Hotărârea nr. 36/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Petruº Teodor Ciprian, reprezentând suprafaþa totalã de 657 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16444, 16446 ºi 19287, înscrise in C.F. 87532, 87534 ºi 93120 Oradea ºi a d-lui Petruº Teodor ºi soþia Petruº Lucia Aurel

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Petru ș Teodor Ciprian, reprezentând suprafața totală de 657 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16444, 16446 și 19287, înscrise in C.F. 87532, 87534 și 93120 Oradea și a d-lui Petruș Teodor și soția Petruș Lucia Aurelia, reprezentând suprafața de 2.172 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19284, înscris in C.F. 93121 Oradea, situat în Oradea zona str. Prunilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.203 din 26 ianuarie 2009 prin care Administrația


Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 657 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16444, 16446 și 19287, înscrise in C.F. 87532, 87534 și 93120 Oradea și a suprafeței de 2.172 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19284, înscris in C.F. 93121 Oradea, situat în Oradea zona str. Prunilor, cu destinația de “drum public”.

Prin Avizul C.M.U.A.T. nr. 753/27.05.2008, se propune modernizarea și extinderea rețelei stradale existente


in zona de interes, prin lărgirea străzii Prunilor la un profil de 12,00 m. lățime (6,00 m. din ax pe partea beneficiarului), în zona de interes și creerea unei străzi secundare interioare cu un profil de 11,00 m. lățime.

Pentru asigurarea accesului la noile parcelele destinate construirii, se impune ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1506/01.10.2008, dl. Petruș Teodor Ciprian, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 657 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 16444, 16446 și 19287, înscrise in C.F. 87532, 87534 și 93120 Oradea și dl. Petruș Teodor și soția Petruș Lucia Aurelia, donează Municipiului Oradea suprafața de 2.172 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19284, înscris in C.F. 93121 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Petruș Teodor Ciprian, reprezentînd suprafața totală de 657 mp., teren


identificat cu nr. cadastrale 16444, 16446 și 19287, înscrise in C.F. 87532, 87534 și 93120 Oradea și a d-lui, situat în Oradea zona str. Prunilor.

Art.2. Se acceptă donația d-lui Petruș Teodor și soția Petruș Lucia Aurelia, reprezentând suprafața de 2.172 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19284, înscris in C.F. 93121 Oradea, situat în Oradea zona str. Prunilor.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.4. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1 și art. 2, de către dl. Petruș Teodor Ciprian și dl. Petruș Teodor și soția Petruș Lucia Aurelia.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, dl. Petruș Teodor Ciprian și dl. Petruș Teodor și soția Petruș Lucia Aurelia.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Petruș Teodor Ciprian prin grija Administrației Imobiliare Oradea Dl. Petruș Teodor prin grija Administrației Imobiliare Oradea


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.36

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”