Hotărârea nr. 344/2009

privind aprobarea programului de amenajare parcãri ºi alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea programului de amenajare parcări și alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012

Analizând Raportul de specialitate nr. 42.590/24.04.2009 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea programului de amenajare parcări și alei în municipiul Oradea;

În baza prevederilor:

  • -    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

  • -    Art. 36 alin.2 lit.b și d, alin.(4) lit. d) și alin.(6) lit. a) punct 13 și art.45 alin.2 lit.a și lit.e din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă programul de amenajare parcări și alei în municipiul Oradea pentru perioada 2009-2012 cu următoarele caracteristici:

Ordonator principal de credite....................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...............................................Municipiul Oradea

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

VALOARE INVESTIȚIE                18.000.000 lei

EȘALONAREA INVESTIȚIEI             2009-2012

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI......3 ani

CAPACITATI

  • - parcări                         cca 7000 de locuri

  • - alei                           suprafață 10.000 mp

ALȚI INDICATORI

f

FINANTAREA INVESTITIEI

Finanțarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local aferente anului 2009 și/sau multianuale, sau alte surse legal constituite conform listelor de investiții ale Primăriei municipiului Oradea, aprobate potrivit legii.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr.344                                                SECRETAR

Ionel Vila