Hotărârea nr. 340/2009

privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.85/31.01.2008, privind aprobarea unor masuri administrative pentru spatiile situate în imobilul din Oradea, P-ta Unirii nr.2-4 aflate în administrarea Administraþiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.85/31.01.2008, privind aprobarea unor masuri administrative pentru spatiile situate în imobilul din Oradea, P-ta Unirii nr.2-4 aflate în administrarea Administrației Imobiliare

Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.47.424 din 22 aprilie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea unor măsuri administrative pentru spațiile situate în imobilul din Oradea, P-ța Unirii nr. 2-4 aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea,

Ținând seama de solicitările înaintate pentru găsirea unor noi locații pentru partide politice, uniuni, ligi, fundații, asociații,

Luând seama de prevederile art. 27 din Legea 53/1991, precum și de art. 4 din HG 706/1994 modificată și completată cu HG 922/1997, cât și de prevederile art. 27 din OUG 40/1999,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea art.2 al Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr.85/2008, privind aprobarea unor măsuri administrative pentru spatiile situate în imobilul din Oradea, P-ta Unirii nr.2-4 aflate în administrarea Administrației Imobiliare Oradea si care va avea următorul conținut:

Art.2 Se aprobă repartizarea spațiilor situate la etajul II al imobilului din P-ța Unirii, nr. 24 - Pasajul Vulturul Negru, palier partea stângă în suprafață de 27,04 mp cu grupul sanitar aferent în suprafață de 7,53 mp și palier partea dreaptă în suprafață de 5,75 mp în favoarea unor partide politice, uniuni, asociații, ligi, fundații, stabilite prin Dispoziția/Ordinul Primarului Municipiului Oradea.”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Administrația Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.340                                                     SECRETAR

Ionel Vila