Hotărârea nr. 345/2009

privind aprobarea contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecþie, dezinfecþie, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) în favoarea S.C. Deraton SRL Timiºoara

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) în favoarea S.C. Deraton SRL Timișoara

Analizând raportul de specialitate nr.24520 din data de 02.03.2009, întocmit de Direcția Tehnică-compartimentul Protecția Mediului-spații verzi, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea contractului de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) în favoarea S.C. Deraton SRL Timișoara

Ținând cont de:

 • - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii de salubrizare a localităților nr. 101/2006, Ordinul nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - cadru al serviciului de salubrizare, Ordonanța de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări și completări prin Legea 337/2006;

 • - prevederile Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata a populației;

- Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 285/07.04.2008 prin care s-a aprobat organizarea unei licitații pentru concesionarea serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, combaterea larvei miniere;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.c), alin.5 lit.a) și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1.Se aprobă contractul de concesionare a serviciului public de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, combaterea larvei miniere la arborii de castan (Cameraria Ohridella) în favoarea S.C. Deraton SRL Timișoara .

Art.2 Se aprobă tarifele practicate de către operatorul de servicii pentru anul 2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Tehnică

 • - Direcția Economică

 • - S.C. Deraton SRL Timișoara, prin grija Direcției Tehnice

  Oradea, 29 aprilie 2009

  Nr.345.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila