Hotărârea nr. 349/2009

privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului cu suprafaþa de 2.671 mp. ºi trecerea în proprietatea publicã a municipiului Oradea a suprafeþei de 2.671 mp. teren, cu destinaþia ”drum agricol”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.671 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 2.671 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.413 din 23 aprilie 2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 2.671 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 2.671 mp. teren, cu destinația ”drum agricol”.

Terenul luat în studiu situat în zona Sos. Borșului, reprezintă acces la terenurile care au făcut obiectul punerilor în posesie prin reconstituirea dreptului de proprietate a foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în baza Legilor proprietății.

Nr. cadastral cu suprafața de 2.671 mp. se constituie din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar conform art. 2 din prezenta Hotărâre.

Având în vedere prevederile art. 36 alin (1) și 104 din Legea 18/1991 republicată, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(5) lit.c și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unor noi coli de Carte funciară a nr. topo 4158/30 cu suprafața de 12.695 mp. și a nr. topo și 4150/25 cu suprafața de 8.131 mp., din teritoriul cadastral Episcopia Bihor, reprezentând ”drum” proprietatea publică a Municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă

Planul de amplasament și delimitare a imobilu

ui cu suprafața de 2.671 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

C.F.(sau nr.

Adev.O.C.P.I.) în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr.topo.si se constituie în noul nr. cadastral -mp-

4148

2 Episcopia Bihor

72.264

82

4158/30

Adev.O.C.P.I.Bihor

2273/2008

12.695

436

4158/29

2061 Episcopia Bihor

10.046

405

4158/26

2060 Episcopia Bihor

11.815

353

4158/25

2059 Episcopia Bihor

2.567

67

4158/22

2058 Episcopia Bihor

13.827

278

4158/12

2057 Episcopia Bihor

2.875

51

4158/11

2056 Episcopia Bihor

12.560

17

4155/1

4083 Episcopia Bihor

3.619

33

4150/25

Adev.O.C.P.I.Bihor

2273/2008

8.131

474

4150/30

2019 Episcopia Bihor

2.369

175

4150/27

2020 Episcopia Bihor

4.953

300

T O T A L

2.671

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a terenului identificat prin Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu suprafața de 2.671 mp., aprobat conform art. 2 din prezenta Hotărâre,

reprezentând ”drum agricol”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului șef

Serviciul Terenuri

Compartiment Cadastru

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

S.C. Imobilor S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.349.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila