Hotărârea nr. 339/2009

privind completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 927/21 decembrie 2006 privind aprobarea înfiinþãrii, organizãrii ºi funcþionãrii Direcþiei de Evidenþã a Persoanelor Oradea, ca serviciu public cu personalitate juridicã, în subordinea Consiliului Local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 927/21 decembrie 2006 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea, ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 824/2008, precum și aprobarea modelului de contract-cadru de prestări servicii (pe linie de evidență) între Direcția de Evidență a Persoanelor Oradea și cele 19 unități administrativ-teritoriale arondate

Analizând Raportul de specialitate nr. 560152 din data de 08.04.2009, întocmit de către Direcția de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 927/2006, a Hotărârii Consiliului Local nr. 824/2008, precum și aprobarea modelului cadru a contractului de prestări-servicii, pe linie de evidență, între Direcția de Evidență a Persoanelor Oradea și unitățile administrativ-teritoriale arondate;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 927/21 decembrie 2006 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea, ca serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Oradea, si ale Hotărârii Consiliului Local nr. 824/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea,

În temeiul:

 • • Ordonanței de Guvern nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, actualizată;

 • • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • • Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a, d, e, alin.3 lit.b, alin.6 lit.a, pct.12, alin.7 lit.c, și art.45 alin. 2 lit.f, din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modelul cadru al contractului de prestări-servicii, având ca obiect asigurarea de servicii pe linie de evidență a persoanelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. Se aprobă menținerea contractelor de prestări-servicii, pe linie de evidență, încheiate anterior între Direcția de Evidență a Persoanelor Oradea și unitățile administrativ-teritoriale arondate.

Art.III. Se aprobă completarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 927/2006, în sensul introducerii unui nou aliniat cu următorul conținut:

,,Art.4 (2) Veniturile proprii ale Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea provin din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor (contravaloarea cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii eliberate), din valorificarea formularelor utilizate in procesul de eliberare a acestora, din furnizarea, in condițiile legii, a datelor referitoare la persoană, din contractele de prestări-servicii având ca obiect asigurarea de servicii pe linie de evidență a persoanelor, încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale arondate, precum si din donații si sponsorizări.”

Art.IV. Se aprobă modificarea art. 17 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 824/2008, care va avea următorul conținut:

,,Art. 17 (3) Veniturile proprii ale Direcției de Evidență a Persoanelor Oradea provin din sumele încasate din activitățile de eliberare a documentelor (contravaloarea cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii eliberate), din valorificarea formularelor utilizate in procesul de eliberare a acestora, din furnizarea, in condițiile legii, a datelor referitoare la persoană, din contractele de prestări-servicii având ca obiect asigurarea de servicii pe linie de evidență a persoanelor, încheiate cu comunele arondate, precum si din donații si sponsorizări.”

Art.V. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea.

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea

 • •   cele 19 unități administrativ-teritoriale arondate, prin grija Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județ ului Bihor

  Oradea, 29 aprilie 2009

  Nr. 339


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”