Hotărârea nr. 348/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Kiraly Csaba Zoltan ºi soþia Bacsi Aniko Reka, reprezentînd suprafaþa de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20722 înscris in C.F. 94839 Oradea, situat în Oradea str. V.P.Filatov, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Kiraly Csaba Zoltan și soția Bacsi Aniko Reka, reprezentînd suprafața de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20722 înscris in C.F. 94839 Oradea, situat în Oradea str. V.P.Filatov, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.411 din 23 aprilie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20722, înscris in C.F. 94839 Oradea, situat în Oradea str. V.P.Filatov, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul - Amplasare locuință, str. V.P.Flatov nr. 11, nr. cadastral 5903/2 - Oradea, aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr.151/26.02.2009, se propune modernizarea str. V.P.Filatov, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din axul drumului în zona de interes pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 576/10.04.2009 dl. Kiraly Csaba Zoltan și soția Bacsi Aniko Reka, donează Municipiului Oradea suprafața de 33 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20722, înscris in C.F. 94839 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c” și „d”, alin.(5) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.11 și 13, art.45 alin.3 și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Kiraly Csaba Zoltan și soția Bacsi Aniko Reka,, reprezentând suprafața de 33 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20722, înscris in C.F. 94839 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Kiraly Csaba Zoltan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.348.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila