Hotărârea nr. 347/2009

privind aprobarea încheierii unui act adiþional la Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008 , pentru modificarea programului de salubrizare stradala

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008 , pentru modificarea programului de salubrizare stradala

Analizând raportul de specialitate nr. 41859 din data de 23.04.2009, întocmit de Direcția Tehnica, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea introducerii unui număr de 52 străzi în programul de salubrizare stradală, aferent Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune, nr.106.588 / 22.01.2008:

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.d), alin.6 lit.a) pct.14 si art. 45 , alin.1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588 / 22.01.2008, pentru modificarea programului de salubrizare stradală prin introducerea unui număr de 52 străzi modernizate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică si Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -  Direcția Tehnică,

 • -  Direcția Economică,

 • -  RER Ecologic Service Oradea SA

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr.347.                                                  SECRETAR

Ionel Vila

Studiu de fezabilitate

privind obiectivul de investiții „Reabilitare termica bloc de locuințe E1, str. Aleea Sulfinei, nr.1”

Ordonatorul principal de credite: Consiliul Local al Municipiului Oradea

Beneficiarul investiției:            Asociația de proprietari ,, Sulfinei E1 ,,

Valoarea totala a investiției ( inclusiv TVA)

pentru blocul E 1: ........................................................955 762,30 lei

din care : C+M (inclusiv TVA ) .............................. 938 862,80 lei

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI :      6 luni

TERMEN FINALIZARE INVESTIȚIE :          anul 2009

9

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 • - valoarea netă actualizată aferentă investiției A VNA *m = - 147 678 pentru perioada analizată Nmin= 16 ani;

 • - valoarea netă actualizată aferentă investiției A VNA*m(= - 513 721 pentru perioada analizată Nmax= 24 ani;

 • - durata de recuperare a investiției................................N R = 10 ani ;

 • - costul unității de energie economisită............................e= 872,64.

 • - finanțarea investiției :

 • - surse de bugetul de stat 50% , adica.................477 881,15 l ei

Din care C+M................................................469 431,00 lei

 • - surse de la bugetul local 30% , adica............... 286 728,69 lei

Din care C+M ..................................................281 658,00 lei

 • - surse ale asociatiilor de proprietari 20% , adica.,.191 152,46 lei

Din care C+M............................................... 187 772,00 lei

CAPACITĂȚI:

9

Prin aceasta investitie se reabilitează termic blocul E 1 situat pe strada Aleea Sulfinei,nr.1 cu ,,pachetul minimal de măsuri ,, aprobat de adunarea generală a proprietarilor din cadrul asociației de proprietari prin procesul verbal nr. 143/ 09.10.2007:

 • 1. Termoizolare fațadă cu polistiren expandat de 10 cm grosime;

 • 2. Termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 6 cm grosime;

 • 3. Montare tâmplărie PVC cu geam termopan la casa scărilor B+D+E ;

 • 4. Montare tâmlărie PVC la apartamentele nominalizate în procesul verbal nr. 142/05.10.2007 și anexat la adresa 143/08.10.2007 intocmit de asociația de proprietari.

 • 5. Realizarea unui bransament pentru scarile A+B și mentinerea branșamentului actual pentru scarile C+D+E,

 • 6. Schimbarea distributiei orizontale din subsolul blocului ,

 • 7. Refacerea circuitului de recirculare a apei calde pentru fiecare coloana in conformitate cu proiectul de constructie al blocului.

 • 8. Montat repartitoare de costuri și robineti termostatati

 • 9. Montat instalatie captare ape meteorice (burlane +jgheaburi )

 • 10. Montat glafuri in zona aticului

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului

Finantarea obiectivului de investitie se va face din bugetul local , bugetul de stat, fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si /sau alte surse legal constituite.

Finantarea executarii lucrarilor de interventie se asigură astfel:

- buget de stat 50% din ( C+M ) , adica......................469 431,00 lei

 • - buget b local 30% , din ( C+M ) , adica.......................... 281 658,00 lei

 • - surse ale asociatiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite

20% din ( C+M ) , adica.......................................187 772,00 lei

Repartizare buget pentru reabilitare termică blocuri de locuit pentru anul 2009 :

- buget de stat 50% din ( C+M ) , adica......................469 431,00 lei

 • - buget b local 30% , din ( C+M ) , adica.......................... 281 658,00 lei

 • - surse ale asociatiilor de proprietari si /sau alte surse legal constituite

20% din ( C+M ) , adica....................................... 187 772,00 lei

Oradea, 29 aprilie 2009.

A N E X A

CU STRĂZILE MODERNIZATE IN PERIOADA 2006-2009 PROPUSE A FI SALUBRIZATE STRADAL

Nr.

Crt.

Frecventa orientativa Maturat manual /saptamana

Frecventa orientativa Maturat mecanic /saptamana

Denumirea străzii

Lungime carosabil

ml

Latime carosabil

ml

Suprafata carosabil mp

1.

3

1907

138

6

828

2.

3

A. Vlaicu

398

9

3582

3.

3

Agricultorilor

450

7

3150

4.

3

Al . Andritoiu

60

6

360

5.

3

Alexandru cel Bun

230

7

1610

6.

4

Apateului

1315

6

7890

7.

2

Apelor

860

6

5160

8.

7

Aviatorilor

1082

6

6492

9.

2

Beiusului

805

7

5635

10.

3

Biruintei

550

7

3850

11.

3

Branului

625

6

3750

110

3,5

385

60

5

300

12.

3

Cantacuzino

388

5

1940

13.

3

Ciheiului

1485

7

10395

14.

2

Crangului

560

3

1680

15.

3

Crisului

196

5

983

16.

2

Crivatului

1050

6

6300

17.

4

Dobrogei

425

5,5

2338

18.

3

Emil Racovita

266

6

1596

19.

7

Erkel Ferencz

664

6

3984

20.

3

Gutemberg

787

7

5512

21.

3

H.Ibsen

1295

7

9065

22.

3

I.Andreescu

235

5,7

1351

23.

7

Iasomiei

534

7

3759

24.

3

Ion Budai Deleanu

100

6

600

25.

3

Lanului

236

7

1652

26.

3

Lunga

462

5,2

2426

27.

4

Marasesti

240

6

1440

28.

4

Mediasului

327

7

2289

29.

2

Mioritei

330

5

1650

30.

4

Munteniei

240

5

1200

31.

4

Muzicescu

238

6

1428

32.

4

Muzicii

332

7

2324

33.

2

N. Beldiceanu

600

4

2400

34.

4

N.Paganini

350

8,2

2878

35.

3

Narciselor

450

6,5

2925

36.

3

Nicolae Sova

620

6

3720

37.

3

Otelarilor

305

4

1220

38.

7

Patriotilor

85

7

595

39.

4

Piata Taranilor

480

6,75

3240

40.

2

Petru Rares

310

4

1240

41.

3

Plevnei

240

4

960

42.

2

Podgoria

800

7

5600

43.

2

Prislopului

275

6

1650

44.

3

Rimanoczi Kalman

405

6

2430

45.

2

Rimler Karoly

435,5

5

2177

46.

2

Santului

630

3,5

2205

47.

3

Scoalelor

280

6

1680

48.

3

Simion Sefan

415

6

2490

49.

3

Stelutei

235

6

1410

50.

3

T. Lalescu

238

7

1666

51.

4

Tepes Voda

297

7

2079

52.

3

Theodor Aman

236

7

16

Oradea, 29 aprilie 2009