Hotărârea nr. 350/2009

Privind stabilirea unor masuri pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apã nr. 5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind stabilirea unor masuri pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.412 din 23 aprilie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune stabilirea unor masuri pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5.

Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 republicată, - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală prin care se stabilește că: ”După finalizarea construirii locuinței, Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de vânzare se stabilește prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de consiliul local” și faptul că prin Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 154/29.02.2008, s-a aprobat prețul de 34 Euro/mp. plus T.V.A., pentru vânzarea în anul 2008, a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5.

În vederea actualizării prețului de vânzare stabilit prin H.C.L. 154/29.02.2008 la valorile de piață din anul 2009, supunem atenției Consiliului Local al Municipiului Oradea, Raportul de evaluare întocmit de către S.C. IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., privind stabilirea valorii de piață a terenurilor în zona cartierului Tineretului, la 43 Euro/mp., preț care nu conține T.V.A.

Ținând cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c”, alin.(5) lit. „b”, art.45 alin.(3) si art.123 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă prețul de 43 Euro/mp., plus TVA, pentru vânzarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, situate în Oradea, Calea Clujului, zona Uzina de apă nr. 5.

Art.2. Prețul stabilit la art. 1 va fi aplicat tranzacțiilor inițiate/aprobate în cursul anului 2009.

Art.3. Pot beneficia de prețul aprobat în condițiile prezentei Hotărâri proprietarii construcțiilor realizate și finalizate de către beneficiarii Legii nr. 15/2003, sau deținătorii legali ai acestora.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea,

  • •  Serviciul Terenuri,

  • •   Serviciul Licitații Valorificare Active,

  • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

    Oradea, 29 aprilie 2009

    Nr.350.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila