Hotărârea nr. 353/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a corpului de proprietate cu suprafaþa de 162 mp teren constituit din nr topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea ºi darea acordul de principiu in vederea vânzãrii prin negociere directã a supraf

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 162 mp teren constituit din nr topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea și darea acordul de principiu in vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 62 mp teren situat în Oradea str. Alexandru Roman, nr. 2 în favoarea d-nei Osvat Mariana Gabriela.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.460 din 24.04.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu suprafața de 62 mp constituit din nr topo 9717/1 înscris în CF 16003 Oradea și acordul pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 62 mp teren în favoarea d-nei Osvat Mariana Gabriela.

D-na Osvat Mariana Gabriela este proprietara imobilului situat în Oradea, str.Al.Roman nr. 2, compus din casa de locuit si cota de 100/162 mp imobil notat în CF 16003 Oradea, identificat cu nr topo 9717/1, dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare, nr.1221/19.09.2008.

Conform identificării cadastrale, fata de terenul aflat în proprietatea d-nei Osvat Mariana Gabriela în suprafața de 162 mp, pe care sunt edificate construcții dobândite prin cumpărare, s-a măsurat suprafața de 62 mp pe care se află construite anexe gospodărești si un garaj proprietate a Statului Roman. Pentru această suprafață de teren d-na Osvat Mariana achită taxă folosință teren.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 758 din 27.10.2005 modificată prin hotărârea Consiliului Local nr.448/28.06.2007 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

In temeiul art.36 alin.(1) din L18/1991, republicată, privind fondul funciar,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit. b), art.45 alin.(3) și art.123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1.Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 62/162 mp teren identificat cu nr.topo.9717/1, înscris în CF.16003 Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral nou format, în suprafață de 162 mp :

Nr. Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr.

Topo

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. Topo si se constituie in nr. Cadastral -mp.-

Observații

9717/1

16003 Oradea

162

162

Municipiul Oradea asupra cotei de 62/162 mp. teren Osvat Mariana Gabriela asupra cotei de 100/162 mp teren si casa - anexe gospodărești

Art.3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 62/162 mp teren identificat la art.2 din prezenta hotărâre, în favoarea d-nei Osvat Mariana Gabriela în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.4. Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la Art.3 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

D-na Osvat Mariana Gabriela, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.353.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila