Hotărârea nr. 359/2009

privind aprobarea efectuãrii unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea ºi Parohia Romano-Catolicã Seleuº conform acordului de principiu dat prin Hotãrârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 251/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea și Parohia Romano-Catolică Seleuș conform acordului de principiu dat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 251/2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.677 din 27 aprilie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune efectuarea unui schimb de teren cu Parohia Romano-Catolică Seleuș conform acordului de principiu dat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 251/2009

În vederea realizării parcului Complex Lotus, Str. C.Noica pe întreaga suprafață a fostului cimitir Seleuș se propune reglementarea situației juridice a terenurilor afectate prin efectuarea unui schimb de proprietăți in echivalent valoric.

În consecință, s-a convenit promovarea următorului schimb:

 • - Parohia Romano-Catolică Seleuș Oradea oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața de 7.348 mp teren cu nr. cadastral 13105 notat în CF 90.186 Oradea ce se va alipi terenului identificat cu nr. cadastral 13106 aflat în proprietatea municipiului Oradea în vederea amenajării unui parc public pe amplasamentului fostului cimitir Seleuș.

 • - Municipiul Oradea oferă, în prima tranșă, la schimb Parohiei Romano-Catolică Seleuș Oradea suprafața de 3.056 mp teren situată în Oradea, str. Bumbacului FN, identificată conform art. 7 b)- din prezenta hotărâre.

Conform Raportului de evaluare întocmit de SC "Licev Grup" SRL, valoarea suprafeței de 7.348 mp teren -proprietatea Parohiei Romano-Catolică Seleuș Oradea, este de 52 Euro/mp (valoare ce nu include TVA).

Conform Raportului de evaluare întocmit de SC "Licev Grup" SRL, valoarea suprafeței de 3.056 mp teren - proprietate a municipiului Oradea este de 78 Euro/mp (valoare ce nu include TVA).

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 226 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. sau Adeverinței O.C.P.I.BIHOR în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

226

25/12

15 Seleuș

723

226

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 1.163 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. sau Adeverinței O.C.P.I.BIHOR în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

1.163

23/1

15 Seleuș

1.439

1.163

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 455 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. sau Adeverinței O.C.P.I.BIHOR în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

455

25/12

15 Seleuș

723

455

Art.4. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 1.844 mp teren identificat conform art.1, 2 și 3 din prezenta hotărâre, în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Art.5. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 1212 mp teren înscris CF ndf 90586 Oradea cu nr. cadastral 18714, în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Art.6. Se însușește raportul de evaluare întocmit de SC "Licev Grup" SRL pentru realizarea schimbului imobiliar a terenurilor identificate la art.7. lit.a) și b), situate in municipiul Oradea, terenuri ce fac obiectul schimbului intre municipiului Oradea si Parohia Romano-Catolică Seleuș.

Art.7. Se aprobă efectuarea unui schimb de teren după cum urmează :

 • a) Parohia Romano-Catolică Seleuș oferă la schimb Municipiului Oradea suprafața de 7.348 mp teren situat în Oradea str. Constantin Noica FN, în valoare de 382.100 Euro, identificată cu nr cadastral 13105 notat în CF 90.186 Oradea ce se va alipi terenului identificat cu nr cadastral 13106 aflat în proprietatea municipiului Oradea în vederea amenajării unui parc public pe amplasamentului fostului cimitir Seleuș.

 • b) Municipiul Oradea oferă, în prima tranșă, la schimb Parohiei Romano-Catolică Seleuș Oradea suprafața de 3.056 mp teren situată în Oradea, str. Bumbacului FN, în valoare de 238.400 Euro, identificată cu nr cadastral 18.714 Oradea înscris CF ndf. 90.586 Oradea și parcelele de teren constituite în corpuri de proprietate distincte conform pct.1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.

 • c) Pentru diferența valorică de 143.700 Euro municipiul Oradea va identifica alte terenuri care vor face obiectul schimbului până la incidența valorii terenului de la art.7.a).

Art.8. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a suprafeței de 7.348 mp teren situat în Oradea str. Constantin Noica FN, identificată cu nr cadastral 13105 notat în CF 90.186 Oradea ce se va alipi terenului identificat cu nr. cadastral 13106.

Art.9. Realizarea efectivă a schimbului de teren, respectiv perfectarea contractului de schimb se va face după înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Oradea asupra terenului identificat la art.7.b)

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria municipiului Oradea, Parohia Romano-Catolică Seleuș și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Primăria municipiului Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Patrimoniu

 • - Serviciul Juridic

 • - Serviciul Financiar Contabil

 • - Serviciul Achiziții Valorificare Active

 • - Parohia Romano-Catolică Seleuș, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  Oradea, 29 aprilie 2009

  Nr.359.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila