Hotărârea nr. 357/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Gere Arcadie Iuliu ºi soþia Gere Maria, reprezentând suprafaþa de 140 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151041, înscris in C.F. 151041 Oradea, situat în Oradea str. Vasile Carlova, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Gere Arcadie luliu și soția Gere Maria, reprezentând suprafața de 140 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151041, înscris in C.F. 151041 Oradea, situat în Oradea str. Vasile Carlova, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 151041 din 27 aprilie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 140 mp. teren identificat cu nr. cadastral 151041, înscris in C.F. 151041 Oradea, situat în Oradea str. Vasile Carlova, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism și a "Planșei U03 - Circulația terenurilor” (anexă la documentația menționată), Avizată favorabil cu nr. 70/28.01.2009 de către Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, pentru P.U.D.-Construire 3 case S(D)+P+M, se propune lărgirea străzii Vasile Carlova la profil transversal de 12,00 m., (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 157/19.03.2009, dl. Gere Arcadie Iuliu și soția Gere Maria donează Municipiului Oradea suprafața de 140 mp., teren identificat cu nr. cadastral 151041, înscris in C.F. 151041 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Gere Arcadie Iuliu și soția Gere Maria, reprezentînd suprafața de 140 mp, teren identificat cu nr. cadastral 151041, inscris in C.F. 151041 Oradea, situat în Oradea str. Vasile Carlova, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Instituția Arhitectului Șef

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Gere Arcadie Iuliu prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.357.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila