Hotărârea nr. 351/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 3.939 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 3.939 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.939 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 3.939 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.459 din 24 aprilie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 3.939 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 3.939 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”.

Terenul luat în studiu situat în zona Drumului Național 79, reprezintă acces la terenurile care au făcut obiectul punerilor în posesie prin reconstituirea dreptului de proprietate a foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în baza Legilor proprietății.

Nr. cadastral cu suprafața de 3.939 mp. se constituie din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar conform art. 1 din prezenta Hotărâre.

Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă

Planul de amplasament și delimitare a imobilu

ui cu suprafața de 3.939 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F.(sau nr.

Adev.O.C.P.I.) în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în noul nr. cadastral

-mp-

378/2

15 Seleuș

35.095

2.700

377

376 Seleuș

2.050

900

376

885Seleuș

4.369

339

T O T A L

3.939

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 3.939 mp., aprobat la art. 1 din prezenta Hotărâre cu destinația de ”drum agricol”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului șef

Serviciul Terenuri

Compartiment Cadastru

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.351.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila