Hotărârea nr. 358/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Gherghel Ovidiu Octavian ºi soþia Gherghel Adriana Sorina reprezentând suprafaþa de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20695 înscris în C.F. 94800 Oradea, situat în Oradea str. Libelulei nr.2/A, cu destinaþia de “

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Gherghel Ovidiu Octavian și soția Gherghel Adriana Sorina reprezentând suprafața de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20695 înscris în C.F. 94800 Oradea, situat în Oradea str. Libelulei nr.2/A, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.2009 prin care Administrația


Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 74mp. teren identificat cu nr. cadastral 20695, înscris în C.F. 94800 Oradea, situat în Oradea str. Libelulei nr.2/A, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul - Construire casa familială P+M și reglementare accese nr. cadastral


20695 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 207/30.03.2009, se propune amenajarea str. Libelulei nr.2/A, cu un profil de 9,00 m. lățime, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1219/15.04.2009 dl. Gherghel Ovidiu


Octavian și soția Gherghel Adriana Sorina, donează Municipiului Oradea suprafața de 74 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20695, înscris în C.F. 94800 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Gherghel Ovidiu Octavian cu soția Gherghel Adriana


Sorina, reprezentând suprafața de 74 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20695, înscris în C.F. 94800 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Gherghel Ovidiu Octavian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.358.


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila