Hotărârea nr. 354/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Spinu Alexandru ºi soþia Spinu Zinaida reprezentând suprafaþa de 545 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5688/8 înscris in C.F. ndf 11872 Oradea, situat în Oradea str. Cimbrului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Spinu Alexandru și soția Spinu Zinaida reprezentând suprafața de 545 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5688/8 înscris in C.F. ndf 11872 Oradea, situat în Oradea str.

Cimbrului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.457 din 24 aprilie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 545 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5688/8, înscris in C.F. ndf 11872 Oradea, situat în Oradea str. Cimbrului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul - Construire casa familială și reglementare accese nr. cadastral 5688 - Oradea, zona Oncea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 832/30.11.2005, se propune prelungirea str. Cimbrului, cu un profil de 12,00 m. lățime, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 646/12.03.2009 dl. Spinu Alexandru și soția Spinu Zinaida, donează Municipiului Oradea suprafața de 545 mp., teren identificat cu nr. cadastral 5688/8, înscris in C.F. ndf 11872 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Spinu Alexandru și soția Spinu Zinaida, reprezentând suprafața de 545 mp. teren identificat cu nr. cadastral 5688/8, înscris in C.F. ndf 11872 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Spinu Alexandru prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.354.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila