Hotărârea nr. 335/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amenajare spãlãtorie auto, birouri si locuinþa de serviciu P+M, str. Jimboliei nr.3, nr. cad. 7154-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare spălătorie auto, birouri si locuința de serviciu P+M, str. Jimboliei nr.3, nr. cad. 7154-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.203775/22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amenajare spălătorie auto, birouri si locuința de serviciu P+M, str. Jimboliei nr.3, nr. cad. 7154-Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1911/6.05.2008 la solicitarea beneficiarului SC Luckytel SRL în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei spălătorii auto, clădire birouri si locuința de serviciu pe terenul identificat cu nr. cadastral 7154, situat pe strada Jimboliei nr.3, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, circulația juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.

Zona studiata se afla in partea de vest a intravilanului municipiului Oradea, in cartierul loșia, delimitata de străzile Jimboliei, Oneștilor si Meșteșugarilor

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul in zona rezidențială R3a zona destinata locuințelor unifamiliale sau pentru doua familii, cu densitate ridicata, permițându-se construcția in regim izolat, cuplat sau înșiruit.

Terenul care a generat PUZ-ul , in suprafața de 578,0mp, este identificat cu număr cad. 7154 si este înscris in CFN nr. 5529 - Oradea ca proprietatea beneficiarului Radu Florentina cu soțul Mihai, care si-au dat acordul ca SC Luckytel SRL sa construiască pe aceasta parcela o spălătorie auto cu trei boxe, si o clădire de birouri cu locuința de serviciu, vestiar, grup sanitary si locuri de parcare aferente funcțiunii, in incinta. Circulația in zona si legătura cu celelalte zone ale orașului sunt asigurate de străzile Jimboliei, Oneștilor si Meșteșugarilor. Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservita de rețelele de alimentare cu apa si canalizare, rețea de alimentare cu energie electrica si energie termica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amenajare spălătorie auto, birouri si locuința de serviciu P+M, str. Jimboliei nr.3, nr. cad. 7154-Oradea cu propunerile de organizare urbanistica si regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Construire clădire spălătorie auto si clădire de birouri cu locuința de serviciu in regim de inaltime propus: P+M;

 • - Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 3/A-Reglementari:

 • - construcția se propune a se amplasa la limita trotuarului străzii Jimboliei si pe mejdia stânga;

 • - se vor amenaja 2 locuri de parcare in interiorul parcelei, aferent funcțiunii propuse (cu respectarea HGR525/96);

 • - indici de utilizare a terenului: POT propus - 40%, CUT propus - 0,90;

 • - Organizarea circulație: circulația auto si pietonală se desfășoară pe strada Jimboliei a cărei profil transversal este bine definit de construcțiile existente.

Amenajarea spațiului de parcare si a aleilor pietonale se va face cu respectarea condițiilor stabilite de avizul IPJ Bihor -SPR nr. 268460/14.10.2008

 • - Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Luckytel SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 29 aprilie 2009                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.335                                                                 SECRETAR

Ionel Vila