Hotărârea nr. 355/2009

privind aprobarea concesionãrii directe a cotei de 42/350 mp. teren din nr. cadastral 2225 inscris în C.F. 89106 Oradea situat în Oradea, str. Branului în favoarea d-nei Lipoveanu Adriana

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea concesionării directe a cotei de 42/350 mp. teren din nr. cadastral 2225 inscris în C.F. 89106 Oradea situat în Oradea, str. Branului în favoarea d-nei Lipoveanu Adriana

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.456 din 24.04.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea concesionarea directă a suprafeței de 42 mp. necesară construirii unui garaj și magazie, pe terenul identificat cu nr. cadastral 2225 înscris în C.F. 89106 Oradea.

Conform C.F. 89106 Oradea suprafața de teren de 350 mp. este în proprietatea Municipiului Oradea. Acest teren a fost transmis în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe pentru realizarea de locuințe prin programul de Credit ipotecar aprobat prin Legea 190/1999.

Prin acest program A.N.L. nu are posibilitatea construirii garajelor și/sau anexelor prevăzute prin P.U.D.

D-na Lipoveanu Adriana în calitate de beneficiar a Contractului de construire autentificat notarial la B.N.P.Chindlea Ecaterina Lavinia cu nr. 290/12.02.2008, solicită concesionarea în condițiile H.C.L. 820/30.11.2005 a cotei de 42/350 mp. teren cu nr. cadastral 2225 Oradea necesar edificării unui garaj de către o firmă privată în paralel cu construirea locuiței de către Agenția Națională pentru Locuințe

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.5 lit.(b), art. 45 alin.(3) si art. 123 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă diminuarea cu 42 mp. a suprafeței transmise în folosință gratuită către Agenția Națională ptr. Locuințe, din terenul identificat cu nr. cadastral 2225 înscris C.F. 89106 Oradea.

Art.2. Se aprobă concesionarea directă a cotei de 42/350 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 2225 înscris C.F. 89106 Oradea situat în Oradea, str. Branului, în favoarea d-nei Lipoveanu Adriana în vederea construirii unui garaj și anexă.

Art.3. Durata concesionării este de 49 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate din partea Prefecturii Județului Bihor pentru prezenta Hotărîre.

Art.4. Valoarea indexată a redevenței stabilită prin H.C.L. 820/30.11.2005 la nivelul lunii martie 2009 este de 0,4536 lei/mp./an.

Redevența va fi indexată de drept anual cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.5. Se împuternicește conducerea Administrației Imobiliare Oradea în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de concesiune, pentru concesionarea cotei de 308/350 mp. teren aferent locuinței edificate de Agenția Națională ptr. Locuințe pe terenul înscris în C.F. 89106 Oradea cu nr. cadastral 2225 situat în Oradea str. Branului, după predarea acesteia către beneficiarul Contractului de construire autentificat notarial la B.N.P.Chindlea Ecaterina Lavinia cu nr. 290/12.02.2008.

Art.6. Concesionarul va obține Autorizația de construire respectiv va începe construcția garajului și anexelor în maxim un an de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

Instituția Prefectului Bihor

D-na Lipoveanu Adriana

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.355.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila