Hotărârea nr. 34/2009

privind acceptarea donaþiei d-nei Negruþiu Stela, reprezentând suprafaþa de 4.457 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19938, înscris in C.F. 93492 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-nei Negruțiu Stela, reprezentând suprafața de 4.457 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19938, înscris in C.F. 93492 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.058 din 23 ianuarie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 4.457 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19938, înscris in C.F. 93492 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, cu destinația de “drum public”.

Conform prevederilor din P.U.D.-ul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1104/27.11.2008, în vederea accesibilității la parcelele destinate construirii, se propune extinderea rețelei stradale existente in zona de interes, prin cererea unor străzi secundare interioare cu un profil de 9,00 m. respectiv 11,00 m. lățime, urmând ca terenul cu destinația de “drum” să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 3960/23.10.2008, d-na Negruțiu Stela donează Municipiului Oradea suprafața de 4.457 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19938, înscris in C.F. 93492 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-nei Negruțiu Stela, reprezentând suprafața de 4.457 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19938, înscris in C.F. 93492 Oradea, situat în Oradea str. Apateului, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către d-na Negruțiu Stela.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

D-na Negruțiu Stela prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.34


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila