Hotărârea nr. 342/2009

privind aprobarea schimbãrii destinaþiei pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat in Oradea, str. Rahovei nr.5, înscris in CF nr. 4472, din spaþiu cu alta destinaþie decât aceea de locuinþa in spaþiu cu destinaþia de locuinþã

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea schimbării destinației pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat in Oradea, str. Rahovei nr.5, înscris in CF nr. 4472, din spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința in spațiu cu destinația de locuință

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 47.244 din 22.04.2009, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea privind aprobarea schimbării destinației pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat in Oradea, str. Rahovei nr.5, înscris in CF nr.4472, din spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința in spațiu cu destinația de locuința.

Având in vedere Procesul Verbal nr. 47084/16.04.2009 al comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și administrarea fondului de locuințe și spații cu altă destinație, aflat în gestiunea Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând cont de prevederile Legii locuinței, nr.114/1996, reactualizată,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, alin.5) lit.b, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă schimbarea destinației pentru apartamentul nr. 1 din imobilul situat in Oradea, str. Rahovei nr.5,inscris in CF nr.4472 din spațiu cu alta destinație decât aceea de locuința in spațiu cu destinația de locuință.

Art.2. Se aprobă efectuarea lucrărilor de recompartimentare, precum si a lucrărilor pentru asigurarea comfortului minim de locuit conform Legii nr. 114/1996 actualizata

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.342.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila