Hotărârea nr. 336/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare halã producþie, depozitare ºi birouri P+E, str. Calea Borºului, nr.cad.159/6 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală producție, depozitare și birouri P+E, str. Calea Borșului, nr.cad.159/6 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.103808/22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală producție, depozitare și birouri P+E, str. Calea Borșului, nr.cad.159/6 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 503/2009, la inițiativa beneficiarului SC GALASSINI GROUP SRL, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei clădiri cu destinația hală de producție, depozitare și birouri pe str. Calea Borșului, nr. cad. 159/6 , rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafață totală de S= 25748,0mp s-a identificat cu nr. cad. 159/6 înscris în CF.nr.402 NDF - Oradea în favoarea SC GALASSINI GROUP SRL , cu ipotecă de rang I în favoarea ALFA BANK SA, ca teren intravilan.

Terenul luat în studiu este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea vestică a municipiului, în interiorul complexului de hale ale fostului IAS Oradea. Terenul are acces la drumul de exploatare care face legătura între drumul județean DJ190 Episcopia - Borș și drumul național DN1( șoseaua Borșului), într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea industrială, comercială și servicii.

Regulamentul de zonare funcțională a municipiului Oradea, situează amplasamentul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 cu consum mare de teren de tip: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, depozite, etc.

Accesul pietonal și auto se face din sos. Borșului pe drumul de exploatare existent ce deservește balastiera Sântion.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea electrică , nu există rețea de alimentare cu apă și nici rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare hală producție, depozitare și birouri P+E, str. Calea Borșului, nr.cad.159/6 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei hale de producție, depozitare și birouri, în regim maxim de înălțime propus P+E;

 • -   Amplasarea construcției în interiorul parcelei:

 • - limita de implantare a construcției: minim 2,5m față de mejdia stânga, minim 6,0m față de mejdia posterioară;

 • - amplasarea construcției pe parcela studiată se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa 3/U

 • - Reglementări din proiectul întocmit de SC Colonna SRL - arh. Letea Dorin;

 • -   în incintă se vor amenaja 25 locuri de parcare dintre care 9 locuri pentru TIR-uri;

 • -   zona verde propusă va ocupa 23,0% din suprafața terenului;

 • -   POT propus = 28 %, CUT propus = 0,30

 • -   Asigurarea utilităților, alimentarea cu apă se va realiza prin racord la puț forat iar canalizarea se va rezolva prin rezervor vidanjabil. Alimentarea cu energie electrică se va face prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC GALASSINI GROUP SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.336


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila