Hotărârea nr. 360/2009

privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafaþa de 7.954 mp. teren situat in Oradea sos. Borºului nr. 6 pe care este amplasatã “Priza ºi Staþia de tratare” a apei ce deserveºte zona industrialã limitrofã sos. Borºului

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL privind avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 7.954 mp. teren situat in Oradea sos. Borșului nr. 6 pe care este amplasată “Priza și Stația de tratare” a apei ce deservește zona industrială limitrofă sos. Borșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.676 din 27 aprilie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea avizarea Planului de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 7.954 mp. teren situat in Oradea sos. Borșului nr. 6 pe care este amplasată “Priza și Stația de tratare” a apei ce deservește zona industrială din Oradea.

Conform Deciziei 373/1963 a Sfatului Popular al Regiunii Crișana, suprafața de 11.550 mp. înscrisă în C.F. 10643/a cu nr. topo 5175/4 proprietate a Municipiului Oradea, se transmite în administrarea operativă a Intreprinderii regionale de electricitate Crișana - Oradea, transformată ulterior în Intrepinderea Electrică Oradea.

În baza Procesului verbal de predare-preluare încheiat la data de 31.12.1983, Consiliul Național al Apelor - Direcția Apelor Crișuri a preluat de la Intrepinderea Electrică Oradea amenajarea hidrotehnică C.E.T. Oradea, -”Priza de apă”, care cuprinde ”Stație de tratare a apei”, ”Canale aducțiune și evacuare”, "Clădire administrativă”, ”Mira hidrometrică 1-10M priza” și ”Mira hidrometrică 1-5M priza”.

La această dată edificatele sus menționate sunt cuprinse în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Statului Român la 31.12.2008, la pozițiile 21406, 21407, 21408, 21428 și 21429 aflate în administrarea A.N. ”Apele Române” - Direcția Apelor Crișuri Oradea.

Nr. cadastral identificat conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 7.954 mp., s-a constituit conform art. 2 din prezenta Hotărâre, pe conturul stabilit prin împrejmuire cu gard, reprezentând incinta “Prizei de apă”.

În vederea reglementării situației juridice prin înscrierea proprietății publice Statului Român în evidențele de publicitate imobiliară este necesară avizarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 7.954 mp. în vederea notării construcțiilor.

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară actualizată,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t â r â s t e :

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unor noi coli de carte funciară a suprafeței de 16.947 mp. identificat prin Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 1065 / 22.05.2008 cu nr. topo 5189 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând - ”teren public” - proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului pentru suprafața de 7.954 mp. astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. sau Adeverinței

O.C.P.I.BIHOR în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisâ în C.F. -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo si se constituie în noul nr. cadastral -mp-

7.954

5175/4

10643/a Oradea

25.799

7.452

5189

Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 1065 /22.05.2008

16.947

502

Art.3. Se aprobă trecerea in proprietatea publică a Statului Român a suprafeței de 7.954 mp. teren, identificată conform Planului de amplasament si delimitare a imobilului, aprobat conform Art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Administrația Naționala ”Apele Române” - Direcția Apelor Crișuri.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -      Administrația Imobiliară Oradea

  • -       Serviciul Terenuri

  • -      OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • -       Administrația Naționala ”Apele Române” - Direcția Apelor Crișuri, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

    Oradea, 29 aprilie 2009 Nr.360.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila