Hotărârea nr. 356/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului în suprafaþã de 22 mp ºi majorarea suprafeþei concesionate cu 22 mp teren, reprezentând extindere la construcþia existentã, situat în Oradea, Str. Eftimie Murgu, în favoarea lui Silaghi

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului în suprafață de 22 mp și majorarea suprafeței concesionate cu 22 mp teren, reprezentând extindere la construcția existentă, situat în Oradea, Str. Eftimie Murgu, în favoarea lui Silaghi Ioan și soția Silaghi Maria

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.458 din 24.04.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului și majorarea suprafeței concesionate cu 22 mp teren situat în municipiul Oradea, Str. Eftimie Murgu,

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/28.02.2007, s-a aprobat concesionarea directă către Silaghi Ioan și Silaghi Maria a suprafeței de 102 mp teren, proprietatea municipiului Oradea, în vederea amenajării unui spațiu comercial prin extindere apartament la parterul blocului D50 pe str. Eftimie Murgu nr. 71 cu o redevență inițială de 20 lei/mp/an, pentru care s-a încheiat contractul de concesiune nr. 1117/06.03.2007.

Pentru realizarea ivestiției, soții Silaghi au obținut Autorizația de Construire nr. 1360/08.06.2007.

Deoarece concesionarii nu au respectat proiectul în baza căruia s-a obținut Autorizația de Construire, respectiv au depășit cu construcția suprafața concesionată, aceștia au fost sancționați contravențional cu o amendă în de 3.000 lei și s-a dispus intrarea în legalitate.

În acest sens, soții Silaghi au obținut în Autorizația de construire nr. 2036/19.11.2008 și au depus documentele necesare majorarării suprafeței concesionate în conformitate cu suprafața reală ocupată de construcția realizată.

Terenul pe care se va majora atribuirea concesionării este înscris în CF 1220 Oradea cu nr. topo 3890/1 fiind în proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Ținînd cont de cele expuse mai sus,

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art. 123 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.b, ale art. 45 alin.(3) si ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 22 mp, astfel :

Suprafața nr. cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Observații

22

3890/1

1220 Oradea

1384

Terenul - proprietatea publică a municipiului Oradea Construcția - proprietatea lui Silaghi Ioan și soția Silaghi Maria

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 22 mp, identificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 22 mp identificată la art. 1 din prezenta hotărâre situată în Oradea str. Eftimie Murgu nr. 71, în favoarea lui Silaghi Ioan și soția Silaghi Maria și încheierea unui Act adițional la contractul de concesiune nr. 1117/06.03.2007 pentru majorarea suprafeței concesionate de la 102 mp la 124 mp.

Art.4. Dl. Silaghi Ioan și soția Silaghi Maria vor achita redevența pentru suprafața suplimentară de 22 mp retroactiv de la data întocmirii Procesului Verbal de contravenție nr. 64/16.06.2008, la valoarea redevenței actualizate de 22,2167 Lei/mp/an.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -    Serviciul Terenuri

 • -    Serviciul Financiar - Contabil

 • -   OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • -    Silaghi Ioan și Silaghi Maria, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  Oradea, 29 aprilie 2009

  Nr.356.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi "împotrivă”