Hotărârea nr. 35/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Popuþe Daniel Ioan, Popuþe Daniela Florentina, Klepp Ileana, Cacuci Floare ºi Balaci Elisabeta reprezentând suprafaþa de 619 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16655, 16657 ºi 16678 inscrise in C.F. 87972, 87974 ºi 8

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Popuțe Daniel loan, Popuțe Daniela Florentina, Klepp Ileana, Cacuci Floare și Balaci Elisabeta reprezentând suprafața de 619 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16655, 16657 și 16678 inscrise in C.F. 87972, 87974 și 88036 Oradea, situat în Oradea str. I.P. Pincio și str Cimbrului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.202 din 26 ianuarie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 619 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 16655, 16657 și 16678 inscrise in C.F. 87972, 87974 și 88036 Oradea, situat în Oradea str. I.P.Pincio și str Cimbrului, cu destinația de “drum public”.

Prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin hotărîrea Consiliului Local nr. 942 din 30.10.2008, se propune modernizarea străzilor I.P. Pincio și str Cimbrului, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lațime, 6,0 m. din ax pe partea beneficiarilor în zona de interes, urmînd ca acest teren să fie cedat domeniului public și realizarea unui drum de legătură cu profil de 9,0 m cu caracter privat.

Conform Ofertelor de donație imobiliară autentificate cu nr. 3573/12.12.2007 și 3587/13.12.2007, dl. Popuțe Daniel Ioan, Popuțe Daniela Florentina, Klepp Ileana, Cacuci Floare și Balaci Elisabeta donează Municipiului Oradea suprafața de 619 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 16655, 16657 și 16678 inscrise in C.F. 87972, 87974 și 88036 Oradea.

Ținînd cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Popuțe Daniel Ioan, Popuțe Daniela Florentina, Klepp Ileana, Cacuci Floare și Balaci Elisabeta reprezentînd suprafața de 619 mp, teren identificat cu nr. cadastrale 16655, 16657 și 16678 inscrise in C.F. 87972, 87974 și 88036 Oradea, situat în Oradea str. I.P. Pincio și str Cimbrului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1, de către dl.Popuțe Daniel Ioan, Popuțe Daniela Florentina, Klepp Ileana, Cacuci Floare și Balaci Elisabeta.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administratia Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Popuțe Daniel Ioan, Klepp Ileana, Cacuci Floare și Balaci Elisabeta prin grija Administratiei Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.35

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”