Hotărârea nr. 338/2009

privind aprobarea planului de ocupare a funcþiilor publice pentru Poliþia Comunitarã a Municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Comunitară a Municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.988/13.04.2009 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Comunitară a municipiului Oradea, începând cu data de 01.05.2009.

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, actualizată;

  • - Ordinului nr.7.660/ 2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

  • - Hotărârii nr.611/ 2008 (actualizată) pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

  • - Ordonanței nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar prin care rămâne în vigoare până la data de 31 martie 2009 Ordonanța nr.6/2007, (actualizată), privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;

  • - H.G. nr.588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală pentru anul 2008;

  • - Proiectului planului de ocupare a funcțiilor publice, transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.b, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a pct.7 si art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru instituția publică de interes local Poliția Comunitară a Municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la 01.05.2009.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Poliția Comunitară a Municipiului Oradea.

  • - Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare din cadrul Poliției Comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 338


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 338/2009

Functia publica

Nr. maxim de functii publice

Nr. de functii publice ocupate

Nr. de functii publice vacante

Nr.maxim de functii publice care vor fi infințate

Nr. maxim de functii publice supuse reorganizării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării

Nr. maxim de functii publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de functii publice care vor fi ocupate prin recrutare

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

1

sef serviciu

2

1

1

1

sef birou

6

2

4

4

Total categoria functionari publici de conducere

10

4

6

6

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

9

2

7

2

7

consilier clasa I grad profesional asistent

11

2

9

2

2

2

9

consilier clasa I grad profesional principal

5

5

2

2

5

consilier clasa I grad profesional superior

6

4

2

2

agent comunitar I grad profesional debutant

26

7

19

7

19

agent comunitar I grad profesional asistent

26

3

23

7+4=11

7+4=11

23

agent comunitar I grad profesional principal

11

2

9

1

9

agent comunitar I grad profesional superior

6

6

2

1

1

6

Total functii publice clasa I

103

21

82

18

13

14

4

82

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

3

3

3

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

1

Total functii publice clasa II

5

5

5

referent clasa III grad profesional debutant

2

2

2

2

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

2

2

1

referent clasa III grad profesional principal

2

2

2

referent clasa III grad profesional superior

4

1

3

3

agent comunitar III grad profesional debutant

21

12

9

12

9

agent comunitar III grad profesional asistent

18

6

12

12

4

12

12

agent comunitar III grad profesional principal

9

9

agent comunitar III grad profesional superior

10

10

Total functii pulice clasa III

67

38

29

14

18

14

29

Total functii publice executie

175

59

116

32

31

28

4

116

Total functii publice

185

63

122

32

31

28

4

122

01.05.2009