.2. Cheltuieli pentru achizitii de susținătoare de efort:

32,000.00

|6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale                                             |           0.00|

7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele

4,220.00

50.000 bilete meci X 0,06 lei/bilet

3,000.00

50 abonamente zona VIP X 0,2 lei

10.00

50 abonamente tribuna oficiala X 0,2 lei + 30 afise X 8 meciuri pe teren propriu X 5 lei

1,210.00

|8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.)                  ~         0.00|

|9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri             ~     5,100.00|

10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

55,000.00

10.1. Taxe către Federația Romană de Fotbal, hotarari CSJ sau FRF, echipa Liga a II-a

35,000.00

10.2. Taxe către Federația Romană de Fotbal, echipa Liga a III-a: vize, taxe, penalitati

10,000.00

10.3. Taxe către FRF și AJF echipele de juniori: vize, penalitați, taxe transfer,taxe inscriere

10,000.00

10.4. Indemnizatii de transfer juniori: 3 transferuri x 13.000 lei/transfer

0.00

10.5. Indemnizatii de transfer seniori, Liga a II-a

0.00

11. Alte cheltuieli

198,351.00

11.1. Combustibil pentru autoturismul proprietatea clubului: 150l/lună x 3.9 lei/litru x 12 luni

7,020.00

11.2. Telefonie mobilă :1.000 lei/lună

12,000.00

11.3. Telefonie fixă: 850 lei/lună

10,200.00

11.4. Internet: 150 lei/lună

1,800.00

11.5. Servicii medicale ce nu pot fi prestate de medicul CS FC Bihor Oradea:

30,000.00

11.6. Birotică: 250 lei/lună

3,000.00

11.7. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a Il-a: 3.400 lei/meci disputat la Oradea, 18 meciuri si 3 pentru

86,751.00

cupa Romaniei + 21,5% (taxe catre Bugetul de Stat)

11.8. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a III-a: 1.500 lei/meci disputat la Oradea, 19 meciuri

28,500.00

11.9. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, grupele de juniori: A+B=5.700 lei +2.640 lei celelalte grupe pentru

16,680.00

un semestru (8.340 lei x 2)

11.10. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile amicale, Liga a II-a: 150 lei/meci, 16 meciuri

2,400.0C

0.0C

11.12. Alte cheltuieli

1,052,299.00

- chirie sediu și stadion

29,528.00

- delegatii , deplasari

25,000.00

- Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale, respectiv finale ale echipelor de la CCJ

20,000.00

- TVA aferent 2003-2006 conform raportului AFP Bihor

647,938.00

- impozite și alte contribuții de achitat conform titluri executorii, aferente perioadei 2004-2006

200,000.00

- alte cheltuieli

10,000.00

- Cheltuieli cu achizitionarea de ecipamente sportive

85,000.00

- restante salrii juniori 2006-2007

34,833.00

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE:                      | 5,842,342.46

B. Cheltuieli de personal:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

Cheltuieli de personal pentru 2008:

292,080.00

Cheltuieli de personal pentru o lună:

24,340.00

- salarii net/o lună:

13,919.00

- impozit salar/o lună:

2,076.00

- CAS angajator/o lună:

3,637.00

- CAS angajat/o lună:

1,774.00

- CASS angajator/o lună:

1,110.00

- CASS angajat/o lună:

1,108.00

- FUNASS/o lună:

172.00

- fond accidente de muncă angajator/o lună:

75.00

- Fond de șomaj angajator/o lună:

178.00

- Fond de șomaj angajat/o lună:

90.00

- Fond de garantare/o lună:

50.00

- Comision ITM/o lună:

151.00

TOTAL CHELTUIELI pentru 2009 (lei):

6,134,422

Datorii la data de 31.12.2009 (lei)

525,000

TOTAL GENERAL 2009

6,659,422

Pre ș edinte CD Toth Ardelean Alexandru

Contabil

Pavel Ramona


FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU C.C.J. PE ANUL 2009

ok

Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

0.00

1. Cheltuieli privind masa (total)                                                              86,298.84

1.1. Masă semestrul I servită la jocurile oficiale disputate în deplasare (12 meciuri

12,000.00

JUNIORII A ȘI B)

18 sportivi, 1 antrenor, 1 șofer = 20 persoane, 25 lei/persoană/zi, 12 deplasări

1.2.Mese permanente echipe juniori servite la restaurantul clubului 11 EUR +

74,298.84

TVA/pers/zi

220 zile; 6 jucatori

2. Cheltuieli privind cazarea (total)

0.00

3. Cheltuieli privind transportul (total)

89,644.80

3.1. Transport echipele de juniori A și B la meciurile din deplasare: (1.940 km + 700 km

25,132.80

amicale) x 4.76 lei/km x 2 (tur, retur)

3.2. Transport echipele de juniori 1994 și 1995 la meciurile din deplasare: (600 km + 1600

20,944.00

km amicale) x 4.76 lei/km x 2 (tur - retur)

3.3. Transport echipele de juniori 1996 și 1997 la meciurile din deplasare: (1000km +

22,848.00

1400km amicale) x 4.76 lei/km x 2 (tur- retur)

3.4. Transport echipele de juniori 1998 și 1999 la meciurile din deplasare: (500km +

9,520.00

500km amicale) x 4.76 lei/km x 2 (tur- retur)

3.5. Transport echipele de juniori, curse locale: 70 curse x 160 lei/cursa

11,200.00

4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

232,188.00

4.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, juniori 800lei/meci x 24 meciuri

19,200.00

4.2. Prestari de servicii

212,988.00

- servicii de consultanță sportivă, antrenori: 41160 EUR

176,988.00

- prestări servicii sportive sportivi juniori - contracte: 3.000 lei brut/luna pentru anul 2009

36,000.00

5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente și susținătoare de efort

0.00|

6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale

0.00

7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele

0.00|

8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.)

0.00

9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicații, casete video cu meciuri

0.00

10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

10,000.00

10.1. Taxe către FRFși AJF echipele de juniori: vize, penalități, taxe transfer,taxe inscri

10,000.00

11. Alte cheltuieli

16,680.00

11.1. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, grupele de juniori: A+B=5.700 lei +2.640 lei

16,680.00

celelalte grupe pentru un semestru (8.340 lei x 2)

11.2. Alte cheltuieli

45,000.00

- Cheltuieli privind calificarea la turneele zonale, respectiv finale ale echipelor de la CCJ

20,000.00

- Cheltuieli cu achizitionarea de ecipamente sportive

25,000.00

| TOTAL GENERAL CENTRUL DE COPII SI JUNIORI 2009

479,812

Președinte CD

Contabil

Pavel Ramona


Toth Ardelean Alexandru

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a IlI-a PE ANUL 2009

Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

ok

LEI

0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

0.00

1. Cheltuieli privind masa (total)

0.00

1.1. Mese permanente, echipa Liga a III-a servită la restaurantul Clubului, 11 EUR+TVA/pers/zi

220 zile;10persoane+arbitrii la 17 meciuri

1.2. Masă servită la jocurile oficiale, echipa Liga a III-a, disputate în deplasare (17

meciuri)

18 sportivi, 1 antrenor, 1 medic, 1 org. comp, 1 șofer = 22 persoane, 25 lei/persoană/zi, 17 deplasări

1.3. Masă servită la jocurile amicale, echipa Liaa a III-a, disputate în deplasare (4 meciuri)

18 sportivi, 1 antrenor, 1 medic, 1 org. comp, 1 șofer = 22 persoane, 25 lei/persoană/zi, 4 deplasări

|2. Cheltuieli privind cazarea (total)                                                            0.00|

3. Cheltuieli privind transportul (total)

74,032.00

3.1. Transport echipa Liga a III-a (19meciuri; 600km media/meci; 4,76 lei/km)

54,264.00

3.2. Transport local echipa de seniori Liga a III-a: 70 curse x 160 lei/cursă

11,200.00

3.3. Transport echipa de seniori Liga a III-a cu autocarul la meciurile amicale: 18 meciuri;

100km/meci; 4,76 lei/km

8,568.00

4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

91,877.60

4.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, seniori, Liga a III-a: 800lei/meci x 19 meciuri

15,200.00

4.2. Prestari de servicii

76,677.60

- servicii de consultanță antrenor: 5880 EUR brut/anul 2009

- prestări servicii sportive - contracte: 17832 EUR brut/ 2009

76,677.60

5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente și susținătoare de efort

0.00

5.1. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente

5.2. Cheltuieli pentru achizitii de susținătoare de efort

|6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale                                                0.00|

7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele

0.00


|8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.)

0.00|


9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri

0.00


9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu meciuri              0.00


10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

10,000.00

10.1. Taxe către Federația Romană de Fotbal, echipa Liaa a iii-a: vize, taxe, penalitati

10,000.00

10.2. Indemnizatii de transfer juniori: 3 transferuri x 13.000 lei/transfer

11. Alte cheltuieli

28,500.00

11.1. Servicii medicale ce nu pot fi prestate de medicul CS FC Bihor Oradea:

0.00

11.2. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a III-a: 1.500 lei/meci disputat la Oradea, 19 me

28,500.00

11.3. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile amicale, Liga a III-a: 150 lei/meci, 18 meciuri

0.00

TOTAL GENERAL ECHIPA SENIORI LIGA A III-A 2009    |     204,410|

Președinte CD

Contabil

Pavel Ramona


Toth Ardelean Alexandru

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE PENTRU ECHIPA DE SENIORI - LIGA a Il-a PE ANUL 2009

Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

- lot lărgit echipa de seniori: 30 sportivi+4 antrenori+2 maseuri+1 medic+1 organizator de competiții = 38 persoane

LEI

0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

168,024.00

0.1. Cantonament fizic de pregatire la munte a echipei de seniori Liga a II-a: 10 zile; 25

54,120.00

sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic,1 oficial,1 sofer(33 pers.);164 lei/zi/persoana

0.3. Cantonament de vară echipa seniori Liga a II-a: 14 zile; 26 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1

113,904.00

medic,1 organizator competitii, 1 preparator fizic,1 oficial, 1 sofer (36 pers.); 226 lei/zi/persoana

1. Cheltuieli privind masa (total)

341,933.62

1.1. Masă semestrul I semicantonamente permanente, echipa Liga a II-a servită la

132,274.45

restaurantul Clubului, 11 EUR+TVA/pers/zi

9 zile ianuarie, 13 zile februarie, 24 zile martie, 24 zile aprilie, 24 zile mai, 0 zile iunie = 94 zile; 25 persoane

1.2. Masă semestrul I servită la jocurile oficiale, echipa Liga a II-a, disputate în

22,932.00

deplasare (9 meciuri)

18 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic, 1 org. comp, 1 șofer = 26 persoane, 98 lei/persoană/zi, 9 deplasări

1.4. Masă semestrul II semicantonamente permanente, echipa Liga a II-a servită la

163,795.17

restaurantul Clubului, 11 EUR+TVA/pers/zi

10 zile iulie, 15 zile august, 24 zile septembrie, 24 zile octombrie, 24 zile noiembrie, 0 zile decembrie = 97 zile; 30 persoane

1.5. Masă semestrul II servită la jocurile oficiale, echipa Liga a II-a, disputate în

22,932.00

deplasare (9 meciuri)

18 sportivi, 3 antrenori, 2 maseuri, 1 medic, 1 org. comp, 1 șofer = 26 persoane, 98 lei/persoană/zi, 9 deplasări

2. Cheltuieli privind cazarea (total)

177,507.20

2.1. Chirii apartamente, cazare sportivi în probe de joc: 32.304 EUR chirii/an

138,907.20

2.2.Cazare sportivi în probe de joc

10,000.00

2.3. Costuri cazare la meciurile oficiale disputate în deplasare de echipa din Liga a II-a:

op pnn nn

13 camere duble, 110 lei/cameră, 18 meciuri + 2 meciuri Cupa Romaniei

28,600.00

3. Cheltuieli privind transportul (total)

133,048.00

3.1. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul: 18 meciuri si 3 meciuri cupa ; 800km

79,968.00

media/meci; 4,76 lei/km

3.2. Transport local echipa de seniori Liga a II-a: 150lei/cursa, 100 curse locale

15,000.00

3.3. Transport echipa de seniori Liga a II-a cu autocarul la meciurile amicale: 10 meciuri;

38,080.00

800km/meci; 4,76 lei/km

4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

2,941,260.00

4.1. Serviciul de ambulanta la meciurile pe teren propriu, seniori, Liga a Il-a: 800lei/meci x 21 meciuri

16,800.00

4.2. Serv. de paza (firmă specializată) la meciurile echipei de seniori pe teren propriu: 12442

24,884.00

lei/semestru

4.3. Prestari de servicii

2,899,576.00

- servicii de consultanță sportivă, medicală: 44.280 EUR (antrenori, medic, maseuri)

190,404.00

- prestări servicii sportive - contracte existente: 382.040 EUR brut/2009

1,642,772.00

- prestări servicii sportive - posibile contracte noi:48.000 eur brut pentru intarirea lotului din vara

206,400.00

- prestări servicii sportive - prime de joc: 200.000 EUR brut/ 2009

860,000.00

5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente și susținătoare de efort

49,000.00

5.1. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente

17,000.00

5.2. Cheltuieli pentru achizitii de susținătoare de efort

32,000.00

|6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale                                        0.00|

7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele

4,220.00

50.000 bilete meci X 0,06 lei/bilet

3,000.00

50 abonamente zona VIP X 0,2 lei

10.00

50 abonamente tribuna oficiala X 0,2 lei + 30 afise X 8 meciuri pe teren propriu X 5 lei

1,210.00

8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.)

0.00

|9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicații, casete video cu meciu      5,100.00|

TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2009

4,034,244

Președinte CD

Contabil


TOTAL GENERAL ECHIPA DE SENIORI LIGA A II-A 2009    4,034,244


10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

35,000.00

10.1. Taxe către Federația Romană de Fotbal, hotarari CSJ sau FRF, echipa Liga a II-a

35,000.00

11. Alte cheltuieli

179,151.00

11.1. Servicii medicale ce nu pot fi prestate de medicul CS FC Bihor Oradea: 30.000 lei

30,000.00

11.2. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile oficiale, Liga a II-a: 3.400 lei/meci disputat la Oradea,

18 meciuri si 3 pentru cupa Romaniei + 21,5% (taxe catre Bugetul de Stat)

86,751.00

11.3. Cheltuieli cu arbitrajul la meciurile amicale, Liga a II-a: 150 lei/meci, 16 meciuri

2,400.00

11.4. Cheltuieli pentru echipament sportiv

60,000.00

Toth Ardelean Alexandru

Pavel Ramona


Anexa 2.4

FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2009,

A. Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

0.00

1. Cheltuieli privind masa (total)

0.00

2. Cheltuieli privind cazarea (total)

0.00

3. Cheltuieli privind transportul (total)

0.00

4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

142,558.80

4.1. Prestări de servicii

142,558.80

- servicii de consultanță managerială: 20.436 EUR brut președinte si vicepreședinte

87,874.80

- servicii de consultanță juridică: 1857 lei/lună x 12 luni

22,284.00

- servicii de consultanță economică: 2.700 lei/lună x 12 luni

32,400.00

5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente și susținătoare de efort

0.00

6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale

0.00

7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele

0.00

8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.)

0.00

9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete video cu mec

0.00

10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sportive

0.00

11. Alte cheltuieli

34,020.00

11.1. Combustibil pentru autoturismul proprietatea clubului: 150l/lună x 3.9 lei/litru x 12 luni

7,020.00

11.2. Telefonie mobilă :1000 lei/lună

12,000.00

11.3. Telefonie fixă: 850 lei/lună

10,200.00

11.4. Internet: 150 lei/lună

1,800.00

11.5. Birotică: 250 lei/lună

3,000.00

11.6. Alte cheltuieli

64,528.00

- chirie sediu și stadion

29,528.00

-alte cheltuieli

10,000.00

- deplasari, delegatii

25,000.00

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE:

241,106.80

B. Cheltuieli de personal:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

Cheltuieli de personal pentru 2009:

292,080.00

Cheltuieli de personal pentru o lună:

24,340.00

- salarii net/o lun ă :

13,919.00

- impozit salar/o lun ă :

2,076.00

- CAS angajator/o lună:

3,637.00

- CAS angajat/o lună:

1,774.00

- CASS angajator/o lună:

1,110.00

- CASS angajat/o lună:

1,108.00

- FUNASS/o lun ă :

172.00

- fond accidente de munc ă angajator/o lun ă :

75.00

- Fond de șomaj angajator/o lună:

178.00

- Fond de șomaj angajat/o lună:

90.00

- Fond de garantare/o lună:

50.00

- Comision ITM/o lună:

151.00

TOTAL GENERAL ADMINISTRATIV 2009

533,187


Contabil

Pavel Ramona


Președinte CD

Toth Ardelean Alexandru

Anexa 3


FUNDAMENTAREA INDICATORILOR PRIVIND DATORIILE CS FC Bihor Oradea

A. Cheltuieli materiale:

Denumirea indicatorilor și fundamentarea acestora

LEI

0. Cheltuieli privind cantonamentele efectuate (total)

0.00

1. Cheltuieli privind masa (total)

0.00

2. Cheltuieli privind cazarea (total)

0.00

3. Cheltuieli privind transportul (total)

0.00

4. Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si/sau servicii (total)

0.00

5. Cheltuieli pentru achizitii de medicamente și susținătoare de efort

0.00

6. Cheltuieli pentru activitati social - culturale

0.00

7. Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri, multiplicari, inscriptionari si altele

0.00

8. Cheltuieli pentru promovarea activitatii sportive (banere, afise etc.)

0.00

9. Cheltuieli pentru procurarea de carti, publicatii, casete vide

0.00

10. Cheltuieli reprezentand taxe de participare la actiuni sport

0.00

11. Alte cheltuieli

882,771.00

- TVA aferent 2003-2006 conform raportului AFP Bihor

647,938.00

- impozite și alte contribuții de achitat conform titluri executorii, aferente perioadei 2004-2006

200,000.00

- restante salrii juniori 2006-2007

34,833.00

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE:

882,771.00

Datorii la data de 31.12.2008 (lei)

525,000

TOTAL GENERAL DATORII 1,407,771

Pre ș edinte CD Toth Ardelean Alexandru

Contabil

Pavel Ramona


Nota:nu este inclus procesul cu Szatmari Alexandru nu sunt incluse procese pe rol