Hotărârea nr. 337/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casa S+P+M, strada Adevãrului nr. 38, nr.cad. 21120 si 21119 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+M, strada Adevărului nr. 38, nr.cad. 21120 si 21119 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 109022/22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+M, strada Adevărului nr. 38, nr.cad. 21120 si 21119 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 2389/23.05.2008 la solicitarea beneficiarului Tirtea Samuel Calin Mircea, in vederea în vederea stabilirii condițiilor de construire a unei case familiale pe terenul identificat cu nr. cad. 21120 situat pe str. Adevărului nr. 38, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu, in suprafața totala de 1650,0mp, s-a identificat cu nr. cadastral 21120 înscris in CF nr. 152041-Oradea si respectiv nr. cadastral 21119 înscris in CF nr. 152040-Oradea se afla in proprietatea beneficiarului Tirtea Mircea, ca teren arabil.

Terenul studiat este situat in intravilanul localității, in partea nord estica, in zona de dealuri a municipiului Oradea, in apropierea intersecției străzilor Adevărului si Arinului, intr-o zona a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire. Zona păstrează in majoritate terenuri proprietate particulara folosite ca livezi, in vecinătate exista case in general in regim mic de inaltime si cu o densitate scăzuta. Terenul, proprietatea beneficiarului, se învecinează cu terenuri proprietate particulara, cu str. Adevărului. In prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Nr.49/2000, situează amplasamentul in zona de funcțiuni R1a, zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută. Circulația in zona se desfășoară pe strada Adevărului. Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservita de rețea de alimentare cu apa si canalizare, exista rețea de alimentare cu energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+M, strada Adevărului nr. 38, nr.cad. 21120 si 21119 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune: lărgirea străzii Adevărului la profil transversal de 12,00m ( 6,0m pe partea beneficiarului ) ( carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare) in vederea asigurării accesibilității la parcela destinate locuirii si respectiv amplasarea si construirea unei case familiale in regim de inaltime S+P+M pe terenul identificat cu nr. cad. 21120 situat pe strada Adevărului ;

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U - Reglementari, cu respectarea condițiilor si a recomandărilor din Studiu de risc natural (SRN) nr. 31/2009 întocmit de către SC Geotehnicum SRL- geolog M. Traistaru cu viza verificator ing. Roman F.Florian (atestat A f), ce va constitui parte integranta a documentației de autorizare a construcției propuse:

 • -   limita de implantare a gardului s-a propus la 6,0m din axul străzii Adevărului;

 • -   retragerea minima a clădirii de locuit s-a propus la 12,0m din axul străzii Adevărului;

 • -   retrageri laterale: minim 1,90m pe fiecare latura;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

- POTmax = 35,0% si CUTmax = 0,50;

 • -   strada Adevărului propusa pentru lărgire, pe lățimea de 12,00m (6,0m pe partea beneficiarului ) se va constitui din:

 • -   strada Adevărului existenta;

 • -   terenul identificat cu nr. cad. 21119 înscris in CF nr. 152040-Oradea in favoarea lui Tirtea Mircea, ca teren arabil;

 • -   terenul identificat cu nr. cad. 21119 destinat constituirii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 4/U - Circulația terenurilor si ofertei de donație autentificate notarial nr. 287/16.02.2009;

 • -   in urma acceptării donației si trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apa prin racord la rețelele existente in zona, canalizarea prin racord la rețelele existente in zona, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Tirtea Samuel Calin Mircea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr. 337


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila