Hotărârea nr. 352/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 2.849 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 2.849 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.849 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 2.849 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.461 din 24 aprilie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.849 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 2.849 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”.

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.849 mp., se reglementează situația juridică a terenului reprezentând o porțiune din drumul de acces din sos. Borșului la ferma ”Dosu”.

Nr. cadastral cu suprafața de 2.849 mp. se constituie din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar conform art. 1 din prezenta Hotărâre.

Având în vedere prevederile art 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă

Planul de amplasament și delimitare a imobilu

ui cu suprafața de 2.849 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F.(sau nr.

Adev.O.C.P.I.) în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în noul nr. cadastral -mp-

4162

2091 Episcopia Bihor

14.143

1.123

4148

2 Episcopia Bihor

72.264

1.726

T O T A L

2.849

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2.849 mp., reprezentând ”drum agricol”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului șef

Serviciul Terenuri

Compartiment Cadastru

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

S.C. Imobilor S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.352.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila