Hotărârea nr. 346/2009

privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Primãria Municipiului Oradea si agenþii economici în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Acordului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Oradea si agenții economici în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea

Analizând Raportul de Specialitate nr.43.103 din data de 27 aprilie 2009 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Oradea si agenții economici,

Având în vedere solicitările unor agenți economici ce activează pe raza municipiului Oradea, privind implicarea acestora în programul de conservare a zonelor verzi din municipiu, prin preluarea în întreținere și amenajare cu titlu gratuit o zona verde, fără a altera caracterul de folosință generală și destinația de zona verde a terenului și fără a solicita plata lucrărilor executate, primind în contrapartidă dreptul de amplasare pe terenul ce face obiectul acordului, a 1 până la 4 panouri informative, fără plata taxelor aferente,

In baza art.36 alin.(2) lit.c, lit.d și lit.e, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.9, alin (7) lit. a, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Oradea și agenți economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea.

Art.2. Se aprobă predarea către agenții economici - părți implicate în Acordul de colaborare, în întreținere și amenajare cu titlu gratuit, a unor zone verzi cu destinația de scuaruri și parcuri din municipiul Oradea

Art.3 . Se aprobă scutirea agenților economici - părți implicate în Acordul de colaborare, de la plata taxelor (ocupare domeniul public și afișaj) aferente amplasării de panouri informative pe terenurile cu destinația de zona verde .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Direcția Tehnică,

 • - Direcția Economică,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr.346.                                                  SECRETAR

Ionel Vila

ACORD DE COLABORARE

Nr.................din.................

Încheiat între:

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, str. Piața Unirii, Nr. 1, Tel. 0259-437000, Fax 0259-437544 , Cod fiscal 4230487, Cont nr...................................... deschis la Trezoreria

Municipiului Oradea, reprezentat prin Primar - Ilie Bolojan si Director Economic Eduard Florea, si

Str............

Tel............

Municipiului

J...../..........


,Fax


,Cont


mail.....

general


.................. cu    sediul în

,Nr.....,Județul/Sectorul

.,   înmatriculată   la


....................J

Comerțului   al

numărul la Banca , Cod Unic de Identificare ........................, e..., http://www................................ reprezentată prin Director

..........și                   Director                   economic .....convenit următoarele :


Registrul sub ,deschis de Identificare ......


OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE îl constituie dezvoltarea unui program ce vizează responsabilizarea companiilor fata de mediul înconjurător, fata de conservarea zonelor verzi precum și promovarea și întărirea parteneriatelor ca factor primordial în dezvoltarea societății.

Agentul economic .............................oferă servicii de amenajare si întreținere a zonei verzi în

suprafața totală de ..........mp, situata pe str...................................din municipiul Oradea.

Primăria Municipiului Oradea da dreptul agentului economic .........................................de a amplasa

pe terenul ce face obiectul prezentului acord, un număr de maxim 4 panouri informative, prin care sunt furnizate informații cu privire la societatea ce are în întreținere zona verde, fără plata taxelor aferente. Panourile informative vor respecta modelul atașat la prezentul acord.

 • I. OBLIGATIILE PĂRTILOR:

 • 1. Municipiul Oradea se obligă:

 • a) Să fie responsabilă de managementul proiectului, în calitate de partener, cu următoarele activități generale:

a.1. Numește un coordonator de proiect

a.2. Vizează programul anual de întreținere a zonelor verzi.

 • a. 3. Monitorizează activitatea de amenajare si întreținere: realizarea lucrărilor minimale de întreținere, conform unui Regulament al activității de întreținere zone verzi.

 • b) Sa scutească societatea ................de la plata taxelor de ocupare domeniu public si taxe de afișaj,

pentru amplasarea în scop informativ a unui număr de maxim 4 panouri informative .

 • 2. Agentul economic ......................................................................se obligă:

 • a) Să numească un responsabil de proiect, pentru activitățile care intră în responsabilitatea sa.

 • b) Să fie responsabilă pentru furnizarea unor servicii de amenajare si întreținere de calitate, după cum urmează:

 • b. 1. să respecte calendarul activităților, Regulamentul activității de întreținere spatii verzi si programul anual de lucrări de întreținere.

b.2. să aducă la cunoștința partenerului, toate intervențiile ce dorește să le facă în compoziția peisageră existentă

b.3. sa nu altereze caracterul de folosința generală și destinația de zona verde a terenului

 • II. DURATA prezentului acord de colaborare este de 12 luni de la data aprobării prin Hotărâre de Consiliu Local.

 • III. INCETAREA PARTENERIATULUI

 • 1. Prezentul acord de colaborare încetează în următoarele situații:

 • a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în acordul de parteneriat.

 • 2. Primăria Municipiului Oradea poate înceta acordul de parteneriat, fără notificare prealabilă atunci când partenerul:

a) Nu reușește, fără justificare, să îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost atenționat printr-o scrisoare să își execute acele obligații, continuă să nu le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 15 de zile de la trimiterea scrisorii; în acest caz partenerul va fi obligat la plata retroactiva a taxelor aferente ocupării domeniului public si a taxelor de afișaj.

Prezentul acord de colaborare a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare partener.

Oradea,.......................

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA            SC................

PRIMAR

Ilie Bolojan


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV

Directia Economica

Eduard Florea

DIRECTOR EXECUTIV Directia Tehnica Mircea Ghitea